Maltkorn v 21, 2017

Stora skillnader i maltkorn gällande såtidpunkt och utveckling.

Överlag ser årets maltkornfält mycket bra ut. Uppkomsten är jämn och bestockningen god. Men det råder i praktiken stora skillnader i såtidpunkt. De tidigast sådda fälten (sådda i slutet av mars/början av april) har kommit betydligt längre i sin utveckling och kväveupptag än årets gödslingsförsök. Dessa är tyvärr alla relativt sent sådda.

För att vi ska kunna uttala oss om utvecklingen även i de tidigt sådda fälten, har vi tagit hjälp av några lantbrukare som anlagt nollrutor i sina kornfält. Det vi redovisar denna vecka är resultaten från mätningar på dessa gårdar i ogödslade rutor och i omgivande fält.

Resultat vecka 21

Alla fält är fortfarande i bestockningsstadium, även de som är sådda i mars. Det är därför för tidigt att bestämma det totala gödslingsbehovet. Vi väntar minst till i nästa vecka innan vi funderar på att tilläggsgödsla även det tidigast sådda kornet.

Bestånden ser annars mycket fina ut och har tagit upp mycket kväve för att vara i detta tidiga stadium och det är redan stor skillnad mellan gödslad och ogödslad gröda.

I områden där det råder torka just nu är det ännu mera angeläget att skjuta på beslutet om tilläggsgödsling, då skördepotentialen naturligtvis påverkas av om det kommer nederbörd eller ej. Fälten har fått mellan 100 och 115 kg N vid sådd, vilket bör räcka väl en bra bit in i stråskjutningen, särskilt detta är med ganska god markkväveleverans.

Oftast kommer det ju regn, så än så länge ser det riktigt bra ut.