Luktproblem och H2S-bekämpning

YaraNutriox™: en effektiv, förebyggande metod mot H2S

Svavelväte, eller H2S, är en giftig gas som kan bildas i avloppssystem, reningsverk och anläggningar för spillvatten från industri. Den bildas i avlopp på grund av den biologiska aktiviteten i avloppsvattnet. 

Det finns många system för att bekämpa lukt från svavelväte. En del döljer bara problemet, andra system som YaraNutriox™ verkar förebyggande. YaraNutriox™ är en naturlig process som utvecklats av Yara sedan sent 80-tal. Den används av kommuner vid 100-tals platser där det finns problem med svavelväte. 

YaraNutriox™ är en metod som förhindrar bildandet av svavelväte och de lukter som därvid uppstår. YaraNutriox™-processen verkar vid problemets källa genom att YaraNutriox™, som är en special nitratlösning, doseras in exakta mängder där och när den behövs, i avloppssystem eller reningsverket. Med hjälp av komplexa modeller och doseringsutrustning får du en optimal dosering, så att du kan åtgärda luktklagomål från närboende och minska risken för att personalen exponeras för den mycket giftiga gasen.

Sedan 2010 har EU klassat H2S som en giftig gas. Gasen är dödlig vid höga koncentrationer (>1 000 ppm), och förekomsten upptäcks ofta genom den karaktäristiska doften av ruttna ägg. Över en viss koncentration bedövar svavelvätet luktsinnet så att lukten inte går att känna. Därför är det viktigt med förebyggande åtgärder, som YaraNutriox™ från Yara.

Vad luktar det?

Egg Smell thumbnail

Lukten av ruttna ägg

Om du känner en lukt som liknar ruttna ägg är det troligt att du exponeras för svavelväte.

Evodor AB Sweden

Luftanalys och luktreduktion

Yara kan erbjuda skräddarsydda lösningar för lukt- och gasbehandling med hjälp av ett antal olika metoder, så som oxidation med ozon, UV-ljus och filtering med aktivt kol, kompostfilter eller scrubberteknik.

YaraNutriox™ från Yara motverkar H2S, korrosion och hälsorisker

sewage thumb

Förhindra H2S i avloppsreningsverket

Om reningsverket eller avloppsvattensystem genererar H2S kan du få luktklagomål från närboende. YaraNutriox™ är en förebyggande metod som på många platser används för att lösa det här problemet permanent och naturligt.

Industrial thumb

Förhindra H2S-bildning på industrianläggningar

Många industrianläggningar världen över förhindrar bildandet av H2S med YaraNutriox™-processen. Detta är en förebyggande och miljömässigt hållbar process som skyddar personalen mot risker från den giftiga svavelvätegasen.

Dosing unit for H2s

Förhindra H2S och lukt i avloppsvattennätet

YaraNutriox™ förhindrar H2S och lukt i avloppsvattennätet. YaraNutriox™-processen, tillsammans med våra tjänster och doseringsmodeller för YaraNutriox™, eliminerar lukt och minskar risken att personalen exponeras för giftig H2S-gas. YaraNutriox™ är säkert att hantera och motverkar dessutom svavelvätetes korrosiva egenskaper.