Höstvete v 16, 2016

Årets första kväveprognos!

Höstvetefälten börjar grönska och vi har gjort våra första mätningar av kväveinnehåll i de försök som ligger till grund för Yara N-Prognos.

Utvecklingen av höstsäden är ett par veckor senare än förra året, men såväl 2014 som 2015 var ju ovanligt tidiga år. Utvecklingsstadium just nu varierar mellan 20 och 23.

Ännu skiljer inte så mycket i kväveupptag mellan de olika platserna och mellan kvävenivåer, men där utvecklingen kommit längst (Borrby och Mörbylånga) syns en liten skillnad i vetets N-innehåll mellan ogödslat och gödslade led.

I Skåne har vi hunnit mäta två gånger, men vi ser inte att kväveupptaget riktigt har kommit igång än. Det skiljer sig inte i kväveinnehåll mellan de två mättillfällena.
Däremot skiljer det totala N-upptaget något mellan platserna och vi kan se några kilos skillnad beroende på grödans utveckling och beståndstätheten.

På de flesta platser har markens egen kväveleverans räckt till för att förse vetet med det N som hittills behövts. Endast i Borrby och Mörbylånga kan vi se några skillnader mellan ”nollrutan” och gödslade led.

Det är tydligt hur såtidpunkt, sort och jordart påverkat bestånden och skottantalet skiljer sig väldigt mycket mellan de olika platserna. I Borrby och Mörbylånga, som såddes i god tid med sorten Brons och där betingelserna varit goda, är ingående skottantal mycket högt (över 1000 plantor per m2). På lite styvare jordar, som dessutom såtts senare är skottantalet betydligt lägre. (200-500 skott per m2)

Diagram Bjärred

Diagram Borrby

Diagram Ängelholm

Diagram Mörbylånga

Diagram Harplinge

Diagram Vreta Kloster

Diagram Lidköping

Diagram Grästorp

Diagram Örebro

Diagram Grillby

Diagram Hallstahammar