Höstvete v 23, 2017

Snabb utveckling och axgång i söder

Det regn som fallit i de flesta områden har varit välkommet och bidrar till att vi fortfarande vågar tro på en hög skördepotential. Såväl försöksfält som övriga fält ser överlag bra ut. I stora delar av landet finns fortfarande möjlighet att komplettera med mer kväve om det ännu inte gjorts och behovet finns. Markens leverans är fortsatt relativt god, vilket bör tas med i beräkningen när man skattar sista kvävegivans storlek.

Utvecklingen på två av platserna är så långt gången att vi slutar mäta denna veckan. När grödan är i under axgång, vilket den är i Lilla Harrie (DC 57) och i Hammenhög (DC 51) blir mätningarna missvisande. Det är dock inte för sent att ge en sista kvävegiva om man ännu inte kommit ut. Gödsling med Kalksalpeter i dessa senare stadier kan ge positiv effekt både på skördenivån och på proteinhalten.

Diagram Lilla Harrie

Höstvetet i Lilla Harrie var i stadium 57 den 3 juni, dvs axet nästan helt ur holk. Vid så sena stadier blir mätningarna missvisande, varför vi nu avslutar prognosen på denna plats. Grödan är fortfarande mycket fin och efter den nederbörd som kommit är skördeprognosen god.

Diagram Ängelholm

Ängelholm är en av de platser som har haft den bästa utvecklingen under den senaste veckan. Över 20 kg N har lagrats in i grönmassan och kurvan lutar uppåt. Har ingen 3:e gödsling gjorts på en plats som denna är det hög tid att komma ut. Utvecklingsstadium 45 (flaggbladets slida vidgad).

Diagram Hammenhög

Även här har utvecklingen kommit så långt att det inte längre är möjligt att få ett tillförlitligt svar på mätningarna. Stadium 51, begynnande axgång.

Diagram Mörbylånga

Vid mättillfället i Mörbylånga den 2 juni var vetet i stadium 43, flaggbladets slida vidgas. Grödan är mycket fin och kväveupptaget förefaller fortsätta. Förhoppningen om hög skörd kvarstår. Marken har levererat mycket kväve här. Hela ca 70 kg N är upptaget i ogödslad ruta!

Diagram Harplinge

Kurvan för Harplinge lutar mycket brant. Det är stor skillnad i kväveupptag mellan gödslingsnivåerna. Kvävet verkar ha tagit slut på de lägre nivåerna och om ingen tilläggsgödsling gjorts på en plats som denna är det hög tid. Utvecklingsstadium 41 vid mättillfället den 3 juni. Markens egen leverans av kväve är låg. Ingen större mineralisering har bidragit till grödans kväveinnehåll.

Diagram Vikingstad

I Vikingstad utvecklas höstvetet snabbt nu. Stadium var 41 vid mättillfället den 5 juni. Kväveinnehållet i grönmassan ökar successivt liksom markens egen leverans. Markkväveleveransen är hög medan upptaget av markkväve är ganska lågt pga torkan. Fortfarande är kurvan ganska flack och det är tveksamt om det råder något behov av komplettering.

Diagram Grästorp

I Grästorp levererar marken lite kväve. Kurvan lutar allt brantare, vilket indikerar att kvävetillgången på de lägre gödslingsnivåerna tryter. Stadium är DC 41, det finns fortfarande möjlighet att gödsla med mer N för såväl ökad skörd som proteinhalt.

Diagram Lidköping

Försöksfältet i Lidköping har sett mycket bra ut under hela säsongen. Tidigt sått, mycket tätt bestånd och en lugn och stadig utveckling. Skördepotentialen är utan tvekan fortsatt hög. Markens mineralisering är inte särskilt stor och gödslingsbehovet på platsen har bedömts till ca 250 kg.

Diagram Vintrosa

Försöket i Vintrosa ser allt bättre ut och grödan har utvecklats sedan förra veckan och bedöms nu vara i stadium 43. Däremot har inget ytterligare kväve lagrats in. Markkväveleveransen är låg men det låga upptaget gör att det vid 160 kg N fortfarande bör finnas mycket kväve kvar i marken som nu bör bli tillgängligt efter det regn som kommit.

Diagram Västerås

Utveckling och kväveupptag går framåt. DC 41 och ca 100 kg N inlagrat i grönmassan. För ögat svårt att se skillnader mellan leden. Kurvan är fortfarande flack. Hög markkväveleverans och litet merupptag av N på 160 N nivån medför att det bör finnas gott om N där som nu blir tillgängligt.

Diagram Löt

Den höga markleveransen gör att det inte är några större skillnader mellan leden. Redan förra veckan skrev vi att det inte är något behov av någon kompletteringsgiva på denna plats. Under den tid som gått sedan dess har ingenting hänt vad gäller grödans kväveinnehåll.