Maltkorn v 21-22, 2016

Längst i syd är det nu mycket hög tid att besluta om kompletteringsgödsling

De senaste dagarna har vi mätt kväveupptag i de fyra tidigast sådda försöken. I Skåne är nu maltkornet i DC 31-37 och i Östergötland i DC 31.

Bestånd sådda i mars har nu kommit så långt att det är mycket hög tid att besluta om de ska kompletteringsgödslas . Att regnmängderna varierat kraftigt över landet har inte gjort besluten lättare. Är det regn på gång är det dags att tilläggsgödsla, vi kan då både få en hög skörd och god gödslingseffekt. Full skördeeffekt av komplettering får vi ända fram t o m DC 37. Det gäller naturligtvis om det kommer nederbörd. Gör det inte det minskar också skördepotentialen och därmed gödslingsbehovet.

Längre norrut i landet finns det bestånd som är lika tidigt sådda och som sannolikt bör tilläggsgödslas nu, men det finns också fält som kom upp för någon vecka sedan.

I Skåne ser kväveupptaget i ogödslat led klart bättre ut och är på en mer normal nivå i år än 2015. En särskilt låg markkväveleverans var en av orsakerna till det mycket höga kvävebehovet förra året. I Mälardalen har det på sina ställen kommit stora mängder regn senaste veckan med vattenmättnad på lerjordar. Man bör därför förbereda sig på att en del kväve kan ha denitrifierats och det kan bli ett tidigt behov av komplettering med kväve.

Diagram Klagstorp maltkorn v 21-22 2016

Sådatum 26 mars. Vid mätningen 28 maj hade grödan tagit upp ca 50-55 kg N, ovan mark, i 100-130 kg N leden. Det har också börjat synas tydligt att 70 N ledet har ett lägre upptag. I det ogödslade ledet var upptaget 24 kg N vilket är ganska medelmåttigt. Vid ca 8 ton potentiell skörd bör kvävebehovet vara ca 130 kg N som kombisådd NPKS eller tillsammans med komplettering med Kalksalpeter. Vid 100 kg grundgödsling rekommenderar vi därför ytterligare ca 30 kg N som Kalksalpeter.

Diagram Tågarp maltkorn v 21-22 2016

Sådatum 13 april. Vid mätningen 23 maj hade grödan tagit upp 47-50 kg N, ovan mark, i gödslade led utan att det var någon tydlig skillnad mellan 70 eller 130 N i kombisådd. I det ogödslade ledet var 29 kg N upptaget, vilket är ganska högt. Det är mindre skillnad mellan ogödslat och gödslat än på de andra platserna. Vi kan därför avvakta till nästa vecka att besluta om ev. tilläggsgödsling.

Diagram Kristianstad maltkorn v 21-22 2016

Sådatum 12 april. Vid mätningen 27 maj hade grödan tagit upp ca 51-59 kg N, ovan mark, i gödslade led och det börjar bli tydlig skillnad mellan 70 eller 130 N i kombisådd. I det ogödslade ledet var upptaget 26 kg N vilket är medelmåttigt . Då utvecklingen går fort kan det snart vara dags att komplettera. Vid 8 ton är bedömningen idag att det totala kvävebehovet är ca 130 kg N.

Diagram Klostergården maltkorn v 21-22 2016

Sådatum 20 april. Vid mätning 31 maj var kornet i DC 31. Platsen levererar ganska mycket kväve och i ogödslat led var upptaget var 32 kg. Platsen är tyvärr inte helt homogen, N-upptaget i ogödslat varierar mellan 26 och 38 kg. Det slår också igenom på de gödslade leden och upptagskurvan blir därför ojämn. Utvecklingen har nu kommit så långt i området att det kan vara dags att kvävegödsla fält med lägre tillgång, men i detta fält med stor kväveleverans avvaktar vi till nästa vecka för beslut om ev. högre gödsling.