Spridarbackar

En grundförutsättning för bästa odlingsekonomi är att växtnäringen sprids jämnt och i rätt mängd över den önskade spridningsbredden.

Med Yara Spridarbackar kan man kontrollera spridarbilden för centrifugalspridare och rampspridare.

Spreading trays

Ett set består av:

 • 7 st ABS plastbackar 50x50 cm
 • 7 st platsinsatser
 • 7 st skalindelade mätningsrör
 • 1 st plasttråg
 • Setet levereras i 2 st väskor av kraftig nylon

Testet kan utföras antingen som enkelt eller avancerat. I det enkla testet, använder man 7 backar.  I Greppa Näringens mer avancerade test krävs 26 backar. Bägge metoderna finns beskrivna i pdf-filer till höger.

Spridarkontroll

För att lyckas krävs inte bara en produkt med rätt växtnäringsinnehåll och god fysikalisk kvalitet. Minst lika viktigt för resultatet är en fungerande och rätt inställd spridare samt att spridningen utförs av en kompetent och noggrann maskinförare. Det är främst tre faktorer som påverkar spridningen

 • Gödselspridaren
 • Mineralgödseln
 • Traktorföraren

Spridaren

 • Rengör spridaren regelbundet, såväl under som efter körning. Spola den med vatten efter varje dags körning.
 • Täck över behållare och utmatning om spridaren står fylld med gödsel under ett uppehåll.
 • Förse spridaren med ett galler över behållaren, maskvidd ca 10 mm. Det minskar risken för stopp i utmatningen.
 • Håll spridaren i god kondition enligt instruktionsboken.

Intällning av spridaren

 • Läs instruktionsboken! Följ noga spridartillverkarens rekommendationer för inställning och kalibrering.
 • Ställ in centrifugalspridaren efter rätt spridningstabell. Uppdaterade tabeller för Yaras gödselmedel finns på de ledande spridartillverkarnas hemsidor.
    OBS! Ibland förekommer det att en gödselprodukt tillverkas i mer än en fabrik. Produkten får då olika spridningsegenskaper vilket framgår av spridnings tabellerna. Läs därför alltid noga på säcken!
 • Kontrollera utmatad mängd inför varje gödslingstillfälle, se spridarens instruktionsbok.
 • Gör test av spridningsbild med hjälp av spridarbackar innan spridningen påbörjas.

Spridning

 • Håll rätt köravstånd i fält. Om inte fasta körspår har anlagts vid sådd, markeras rätt köravstånd med skum, färg, käppar eller på annat sätt. Ögonmått är inte tillförlitligt.
 • Använd kantspridningsutrustning och håll säkerhetsavstånd.
 • Sprid inte när det blåser kraftigt. Centrifugalspridare är oftast mer känsliga än rampspridare. Sidvind förflyttar hela spridningsbilden sidleds. Vid motvind kan det bildas turbulens eller vindskugga precis
  bakom traktorn.
 • Var observant vid hög luftfuktighet. Vissa gödselmedel tar upp mer fukt än andra.
 • Håll jämnt varvtal. Skillnader i varvtal på 10-20 procent ger tydliga utslag på jämnheten.
 • Kör inte för fort. Ju fortare man kör, desto större inverkan får ojämnheter i marken. Högre fart medför också att påfrestningen på tallrikarna ökar eftersom mer gödsel per tidsenhet matas ut. Detta kan leda
  till ojämn spridning.
 • Kontrollera spridningsresultatet kontinuerligt. Bland annat kan höjden på en hydraulburen spridare behöva justeras. På en rampspridare kan slitna knastervalsar i utmatningen, veck och hål på slangar
  orsaka ojämn spridning. Läs mer i instruktionsböckerna!

Gödseln

Spridningsjämnheten påverkas också av kvaliteten på gödseln. Fysikalisk god kvalitet innebär: hög tryckhållfasthet, enhetlig gödsel med rätt densitet och kornstorleksfördelning. Dessutom ska gödseln vara dammfri.

Sprid gödningen precist

Det slutliga spridarresultatet är ”summan av de överlappande spridarkurvorna” och kallas summakurva. Hur den ser ut beror dels på den individuella spridarkurvans form och dels på avstånden mellan körspåren.
Begreppet variationskoffecient, VK, är ett mått på hur jämnt gödningen sprids. Den visar hur fördelningen av gödseln avviker från den önskade doseringen vid olika arbetsbredder. Ju lägre värde desto jämnare spridning. En VK på 20% innebär att 2/3 av fältet tilldelas +/- 20% av medelgivan som lagts på fältet

Exempel: Du ska sprida 150 kg kväve/ha på 100 ha. Med en VK på 20%, har 66 hektar fått mellan 120-180 kg N/ha. 16 ha har fått mindre än 120 kg N/ha och resterande 16 ha har fått över 180 kg N/ha. Spridningsresultatet inomhus bör ha en VK under 10%. I fält under praktiska förhållanden där markojämnheter, vindavdrift mm påverkar, är variationen betydligt högre mellan 15-60%. En VK på 10-15 % under praktiska markförhållanden anses som tillfredställande. När VK är över 20% kan man se den ojämna spridningen med blotta ögat som  mörka och ljusa ränder.