Höstvete v 20, 2016

Stora skillnader mellan försöksplatserna

Tillväxten har fortsatt varit god på flera platser, medan torka hämmat utvecklingen i andra områden. Förutsättningarna skiljer mycket mellan lokalerna vad gäller såtidpunkt, ingående skottantal samt årsmån. Detta gör att vi ser stora och ökande skillnader i kväveupptag och tillväxttakt. Kväveinnehållet i Borrby är nu uppe i 90 kg N/ha, medan grödan i Grästorp ännu inte börjat växa till, utan endast innehåller ca 15 kg N/ha. Här finns mer information om försöksplatserna

Denna vecka har vi lagt in fler gödslingsnivåer och vi kan se att upptagskurvorna redan lutar, vilket är ovanligt vid så tidiga stadier. Ju mer N som tillförts, desto större är upptaget. Det kan vara så att ammoniumdelen i Axan ännu inte hunnit omvandlas till nitrat pga för låg markfukt och det lättillgängliga nitratkvävet har därför inte räckt till vid de lägre gödslingsnivåerna.

Markens egen leverans har ännu inte riktigt kommit igång på försöksplatserna och den enda plats där markens bidrag ökat något nämnvärt sedan förra veckan är Bjärred, där kväveupptaget i den ogödslade rutan ökat med ca 10 kg. Efter förra årets höga spannmålsskördar var markprofilen tömd på N i höstas och restkvävemängden var liten.

Andra förutsättningar om stallgödsel eller kväverika förfrukter

De försöksfält som redovisas här har olika förutsättningar vad gäller såtidpunkt, sortval ,markvärden och nederbördsmängder, men för samtliga platser gäller att förfrukten är stråsäd och att ingen stallgödsel är använd. För att få mer information om hur kväveupptaget ser ut i olika regioner och efter olika förfrukter och även med stallgödselanvändning, rekommenderar vi att gå in på Greppa Näringens hemsida och läsa nyhetsbreven från den egna regionen.

Diagram Bjärred v 20 2016 höstvete

I Bjärred växer det fortsatt bra. Vi ser allt större skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna. Hela 30 kg N har tagits upp sedan förra veckan i det högst gödslade ledet. Ingående skottantal var drygt 500/ha, vilket kan jämföras med över 1000 skott/ha för Borrby, där grödan såddes drygt 3 veckor tidigare. Skillnaderna mellan de båda platserna börjar dock jämnas ut och Bjärred har kommit ikapp både vad gäller utvecklingsstadium och upptagen mängd N.

Diagram Borrby höstvete v 20 2016

Borrbyförsöket är frodigt och hade ett ingående skottanatal på hela 1045 skott/m2. På lägre kvävenivåer har upptagsökningen inte varit så stor under den vecka som gått, men på de högsta gödslingsnivåerna var ökningen ca 20 kg N. Detta tyder på att lättillängligt nitratkväve tagit slut på de lägre gödslade nivåerna. Markens egen leverans är fortfarande relativt låg, 22 kg N/ha, vilket är ca 10 kg lägre än i Bjärred.

Diagram Ängelholm höstvete v 20 2016

Tillväxten på Ängelholmsleran är alltid långsam i starten, men tillväxten kom igång förra veckan. Denna vecka har det inte hänt så mycket, endast de högst gödslade leden har tagit upp lite mer N. Jorden är ammoniumfixerande och det har varit torrt. Utvecklingsstadium är fortfarande 30. Beståndet är fortsatt glest, men en viss bestockning har skett sedan tillväxtstart.

Diagram Mörbylånga höstvete v 20 2016

Höstvetet på Öland har nått stadium 31. Försöket har lidit av torkan, men med den senaste veckans nederbörd börjar tillväxt och kväveupptag att komma igång. På de högsta gödslingsnivåerna innehåller grödan ca 20 kg mer N jämfört med förra veckans mätningar.

Försöksfältet i Harplinge v 20 2016

Harplinge

Vetet i Harplinge är i stadium 31 och har tagit upp hela 30 kg N under veckan. Nollruteleveransen har kommit igång så smått. Tyvärr är försöket väldigt ojämnt och det är tveksamt om vi kan fortsätta mätningarna i kvävestegen.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 20 2016

Vreta Kloster har nått stadium 31 nu. Kväveupptaget ligger i stort sätt oförändrat sedan förra mätningen.

Diagram Lidköping höstvete v 20 2016

Försöket är fint, men tillväxten har stått stilla under den vecka som gått. Totalt innehåller vetet som mest 37 kg N och är i stadium 31.

Diagram Grästorp höstvete v 20 2016

Märkligt, men Grästorpsförsöket visar ingen ökning i kväveupptag. Det syns skillnader mellan gödslat och ogödslat, men det totala kväveupptaget är ytterst lågt. Torka, kyla och sen sådd är huvudorsakerna till detta. Det har också förekommit en hel del ogräs i försöket som nu är bekämpat.

Diagram Vintrosa höstvete v 20 2016

Den gångna veckans kväveupptag har inte varit lika stort som veckan innan, men försöket är jämnt och fint och utvecklas väl. Nitratkvävet förefaller inte längre räcka till på de lägre gödslingsnivåerna. Den enda försöksplatsen som har nått DC 32.

Diagram Grillby höstvete v 20 2016

Stadium 31 är uppnått. Tillväxten fortsätter och vi har mätt en ökad kvävemängd i det högst gödslade ledet på 10 kg N.

Diagram Hallastahammar höstvete v 20 2016

Även i Hallstahammar är grödan i DC 31. Och veckans upptag i det högst gödslade ledet var ca 10 kg N.