Växtnäringsbehov

Använd jord- och bladanalysresultat för att anpassa gödslingen till fältets förhållanden.

Normvärden för gödsling av jordgubbar

Aktuella normvärden för gödsling av jordgubbar finns nedan.

Vägledning för gödsling av jordgubbar i kg/ha och år vid en skörd av 10-30 ton/ha:

  N P K Mg Ca
Kg/ha 40-80 15-20 90-120 12 30-50

Analyser är grunden till en korrekt gödsling

Analyser som AL, Spurway och bladanalyser-TS, är mycket viktiga för att gödsla rätt. Dessa måste tas varje år och speciellt AL-analys måste tas i god tid före nyplantering.

Justera normvärdet utifrån AL-analysen

AL-analysen anger jordens P-AL- och K-AL-klass samt Mg-AL. För jordar i klass I-III måste gödslingen av P och K ökas jämfört med normvärdet. För klass IV utförs gödslingen efter normvärdet och för klass V minskas eller utelämnas gödslingen med P och eventuellt K. Hänsyn måste tas till jordart, nederbörd och bevattningsmängd.

Viktigaste näringsämnena för jordgubbar 

Kväve (N)  Viktigt för växtkraft, fruktutveckling och proteinuppbyggnad. 
Fosfor (P) Ger energi till plantorna, gynnar rotutveckling, blommanläggning och påverkar bärstorleken.
Kalium(K)  Viktigt för plantans vattenhushållning och sockerbildningen.
Magnesium (Mg) Gynnar fotosyntesen genom att öka bladens klorofyllhalt.
Kalcium (Ca) Ökar bärens fasthet och hållbarhet och styrker hela växten, inklusive rotsystemet.
Bor (B)  Behövs för fruktsättning.
Zink (Zn), järn (Fe) och mangan (Mn) Är bl.a. viktiga för bladutveckling och plantvitalitet.