AdBlue® för tåg

AdBlue för tåg

AdBlue minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i diesellokomotiv som är utrustade med SCR-system. Flera motortillverkare, som Siemens, Alstom och Bombardier, har valt den här tekniken för sina nya modeller. En del tågoperatörer i Europa har tidigt anpassat sig efter lokal eller nationell lagstiftning kring NOx-gränser för tåg, och använder redan AdBlue.

Vår expertis som partner som redan levererar AdBlue till diesellokomotiv med SCR-teknik

Vårt varumärke för AdBlue, Air1, har tillverkats sedan 2004 och levererats till lokomotiv i spårtrafik sedan 2010.

  • Vi är världens största AdBlue-producent. Vi levererar AdBlue globalt från våra anläggningar i Europa, inklusive anläggningen Sluiskil i Nederländerna som är världen största produktionsanläggning för AdBlue. Yara har varit ledande på marknaden sedan 1993 och samarbetade med fordonstillverkare i utvecklingen av AdBlue.

Se till att du får bästa möjliga prestanda i ditt SCR-lokomotiv genom att endast använda AdBlue från pålitliga källor och okontaminerad urea, som Yaras varumärke Air1.

  • Yara har även ett eget logistiknätverk särskilt för AdBlue, så att vi ska kunna garantera kvalitet och specifikationer för den AdBlue vi marknadsför under märket Air1. Vi granskar regelbundet våra anläggningar och leveranskedjan så att vi kan övervaka kvaliteten på den AdBlue vi säljer.
  • Våra säljteam svarar gärna på frågor om användningen av AdBlue från rälstrafikoperatörer.

AdBlue är ofarligt och enkelt att använda. Produkten förvaras i en särskild tank, separat från dieseltanken. Fyll helt enkelt på tanken med AdBlue när du fyller på diesel. När lokomotivet körs sprutas AdBlue in i avgasröret som sammanlänkar motorn och SCR-katalysatorn. När AdBlue värms upp av avgaserna omvandlas lösningen till ammoniak och koldioxid i en kemisk reaktion. När avgasångorna som innehåller kväveoxider, ammoniak och koldioxid reagerar med katalysatorn omvandlas NOx-molekylerna till vatten och kväve. Istället för att släppa ut skadlig kväveoxid släpper diesellokomotivet ut kväve och vattenånga, och minskar därför föroreningarna avsevärt.

Idag finns endast ett fåtal diesellokomotiv i världen med SCR-system som behöver AdBlue. I Europa förs diskussioner kring att tillämpa gränser för NOx-utsläpp från tåg. Diskussionen är kopplad till granskningen av NRMM-direktivet för terrängfordon.

En del europeiska länder, däribland Sverige, har nationell lagstiftning som begränsar NOx-utsläppen. Sverige ligger långt fram i det här avseendet. Alla nya diesellokomotiv i det svenska rälsnätverket måste vara utrustade med SCR-system för begränsning av NOx-utsläppen.