H2S på industrianläggningar

H2S på industrianläggningar

Klagomål på lukt?! Då måste du agera!

Vid många industrianläggningar finns förutsättningar för bildandet av svavelväte i produktionsprocesserna eller i processavloppsvattnet. Det här kan leda till klagomål angående lukt från närboende.

Dessutom utsätts personalen på anläggningen för fara, eftersom H2S är en giftig gas.Bekämpa H2S: hundratals industrianläggningar använder redan YaraNutriox™

Yara har redan hjälpt många industrianläggningar i Europa och resten av världen i kampen mot H2S. Yara har utvecklat en förebyggande lösning, YaraNutriox™, som innehåller nitrater.

YaraNutriox™: ett komplett koncept, beprövade resultat och optimerade kostnader i kampen mot H2S

  • Ta kontroll över din YaraNutriox™-förbrukning samtidigt som du förhindrar utsläpp av H2S: vi kan implementera de verktyg du behöver på din anläggning för att få kontroll över förbrukningen av produkter mot H2S
  • Du har tillgång till allt du behöver för att kontrollera doseringen av produkt, och du kan kontrollera att behandlingen mot svavelväte är effektiv i realtid.
  • Ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt du faktiskt behöver.

Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H2S som finns i brukets interna processvatten flöden. Dessutom orsakas lukt av bakterier som gror i det slutna cirkulerande processvattnet. Vid produktion av kraftmassa måste slam och utflöde behandlas innan de kan släppas ut från bruket. Massa- och pappersindustrin producerar stora mängder varmt utflöde med en hög halt av organiskt material, och det här är en idealisk miljö för bakterietillväxt. Slam och processvattenutsläpp från massa- och papperstillverkning kan frigöra H2S, som orsakar många klagomål från de som bor nära bruket.

Många pappersbruk behandlar sin H2S med YaraNutriox™

Sedan 1991 har Yara använt YaraNutriox™, den förebyggande behandlingen mot H2S, som hjälpt många massafabriker och pappersbruk i Europa och resten av världen i kampen mot utsläpp av svavelväte och merkaptaner. Den biologiska behandlingen med YaraNutriox™ motverkar H2S och förhindrar att den illaluktande gasen genereras.

Merkaptaner: en snabb och säker lösning

Som medel för att motverka illaluktande gaser i reningsverk och vid slamavvattning har Yara i vissa länder EcoNOx®, en snabb och effektiv behandlingslösning för H2S och merkaptaner. EcoNOx är en kraftfullt oxiderande agent. Dess aktiva ingredienser används redan med framgång i miljöarbete, för dricksvatten, ytvatten och för jordbearbetning. EcoNOx förbättrar effektiviteten hos koaguleringsmedel för slamavvattning. Den kan också bidra med fällning av tungmetaller och neutralisera andra substanser, som fenoler.

Så fungerar EcoNOx mot merkaptaner?

Behandlingen mot H2S och lukt från massafabriker och pappersbruk omfattar:

  • Anläggningens slamtransporter
  • Flockningstankar
  • Filterpressar
  • Tankar för slamförvaring

H2S är inte bara ett luktproblem

Det är även en giftig gas som personalen på anläggningen måste skyddas från.

Optimera din förbrukning av produkter mot H2S

Kostnaden för problemlösningen beror på problemets utbredning på anläggningen. Våra tekniker skräddarsyr en lösning som är anpassad efter dina problem. I problemlösningen ingår verktyg för kontroll av doseringen och realtidskontroll av att metoden är effektiv mot svavelväte och merkaptaner. Du kan ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt som verkligen behövs.

Luktproblem i livsmedelsbranschen: H2S kan ligga bakom den dåliga lukten

De flesta livsmedelsindustrier genererar avloppsvatten med höga halter nedbrytningsbart organiskt material. Lukt som kommer från utsläpp är en av de många miljöproblem som drabbar livsmedelsbranschen. Svavelväte och merkaptaner orsakar lukt som i synnerhet drabbar industrier som:

  • Slakthus
  • Livsmedelsindustrier
  • Bryggerier

De här lukterna påverkar närboende kring anläggningen direkt. Luktproblemen kan bero på förekomst av svavelväte (H2S). I slakthus och anläggningar som producerar konserver och färdigmat kan det behövas behandling mot H2S och lukt i utflödet.

Många livsmedelsfabriker behandlar sitt H2S-problem med YaraNutriox™

Sedan 1991 har Yara använt YaraNutriox™, den förebyggande processen mot H2S, till att hjälpa livsmedelsanläggningar i Europa och resten av världen i kampen mot utsläpp av svavelväte. YaraNutriox™ är en biologisk metod som motverkar H2S och förhindrar bildning av den illaluktande gasen.

H2S är inte bara ett luktproblem

Det är även en giftig gas som personalen på anläggningen måste skyddas från.

Optimera din förbrukning av produkter mot H2S

Kostnaden för lösningen beror på problemets utbredning på anläggningen. Våra tekniker skräddarsyr en lösning som är anpassad efter dina problem. I YaraNutriox™-konceptet ingår verktyg för kontroll av doseringen, och realtidskontroll av att metoden är effektiv mot svavelväte och merkaptaner. Du kan ändra doseringen via fjärrstyrning så att du endast förbrukar den mängd produkt som verkligen behövs.

Vi erbjuder också luktbehandling av luft

För att bredda produktportföljen för lukt- och H2S-behandling förvärvade Yara nyligen YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftbehandling av den illaluktande gasen svavelväte (H2S). Därmed utökas de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.

Läs mer om våra andra luktkontrollprodukter från YaraEvodor här.