Höstvete v 21, 2016

Kraftig tillväxt där markfukten varit god

I Västmanland, Uppland och Örebro har höstvetet vuxit till rejält sedan förra veckan. Men på flera av försöksplatserna har torka varit en begränsande faktor för tillväxt och kväveupptag. Jämfört med förra årets upptagskurvor vid samma utvecklingsstadium ligger nivåerna i år lägre på dessa lokaler.

Bristande markfukt har också påskyndat grödans utveckling och stadium 37 är uppnått på flera platser Ännu är det för tidigt att bedöma om det finns behov av en kompletteringsgiva. Kväveutnyttjandet är fortfarande ganska lågt i de flesta av försöksfälten och sannolikt finns det outnyttjat N kvar i marken.

Andra förutsättningar om stallgödsel eller kväverika förfrukter

De försöksfält som redovisas här har olika förutsättningar vad gäller såtidpunkt, sortval ,markvärden och nederbördsmängder, men för samtliga platser gäller att förfrukten är stråsäd och att ingen stallgödsel är använd. För att få mer information om hur kväveupptaget ser ut i olika regioner och efter olika förfrukter och även med stallgödselanvändning, rekommenderar vi att gå in på Greppa Näringens hemsida och läsa nyhetsbreven från den egna regionen.

Diagram Bjärred höstvete v 21 2016

Förra veckan hade grödan vuxit till bra i Bjärred och kväveinnehållet hade ökat. Men enligt denna veckans mätningar syntes inget ökat upptag av N. Däremot har utvecklingen gått framåt och DC 37 är uppnått.

Diagram Borrby höstvete v 21 2016

Borrbyförsöket är fortsatt frodigt, men tillväxttakten är inte så hög. Ca 10 kg N har tagits upp i det högst gödslade ledet sedan förra veckan. Markens egen leverans börjar så smått att komma igång, totalt finns nu 27 kg N i det ogödslade ledet. Även i Borrby är vetet i stadium 37.

Diagram Ängelholm höstvete v 21 2016

Beståndet är fortfarande mycket glest och kväveupptag och tillväxt ytterst begränsat. Endast det högst gödslade ledet har tagit upp lite mer N sedan förra veckan. Utvecklingsstadium 37. Jämfört med tidigare års försök på denna plats är upptaget i år betydligt lägre.

Diagram Mörbylånga höstvete v 21 2016

Höstvetet på Öland fortsätter att utvecklas även om takten dämpats lite från förra veckan. Här är stadium ännu bara 32.

Diagram Harplinge höstvete v 21 2016

Försöket i Harplinge är fortfarande ojämnt. Men tillväxten är ganska bra och utvecklingen går framåt. Stadium 37.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 21 2016

Äntligen ser vi tillväxt och ökat kväveupptag på Vreta Kloster. Kväveinnehållet i det högst gödslade ledet har ökat med ca 20 kg N. Stadium är 32.

Diagram Lidköping höstvete v 21 2016

Jämfört med det andra försöket i Västergötland har Skoftebyförsöket utanför Lidköping vuxit bra under den vecka som gått sedan förra mätningen. Kväveupptaget har varit närmare 30 kg N och utvecklingen har nått stadium 37.

Diagram Grästorp höstvete v 21 2016

Försöket visar ännu ingen ökning i kväveupptag. Det syns skillnader mellan gödslat och ogödslat, men det totala kväveupptaget är ytterst lågt. Torka, kyla och sen sådd är huvudorsakerna till detta. Det har också förekommit en hel del ogräs i försöket som nu är bekämpat.

Diagram Vintrosa höstvete v 21 2016

Här har tillväxtbetingelserna varit mycket goda. Detta försök visar en fin tillväxtkurva med högt kväveupptag under den gångna veckan. Tidigare års mätningar i Vintrosa (Nybble) har visat betydligt lägre upptag än årets. Stadium 37.

Diagram Grillby höstvete v 21 2016

Trots sen sådd och lågt ingående skottantal utvecklas vetet i Grillby mycket bra. Hela 30 kg N togs under veckan upp i det högst gödslade ledet. Stadium 31.

Diagram Hallstahammar höstvete v 21 2016

Veckans upptagningsrekord mättes i Hallstahammar. 35 kg N under förra veckan! Totalt knappt 100 kg N finns nu i höstvetegrödan, vilket är ganska mycket med tanke på att ingående skottantal var lågt och att grödan bara är i DC 31.