Yara 4-punktsgaranti

Yara 4-punktsgaranti är en bred kvalitetsgaranti som består av fyra punkter.

4garanti image 01

Punkten ”Miljö”, som inkluderar bl a vår kadmiumgaranti, har utökats med en garanti för utsläpp av klimatgaser. Garantin innebär att alla produkter som Yara tillverkar och säljer i Sverige uppfyller de svenska kraven för klimatcertifiering av mat. 

Yara 4-punktsgaranti omfattar alla våra produkter inom ordinarie lantbrukssortiment, inklusive produkter som är exklusiva för vissa återförsäljare som t ex Balans-produkterna och YaraMila 27-3-3.

Som namnet antyder består garantin av fyra punkter:


Läs mer vad de 4 punkterna innehåller genom att klicka på dem.

Bättre lönsamhet

En av målsättningarna med garantin är att ge dig som odlare bättre lönsamhet genom en hög kvalitet på gödseln. Ett gödselmedel med hög fysikalisk kvalitet är problemfri och kan spridas på större arbetsbredder. Det ger lägre kostnader genom inbesparad arbetstid och lägre spridningskostnader. 

En jämn spridning ger också ökad lönsamhet genom att växtnäringen i gödseln utnyttjas bättre av grödan. Tack vare att produkterna är samgranulerade, dvs alla deklarerade näringsämnen finns i varje enskilt granul, kan man sprida inte bara produkten, utan även varje växtnäringsämne jämnt över fältet. En jämn spridning innebär bland annat: 

  • Högre skörd 
  • Jämnare kvalitet 
  • Mindre liggsäd
  • Lägre tröskningskostnader

Miljövinster

En jämn spridning ger också miljövinster eftersom växtnäringsupptaget blir effektivare. Risken för alltför höga halter av olika näringshalter i delar av fältet minskar. 

Garantin omfattar även andra miljövinster. Kadmiumgarantin har nämnts tidigare. Dessutom vill vi uppmärksamma att vi inte enbart är en producent av gödselmedel. Du kan alltid vara säker på att det finns gödslingsrekommendationer för de vanligaste grödorna. Både våra gödslingsråd och våra hjälpmedel, t ex Yara N-Sensor, syftar till att ge dig bästa möjliga odlingsekonomi samtidigt som de siktar på en bibehållen bördighet på lång sikt, dvs ett uthålligt jordbruk.

Även de samhällsekonomiska miljöaspekterna är viktiga, varför vi sedan lång tid tillbaka kontinuerligt investerat i förbättringar av våra produktionsanläggningar. Yaras fabriker tillhör idag det absoluta toppskiktet i världen med avseende på utsläpp, arbetsmiljö, säkerhet m.m. Utsläppen av klimatgaser har mer än halverats vid produktionen varför vi kan ge en utsläppsgaranti för alla pro kter som Yara tillverkar och säljer i Sverige. Garantin innebär att utsläppen är lägre än 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg kväve. Produkterna uppfyller därmed de svenska kraven för klimatcertifiering av mat. Läs mer om garantin, klicka på Klimatavtryck till höger ovan!

Ställ in spridaren rätt

Vi kan erbjuda dig gödselprodukter med en hög och jämn kvalitet. Men för att du ska kunna utnyttja fördelarna fullt ut är det viktigt att spridaren är i gott skick och inte minst rätt inställd. Vi skickar prover av alla våra produkter till marknadens ledande tillverkare av centrifugalspridare för fullskaliga tester. Testerna resulterar i spridartabeller som tillverkarna lägger ut på sina hemsidor.

Trygghet

Vi hanterar stora mängder gödsel i Sverige, cirka 550 000 ton per år. I sällsynta fall händer något som resulterar i att det kommer ut gödsel på marknaden som inte lever upp till kvalitetskraven. Om du har något att anmärka på vänder du dig till din återförsäljare. Vi har tillsammans med våra återförsäljare rutiner som snabbt och smidigt hanterar problemet. 

Genom Yara 4-punktsgaranti sätter vi fokus på kvaliteten. Bland annat kommer garantin att leda till ytterligare kvalitetsförbättringar av vår gödsel. Vi hoppas att du som odlar ska känna en trygghet i att köpa och använda våra produkter.