Höstvete v 22, 2016

Dags att bedöma om det behövs mer kväve!

Utvecklingstakten i höstvetefälten har varit hög i stora delar av landet och det börjar bli dags att bedöma behovet av mer kväve. Stadierna i försöksfälten varierade vid mättillfället mellan 37 och 43. Nu har vi fått lite regn också i landets södra delar, vilket kan ge behov av att gödsla mer på de höstvetefält som ser ut att ge en god skörd. Där det fortfarande är torrt eller om det är osäkert om grödan behöver mer N är det bättre att avvakta med beslut om ytterligare kväve.

I veckans kväveprognos ger vi också vår syn på om och med hur mycket som borde kompletteringsgödslas på de olika försöksplatserna. Vi utgår ifrån 160 kg nivån och tar hänsyn till förväntad skörd och markens kväveleverans uppmätt i ogödslat led. Till vår hjälp har vi upptagskurvorna i denna veckas Yara N-Prognos, Yara N-Sensors så kallade absoluta kalibrering och Yara N-Tester. Det är också viktigt att reflektera över vilken betydelse vädret haft och har, exempelvis har torka på flera av försöksplatserna inneburit att det sannolikt finns outnyttjat kväve kvar i marken.
Denna giva läggs i försöket som Kalksalpeter i ett speciellt led.

Diagram Ängelholm höstvete v 22 2016

Kväveupptaget har varit ganska stort under den senaste veckan, men det totala N-innehållet i grödan är fortfarande ganska lågt. I tillägg är beståndet glest och skördepotentialen betydligt lägre än på övriga skånska platser. Vi bedömer vidare att det finns tillräckligt mycket N kvar i marken för att klara grödans försörjning ett tag till. Nästa vecka görs en ny bedömning av eventuellt ytterligare N-behov.

Diagram Bjärred höstvete v 22 2016

Vetet i Bjärred har redan uppnått stadium 41. Kväveupptaget sedan förra mätningen har inte varit så stort, ca 10 kg, men nu har det kommit en del regn som förhoppningsvis kan öka upptaget under innevarande period. Markfukt är ju också en förutsättning för att tilläggsgödslat N ska kunna komma grödan tillgodo. Skördepotentialen bedöms till ca 9,5 ton. Om vi utgår ifrån 160 kg nivån, ger Yara N-Sensor och Yara N-Tester samma resterande kvävebehov, 65 kg N.

Diagram Borrby höstvete v 22 2016

Även i Borrby har vetet uppnått stadium 41. Kväveupptaget har varit jämnt under de senaste veckorna och i det högst gödslade ledet är upptaget nu 119 kg N. Skördepotentialen bedöms något högre än i Bjärred och om man utgår ifrån 160 kg N som grund, bedöms resterande gödslingsbehov vara 65 kg N. Med tanke på att kurvan lutar och kvävet ganska snabbt kan ta slut, bör kompletteringsgödsling här ske relativt omgående.

Diagram Grästorp höstvete v 22 2016

Försöket visar nu en viss ökning i kväveupptag. Det syns skillnader mellan gödslat och ogödslat, men det totala kväveupptaget är ytterst lågt. Sen sådd, kall vår följd av torka är sannolikt huvudorsakerna till detta. Skördepotentialen bör vara låg och ytterligare N är inte aktuellt.

Diagram Grillby höstvete v 22 2016

Såväl Grillby som Hallstahammar visar mycket stark tillväxt. Kurvorna liknar dem från förra året och skördepotentialen bedöms som hög. Hallstahammar leder årets upptagsmätningar av N. Hela 122 kg N finns redan i höstvetets ovanjordiska delar. Det råder ingen tvekan om att det kommer att behövas mer N att komplettera en grundgiva på 160 kg N. Men eftersom grödan fortfarande bara är i DC 37 väljer vi att vänta ytterligare en vecka med att bestämma den sista givans storlek. Nästa vecka är beslutsunderlaget ännu bättre och vi kommer att lägga den kompletterande givan då.

Diagram Hallstahammar höstvete v 22 2016

Såväl Grillby som Hallstahammar visar mycket stark tillväxt. Kurvorna liknar dem från förra året och skördepotentialen bedöms som hög. Hallstahammar leder årets upptagsmätningar av N. Hela 122 kg N finns redan i höstvetets ovanjordiska delar. Det råder ingen tvekan om att det kommer att behövas mer N att komplettera en grundgiva på 160 kg N. Men eftersom grödan fortfarande bara är i DC 37 väljer vi att vänta ytterligare en vecka med att bestämma den sista givans storlek. Nästa vecka är beslutsunderlaget ännu bättre och vi kommer att lägga den kompletterande givan då.

Diagram Harplinge höstvete v 22 2016

Tillväxten har varit ganska bra under förra veckan och utvecklingen går framåt. Stadium 41 var uppnått vid mättillfället även här. Men försöket i Harplinge är fortfarande ojämnt och glest. Och totalt upptagen mängd N är relativt låg. Vi gör bedömningen att det fortfarande bör finnas kväve kvar i marken, som kan utnyttjas, bara markfukten tillåter. Yara N-Tester, som ju ger ett mått på kvävekoncentrationen i grödan säger också att behovet just nu är lågt. Med tanke på hur beståndet ser ut just nu är vi även osäkra på skördepotentialen. Beslut om komplettering får vänta till nästa vecka.

Diagram Lidköping höstvete v 22 2016

Grödan är relativt jämn och fin, utvecklas fort och kväveupptaget är stort just nu. Över 30 kg N är upptaget sedan förra mätningen. Markfukten är god och för att inte riskera kvävebrist väljer vi att tilläggsgödsla 60 kg N på grundnivån 160 kg N.

Diagram Mörbylånga höstvete v 22 2016

Tillväxten har tagit fart ordentligt. Veckans kväveupptag var på över 30 kg N. Skördepotentialen bedöms till 10 ton och tilläggsgödsling på denna plats blir ca 70 kg N.

Diagram Vintrosa höstvete v 22 2016

Här har betingelserna varit mycket goda under hela säsongen. Tidigare års försök i Vintrosa (Nybble) har gett stora skörde- och proteinhaltsökningar efter tilläggsgödsling och våra hjälpmedel säger även i år att vi bör komplettera med mer N. Vi bedömer att skördepotentialen är hög, vilket leder till att Yara N-Sensor rekommenderar att vi lägger hela 85 kg N.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 22 2016

Höstvetet i Vreta Kloster började växa till först förra veckan. Nu verkar utvecklingen gå framåt (DC43) och kväveupptaget öka, men totalt sett är innehållet av N i grödan ganska lågt. Såväl Yara N-Tester som Yara N-Sensor indikerar att det finns ett kvävebehov men eftersom det bör finnas mer N kvar i marken väljer vi ändå att vänta med kompletterings gödsling.