Höstvete v 22, 2017

Mycket stor variation i markleverans av kväve

Värmen sedan förra mätningen har bidragit till en fortsatt god tillväxt på de flesta ställen.

De ogödslade leden har fortsatt att leverera ännu mer kväve på de platser som redan hade hög leverans och vi ser därför osedvanligt stort markbidrag på flera platser. Detta trots att samtliga försök ligger på kreaturslösa gårdar och har stråsäd som förfrukt. Men variationen mellan platserna är mycket stor, vilket återigen visar att det är svårt att generalisera. Sannolikt kommer det bli stora skillnader mellan platserna i optimal kvävegiva beroende på markleverans och skördepotential. Uppskattningsvis från under 160 kg/ha till ca 250 kg N/ha.

I Syd- och Västsverige är det nu hög tid att besluta om kompletteringsgödsling i många fall. I östra Sverige och i Mälardalen är grödan något senare och torkan ser ut att hålla igen kväveeffekterna av gödslingen, där avvaktar vi regn.

Väderleksprognosen med lagom svalt väder och lite regn nu inför axgång / blomning känns perfekt och möjliggör god kärnsättning och därmed hög skördepotential.

Diagram Lilla Harrie

Fortsatt snabb utveckling i värmen och ett totalt stort kväveupptag. På denna plats beslutade vi redan förra veckan att tilläggsgödsla utöver 160 kg N. På en sådan här plats bedömer vi totalkvävebehovet till ca 200-220 kg N/ha för en skörd på ca 10-11 ton. Stadium 43 den 27 maj, dvs axgång inom några dagar. Det är verkligen bra att temperaturen gått ner, så att vi får en lugn axgång och blomning med god kärnsättning. Lite regn finns också i prognosen så allt bör se lovande ut.

Diagram Ängelholm

Totalt är kväveupptaget här lite lägre än i de övriga försöken i Skåne. Utvecklingen är också lite senare, DC 39. Det ser ut som om kvävet börjar ta slut på 160 kg nivån. Ett hyggligt bestånd och skördenivå på ca 10 ton ger ett totalt behov på ca 230 kg N. Vi väljer nu därför att komplettera med 70 kg N som Kalksalpeter utöver grundgödslingen 160 kg.

Diagram Hammenhög

De högst gödslade nivåerna i Hammenhög fortsätter att dra ifrån. Vi beslutade redan förra veckan att tilläggsgödsla utöver grundgödsling på 160 kg N och rådet kvarstår att har man inte gjort något ännu börjar det bli hög tid nu när grödan snart är i axgång. Rådet om total kvävenivå på ca 220-240 kg N för 11-12 ton skörd kvarstår på en sådan här plats.

Diagram Mörbylånga

Fortsatt god tillväxt och mycket stor markleverans av kväve i Mörbylånga. På grund av den stora markleveransen bör 160 kg N räcka till minst 10 ton kvarnvete på denna plats. Det är därför i dagsläget inget behov av ytterligare kväve utan vi kan skjuta på beslutet om slutgiltig kvävenivå.

Diagram Harplinge

I Harplinge har vi bra kväveupptag i de högre gödslade leden medan markleveransen är ganska låg. Stor skillnad i upptag mellan 120 kg och 160 kg indikerar att 160 kg N snart är förbrukade. Vi bör därför komplettera snarast nu när beståndet är i DC 37. På grund av det lite småluckiga och ojämna beståndet räknar vi bara med 8,5 ton skörd. Det ger bedömningen att ca 40 kg N som Kalksalpeter behövs ytterligare utöver grundgivan 160 kg N. Hade beståndet varit jämnare och bättre från början skulle vi lagt ca 70-80 kg N som komplettering dvs ca 230-240 kg N/ha för 10-10,5 ton.

Diagram Vikingstad

Hygglig tillväxt i Vikingstad trots torkan. Stort kväveupptag i nollrutan. De gödslade leden har fortfarande ett ganska litet upptag. På 160 kg nivån har bara 81 kg tagits upp ovan jord, att jämföra med 48 kg i nollrutan. Det tyder på att det finns en hel del kväve kvar i marken outnyttjat. Grödan har knappast något behov av extra kväve nu trots att vi är i DC 37 utan vi avvaktar och hoppas på regn.

Diagram Vikingstad

Stadium 37. Som vanligt är det låg markkväveleverans i Grästorp, 20 kg N i nollrutan. Här fortsätter tillväxten i de högst gödslade leden, men avstannar i de lägsta. På 160 kg N nivån behövs det säkert mer kväve, varför vi väljer att komplettera med hela 70 kg N som Kalksalpeter för en skördenivå på ca 9,5 ton/ha. Trots obefintlig bestockning i våras har grödan kunnat komma tillbaka bra och ha en god skördepotential.

Diagram Lidköping

I Lidköping är det fortsatt en fantastisk gröda med god tillväxt, men där de lägre kvävenivåerna börjar halka efter. Vi förväntar en skörd runt 12 ton här. Trots en hygglig markkväveleverans behöver vi säkert gödsla runt 250 kg N med en effektiv gödslingsstrategi. Med 160 kg N grundgödslat bör det därför gå åt ca ytterligare 90 kg N som Kalksalpeter. Denna giva läggs nu i DC 37 med regn i väderleksprognosen.

Diagram Vintrosa

Med värmen har också tillväxten kommit igång ordentligt, men det totala kväveupptaget är fortfarande lågt. Trots att grödan nu är i stadium 37 väntar vi ytterligare en vecka för att se om vi får nederbörd och hur skördepotentialen utvecklas innan vi eventuellt kompletterar utöver 160 kg N.

Diagram Västerås

I Västerås är det fortsatt bra tillväxt i den varma väderleken. Marken levererar här mycket kväve och gödslingseffekter utöver de lägsta nivåerna är svaga. Vi hoppas på regn innan det går att bättre avgöra skördepotential och gödslingsbehov.

Diagram Uppland

På denna mullrika lera har mineraliseringen verkligen kommit igång och marken har levererat mycket kväve. Totalt innehåller grönmassan nu ca 92 kg N. Från bilden ser man också att det fortfarande är svårt att urskilja ogödslat led. Oavsett regn eller ej är det osannolikt att det behövs mer kväve än kanske max 100-120 kg N/ha totalt.