Höstvete v 23, 2016

Hög tid för komplettering även i Mellansverige

I denna veckas mätningar redovisas endast kväveupptaget i leden med 0, 80, 160 och 240 kg kväve. Detta beror på att det är de enda led som inte fått ytterligare kväve före axgång i försöksplanen. Eftersom en del punkter i diagrammet nu är borta har vi inte dragit en linje denna gång.

Utvecklingstakten i höstvetefälten har varit fortsatt hög framförallt i sydligaste delen av landet medan det i Mellansverige inte varit lika varmt och gått lite lugnare. Stadierna i försöksfälten varierade vid mättillfället mellan 41 och 59, dvs från ca 1 vecka kvar till axgång till full axgång beroende på plats och sort . Regn har ofta kommit i form av åskskurar vilket gör att det kan skilja mycket i förutsättningar inom området.

I veckans kväveprognos ger vi också vår syn på om och med hur mycket som borde kompletteringsgödslas även på de senast utvecklade försöksplatserna. Vi utgår ifrån 160 kg nivån och tar hänsyn till förväntad skörd och markens kväveleverens uppmätt i ogödslat led. Till vår hjälp denna vecka har vi Yara N-Sensor Absolut kalibrering, Yara N-Tester samt upptagskurvorna i denna prognos. Det är också viktigt att reflektera över vilken betydelse vädret haft och har, exempelvis har torka på vissa försöksplatser inneburit att det sannolikt finns outnyttjat kväve kvar i marken.

Denna kvävegiva läggs i försöket som Kalksalpeter i ett speciellt led.

Diagram Bjärred höstvete v 23 2016

Sådatum 12/10, Praktik. Stadium 59. Ökat kväveupptag efter regn med ca 20-30 kg N beroende på led. Gödsling utförd förra veckan. Gödsling nu har mindre skördeeffekt och är bara aktuell om man missbedömt behovet tidigare för att klara proteinhalten.

Diagram Borrby höstvete v 23 2016

Sådatum 19/9, Brons. Stadium 53, mitt i axgång. Endast litet ytterligare kväveupptag senaste veckan. Lägre markkväveleverans och sannolikt högre skördepotential än i Bjärred medför ett högre kvävebehov. Fortfarande möjligt att komplettera men bråttom för att få full skördeeffekt. Vi gödslade förra veckan med 65 kg N utöver grundgivan på 160 kg /ha.

Diagram Ängelholm höstvete v 23 2016

Sådatum 29/9, Julius. Stadium 59.  Senaste två veckorna har kväveupptaget äntligen tagit fart men det totala N-innehållet i grödan är fortfarande ganska lågt. I tillägg är beståndet glest och skördepotentialen betydligt lägre än på övriga skånska platser. Vi bedömer vidare att det finns tillräckligt mycket N kvar i marken i 160 kg ledet för att klara grödans försörjning utan ytterligare komplettering och en skörd på ca 6-7 ton.

Diagram Mörbylånga höstvete v 23 2016

Sådatum 3/10, Brons. Stadium 53, mitt i axgång. Fortsatt mycket god tillväxt och stort kväveupptag med ca 30 kg N på en vecka. Skördepotentialen bedöms fortsatt till 10 ton, tilläggsgödsling gjordes förra veckan med 70 kg N.

Diagram Harplinge höstvete v 23 2016

Sådatum 22/9, Julius. Stadium 59. Slutet av axgången. Fortsatt hygglig tillväxt. Det glesa och ojämna beståndet tillsammans med bedömningen att det fortfarande finns kväve kvar i marken vid 160 kg N gör att vi avstår från ytterligare gödsling.

Diagram Vreta Kloster höstvete v 23 2016

Sådatum 21/9, Julius. Stadium 55, mitt i axgång. God tillväxt och stort kväveupptag sista veckan men låg skördepotential , bedömd till ca 6,5 ton. Sammantaget med bedömningen att det fortfarande finns en del kväve kvar i marken gör att vi väljer att inte komplettera ytterligare utöver 160 kg N.

Diagram Lidköping v 23 höstvete 2016

Sådatum 21/9, Praktik. Stadium 55, mitt i axgång. Fortsatt mycket stort kväveupptag sista veckan . Över 30 kg N är upptaget sedan förra mätningen. Markfukten är god efter regnet för ca 2 veckor sedan. Vi valde att gödsla förra veckan med ytterligare 60 kg N på grundnivån 160 kg N. Under dessa förutsättningar skulle det fortfarande gå att göra en gödsling och räkna med god effekt pga markfukt och annalkande regn.

Diagram Grästorp höstvete v 23 2016

Sådatum 2/10, Ellvis. Stadium 47. Försöket visar nu äntligen en hygglig ökning i kväveupptag. Totalt är upptaget fortfarande lågt. Sen sådd, kall vår och senare torka har sannolikt medfört att beståndet inte alls hunnit bestocka sig med dålig förmåga till kväveupptag som följd. Skördepotentialen är så låg att vi väljer att inte gödsla ytterligare. 160 kg N bedöms här räcka till 6 ton skörd med god proteinhalt och mer blir det knappast.

Diagram Vintrosa höstvete v 23 2018

Sådatum 28/9, Ellvis. Stadium 47, strax före axgång. Fortsatt goda skördebetingelser men problem med senaste mätningen gör att vi inte har siffror att redovisa. Skördepotentialen är stor, vi har satt 10 ton i försöket. Tillsammans med låg markleverans ledde det till att Yara N-Sensor rekommenderade en giva på 85 kg N som lades förra veckan. För den som ännu inte gödslat finns det fortfarande möjlighet under dessa förhållanden.

Diagram Grillby höstvete v 23 2016

Sådatum 12/10, Julius. Stadium 41. Fortsatt hyggligt kväveupptag senaste veckan. Måttlig skördepotential på grund av gles gröda. Låg markkväveleverans tillsammans med stor skillnad i upptag mellan kvävenivåerna gör att vi väljer att nu lägga 40 kg N på grundnivån 160 kg N/ha för att klara 8 ton skörd med rätt proteinhalt.

Diagram Hallstahammar höstvete v 23 2016

Sådatum 3/10, Reform. Stadium 41. Fortsatt snabbt kväveupptag och stor skillnad mellan kvävenivåer. Denna vecka bestämmer vi oss för att lägga 34 kg N som Kalksalpeter på grundnivån 160 kg N/ha för att klara en skördepotential på 9 ton.