Höstvete v 20, 2017

Stora skillnader i tillväxt och kväveupptag!

I södra delen av landet och i Västergötland har höstvetets tillväxt fortsatt under veckan som gått, medan kyla och torka har begränsat utvecklingen i andra delar av landet. På några försöksplatser syns redan tydligt att kvävet börjar ta slut på de lägre kvävenivåerna. Kurvorna börjar luta uppåt. Allra högst kväveupptag har det varit i Skofteby, Lidköping, där grönmassan nu innehåller mer än 90 kg N i det högst gödslade ledet. Skillnaden mellan detta led och nollrutan är hela 70 kg N.

Från de rapporter vi får utifrån ser det ut att vara stor skillnad i utvecklingsstadier mellan olika delar av landet, men också mellan olika fält beroende på sort och såtidpunkt. Tidigt sådda fält av de tidigare sorterna är säkert i DC 37, flaggbladsstadium, i slutet av denna vecka, i södra och västra delen av Götaland, nu när värmen har kommit på allvar. Här är det därmed dags att börja fundera på om en tredje giva behövs och hur stor den skall vara. Man kan då exempelvis börja mäta med Yara N-Tester.

Andra senare sådda fält kan vara kvar i DC 31. I Västmanland, Uppland och Örebro har kylan helt bromsat tillväxten. Här har vi säkert ytterligare 2-3 veckor på oss innan det är dags för en tredje giva. Generellt är höstvetebestånden fina och de har en hög skördepotential så här långt.

De försöksfält som redovisas här har olika förutsättningar vad gäller såtidpunkt, sortval, markvärden och nederbördsmängder, men för samtliga platser gäller att förfrukten är stråsäd och att ingen stallgödsel är använd. För att få mer information om hur kväveupptaget ser ut i olika regioner och efter olika förfrukter och även med stallgödselanvändning, rekommenderar vi att gå in på Greppa Näringens hemsida.

Diagram Lilla Harrie v 20 höstvete 2017

Tillväxttakten i Lilla Harrie dämpades något under förra veckan. Men i det högst gödslade ledet lagrades 10 kg N in i grönmassan. På de lägsta gödslingsnivåerna börjar kvävet ta slut. Inget ytterligare N har tagits upp på 80 kg nivån sedan förra veckan. Utvecklingsstadium är nu DC32.

Diagram Ängelholm v 20 höstvete 2017

Utvecklingsstadiet har ändrats under veckan från DC30 till 31. Men höstvetets kväveinnehåll har inte ändrats nämnvärt, utan är fortfarande ganska litet. Få ingående skott i våras i kombination med en relativt kall mellanlera är orsaken till detta.

Diagram Hammenhög v 20 Höstvete 2017 N-prognos

Även i Hammenhög börjar kurvan luta, vilket indikerar att kvävetillgängligheten i de lägre gödslade leden begränsar tillväxten. Ca 15 kg var veckans kväveupptag. Trots torka ser grödan bra ut. Fortfarande DC 31.

Diagram Mörbylånga höstvete 2017 i v 20 N-Prognos

Jordarten här är lättare än på de flesta andra försöksplatser och därmed också varmare och mer drivande. (Måttligt mullhaltig moig lättlera.) Under förutsättning att det kommer tillräckligt mycket nederbörd framöver kan skördenivån bli riktigt hög. Grödan är jämn och tillväxten god. Jorden levererar ganska mycket kväve, i ogödslat led är ca 40 kg N inlagrat i ovanjordiska delar. Utvecklingsstadium nu 31

Diagram Harplinge N-prognos v 20 2017

Efter en trög start i Harplinge kunde vi förra veckan visa att kväveupptaget kommit igång. Den positiva utvecklingen fortsätter och kväveinnehållet har ökat med 15-20 kg N sedan förra mätningen. Utvecklingsstadium fortfarande begynnande stråskjutning (DC 30). Mineraliseringen har kommit igång så smått, ett visst upptag har skett i nollrutan.

Diagram Vikingstad 2017 v 20

En viss tillväxt har skett i Vikingstad, kväveinnehållet har ökat med ca 10 kg N. Kylan verkar hämmande på tillväxten och grödan är troligen också lite frostpåverkad (gula toppar), men beståndet är fortfarande fint.

Diagram Yara N-Prognos Grästorp 2017

Utvecklingsstadium i detta sent sådda fält i Grästorp är fortfarande DC 31, men försöket ser allt grönare och frodigare ut. Ca 20 kg N har tagits upp sedan förra mätningen. Vi ser nu skillnader mellan leden och kurvan lutar uppåt.

Diagram Lidköping Prognos 2017 Höstvete

Detta försök är verkligen mycket frodigt och har lagrat in mycket kväve redan i tidiga stadier. Kanske till och med för mycket, med tanke på att beståndet är väldigt tätt med ett skottantal på över 1200 skott per kvadratmeter. Kurvan lutar alltmer och det högst gödslade ledet innehåller nu över 90 kg. Marken har ännu inte levererat särskilt mycket N. Kvävetillgången på de lägre gödslingsnivåerna börjar bli så låg att den begränsar tillväxten. Stadium 31.

Diagram Örebro Höstvete 2017 v 20

Veckans mätning i Vintrosa visar inga skillnader jämfört med veckan innan. Kylan har bromsat utvecklingen.

Diagram Västerås N-Prognos

Yara N-Prognos 2017 v 20 Uppland

Båda Västerås och Löt i Uppland har drabbats av 2-3 frostnätter med 6-8 minusgrader, vilket lett till frostskador i bladtopparna. Dessutom har det varit torrt.