Yara N-Prognos

Yara N-Prognos ger en bild av säsongens kväveupptag, markens mineralisering samt höstvetets och vårkornets utveckling.

N-PrognosYara N-Prognos får du i april-juni genom att kostnadsfritt prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev.

Här kan du läsa mer om hur Yara N-Prognos fungerar.

Syftet med Yara N-Prognos är att visa hur årsmånen påverkar dels markens egen kväveleverans och dels grödans upptag av tillfört kväve. Mätning av kväveinnehåll i ogödslat led (s.k. Noll-ruta) visar markleverensen. Denna kan sedan jämföras med kväveinnehållet i led som gödslats med olika mängder N. Jämförelserna ger ett mått på kväveeffektiviteten, vilken är av intresse när kompletteringsgivan diskuteras. Som mätinstrument används Yara Handsensor. Den fungerar enligt samma princip som Yara N-Sensor (visar hur mycket N som finns i grönmassan), men är handburen. Mätningarna görs i höstvete och maltkorn i de officiella gödslingsförsök (kvävestegar), som finns utlagda i Mellan- och Sydsverige. Varje försöksplats redovisas för sig.

Klicka på länken till höger och fyll i formuläret för att prenumerera på våra nyhetsbrev eller e-posta till Email.