Yara N-Prognos maltkorn 2017

Under 2017 kommer vi att följa utvecklingen i 7 st kväveförsök i maltkorn spridda från Skåne till Uppland. I försöken kommer effekten av olika kvävestrategier att studeras inkl. komplettering med kväve i olika stadier. I kväveprognosen följer vi kväveupptaget i grödan mätt med Yara Handsensor. Det ger ett bra mått på hur mycket kväve grödan innehåller i grönmassa ovan jord. Grundgödslingen är kombisådd med YaraMila vilket ger en snabb och bra effekt. Sorten är Irina i alla försök och förfrukten är stråsäd. Gårdsdriften är kreaturslös.


Försöksplan

Försöksplan

Försöksplatser

DIA_yara_N_prognos_Platser_maltkorn