Kalium och vallens kvalitet

Kalium är det växtnäringsämne som är viktigast i vallodling.

Kalium medverkar i flera av plantans processer, bland annat påverkar ämnet näringsupptag, fotosyntes, tillväxthastighet och fodervärde. Om tillräckliga mängder kalium inte finns tillgängliga kommer tillväxten och avkastningen hämmas. Skördesänkningar på över 1,5 ton ts per ha och år har uppmätts i svenska försök vid för låg kaliumgödsling.

Dock bör man vara försiktig med att gödsla med för mycket kalium. Det finns det ökad risk för beteskramp (hypomagnesemi) om vid överskott av K. Eftersom kalium lyxkonsumeras om tillgången är större än behovet är det viktigt att dela gödslingen mellan delskördarna. Annars riskerar man att första skörden får alltför hög kalihalt, medan följande delskördar kan lida brist på K.

Kalium, magnesium och kalcium konkurrerar med varandra om upptaget i grödorna. Det är därför viktigt att dessa näringsämnen är balanserad. 

Ett bra sätt att undersöka om kaliumnivån i vallen varit på rätt nivå är att titta på foderanalysen. Optimal kaliumhalt ligger mellan 20 och 25 mg K per kg ts. Under 20 mg har man förlorat i skörd och över 25 har tillgången på K varit för stor och risken för beteskramp ökar.