Höstvete v 18, 2017

Ännu har tillväxten i höstveteförsöken inte kommit igång på allvar. Kyla och, i vissa områden, även torka har lett till att höstvetet inte tagit upp så mycket kväve under förra veckan. Men, med värmen och solen kommer säkert grödorna att utvecklas mer under denna veckan. I Skåne och på Öland är vetet i början av stråskjutningsfasen, medan övriga försök fortfarande är i bestockningsfasen.

Diagram Lilla Harrie Yara N-Prognos 2017

Denna plats har hela tiden legat lite före övriga försöksfält i utveckling och kväveupptag. Sorten är Norin, som är tidig. Under förra veckan var upptaget ca 10 kg i gödslade led. I ogödslad ruta har inget ytterligare N lagrats in, vilket visar att markens egen mineralisering av kväve inte startat. Utvecklingsstadium 31.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos 2017

På den kalla lerjorden i Ängelholm är upptaget lägre än på övriga skånska platser i såväl gödslade som ogödslade led. Försöket är något ojämnt.

Diagram Hammenhög Yara N-Prognos 2017

Kväveinnehållet i höstvetet är ca 10 kg högre än förra veckan i gödslade led. Tydlig skillnad mellan gödslat och ogödslat. I nollrutan har inget mer N tagits upp sedan mätningarna startade för fyra veckor sedan. Stadium är fortfarande begynnande stråskjutning. Området har varit mycket torrt.

Diagram för Mörbylånga Yara N-Prognos 2017

Behagligt väder har lett till veckans största kväveupptag. Visserligen har det varit ganska torrt på försöksplatsen, men höstvetet har tagit upp hela 15 kg N i gödslade led. Skillnaden mellan gödslat och ogödslat är mycket tydlig, även om markens leverans faktiskt kommit igång. Kväveupptaget i nollrutan har varit ca 5 kg.

Diagram Vikingstad Yara N-Prognos 2017

På denna östgötska försöksplats har höstvetet utvecklats bra sedan senaste mätningen. Höstvetet har 4-5 sidoskott och är nu i begynnande stråskjutning. Det börjar också synas skillnader mellan gödslat och ogödslat. Ca 5 kg mer N finns inlagrat i grödan jämfört med förra mättillfället.

Diagram Harplinge Yara N-prognos

Beståndet är glest och höstvetet är fortfarande bara i stadium 23, bestockningsfasen. I stort sett oförändrat kväveinnehåll i grödan.

Diagram Grästorp Prognos 2017 v 18

Beståndet är relativt glest, fältet såddes relativt sent i höstas. Men ytterligare ett skott har nu bildats och höstvetet är i stadium 22. Ett visst upptag har skett i gödslade led, men totala kväveinnehållet i grönmassan är endast ca 20 kg. I nollrutan har bara 11 kg N lagrats in.

Diagram Lidköping 2017 v 18

Beståndet i Skofteby, Lidköping, skiljer sig markant från det andra västgötska försöket i Grästorp. Tidigt sått i höstas och väl övervintrat var ingående skottantal i våras ca 3 ggr så stort. Tillväxt och kväveupptag är också bättre här. Knappt 40 kg N är upptaget i grönmassan. Grödan är fortfarande i bestockningsfas, DC 24, men stråskjutningen närmar sig.

Diagram Vintrosa

Mätvärdena från Vintrosa är låga. Vi ser fortfarande effekter av de frostskador som drabbade området för ca två veckor sedan. Gulnade blad stör mätningarna. Men försöket är relativt jämnt och kommer sannolikt att växa ifrån skadorna.

Diagram Västerås Yara N-Prognos 2017 v 18

Efter några fina dagar i Västerås börjar höstvetet grönska igen. Ca 5 kg N har tagits upp sedan förra veckan. Det börjar synas skillnader mellan gödslat och ogödslat.

Diagram för N-Prognos i Löt v 18 2017

Även i Löt har höstvetet börjat grönska. Ca 5 kg N har tagits upp sedan förra veckan i gödslade led. Kväveinnehållet har ökat även i nollrutan, vilket tyder på att det skett viss mineralisering.