YaraMila® Höst – nytt gödslingskoncept med ny produkt

YaraMila® Höst är ett nytt koncept för höstgödsling i spannmål. YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn är en ny produkt som gynnar höstutvecklingen och stärker fosforupptaget, med en låg halt kväve anpassad för höstanvändning.

Juni 2021

Yara har en omfattande försöksverksamhet där vi testar nya produkter och gödslingskoncept. Med dessa erfarenheter i bagaget lanserar Yara nu ett nytt produktkoncept. Konceptet har fått namnet YaraMila® Höst och består tills vidare av YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn. Produkten stärker grödans höstutveckling och fosforupptag, vilket gynnar bestockning och rotutveckling. Kvävehalten är låg och anpassad för att ge grödan en god start utan att riskera negativ miljöpåverkan.

YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn är i första hand anpassad för gödsling av höstsäd på hösten på lättare jordar och på jordar med högt pH där kaliumbehovet är stort och där det ofta uppstår manganbrist. Ammoniumandelen av kvävet är 90 procent vilket innebär att miljön i marken precis kring gödselmedlet tillfälligt blir starkt sur när ammoniumkvävet nitrifieras. Detta ökar tillgängligheten för mangan i såväl marken som från produkten. Tillsammans med ett högt kaliuminnehåll stärker det grödans övervintringsförmåga och ökar odlingssäkerheten.

Försök med höstgödsling i höstkorn i Västergötland. Foto 14 april 2017. Till vänster utan höstgödsling och till höger med 190 kilo per hektar YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn vid sådd. Båda leden fick 180 kilo N/ha på våren (54 N den 28/3 och 126 N den 20/4).

Platsens jordanalys: P-AL 2 och K-AL 14.

 

Hitta produktinformation

YaraMila Höst, en nyhet på Borgeby fältdagar 2019

Yaras agronom Ingemar Gruvaeus berättar om YaraMila Höst på Borgeby 2019. ATL TV har gjort filmen.