Maltkorn v 23, 2016

Sannolikt lägre kvävebehov än 2015 i de flesta fall i Götaland

De senaste dagarna har vi mätt kväveupptag i de fem tidigast sådda försöken. I Skåne är kornet i stadium 37-49 dvs flaggbladsstadium till begynnande axgång. Försöket i Östergötland är i DC 37 och i Västergötland DC 31.

Bestånd sådda i slutet av april är också hög tid att komplettera då de nått stadium 31-37. Bestånden i försöken är fina och skördepotentialen fortfarande god.

Full skördeeffekt av komplettering får vi ända fram t o m DC 37. Det gäller naturligtvis om det kommer nederbörd. Gör det inte det minskar också skördepotentialen och därmed gödslingsbehovet. Regn ser dock ut att vara på väg på många platser i slutet av denna vecka.

I de områden där värmen skyndat på utvecklingen samtidigt som torka hållit igen den vegetativa utvecklingen bedöms det totala kvävebehovet i år bli ganska lågt. Trots detta kan skördenivån ändå bli acceptabel när nu det blivit svalare och fuktigare. Markkväveleveransen ser ut att vara klart högre än 2015 samtidigt som kväveeffektiviteten bör vara mycket god då inga förluster skett och den vegetativa massan är lägre. I flera av försöken kommer det totala kvävebehovet sannolikt vara kring 100 kg N medan vi kan behöva komplettera upp till ca 120-140 kg N i andra med senare utveckling och lägre markleverans.

Diagram Klagstorp maltkorn v 23 2016

Sådatum 26 mars. Vid mätningen 4 juni hade grödan tagit upp till 78 kg N, ovan mark, i 130 kg N ledet. I korn i detta sena stadium rekommenderar vi inte längre kompletteringsgödsling om man inte bedömer att proteinhalten riskerar att bli under fodergränsen. Med tanke på torka och värme samt bättre markkvävetillgång i år jämfört med 2015 bedöms den risken som mycket liten.

Diagram Tågarp maltkorn v 23 2016

Sådatum 13 april. Vid mätningen 6 juni var det begynnande axgång. Grödan har tagit upp 65- 79 kg N, ovan mark, i gödslade led. Ledet med 70 kg N visar nu ett tydligt lägre upptag än 100-130 kg N i kombisådd. Den ganska höga kväveleveransen från marken, nu 41 kg N upptaget, gör tillsammans med det torra, varma vädret att platsen sannolikt inte behöver mer än 100 kg N totalt för skörd om 7-8 ton.

Diagram Kristianstad maltkorn v 23 2016

Sådatum 12 april. Vid mätningen 3:e juni hade grödan tagit upp ca 59-66 kg N, ovan mark. Grödan är i flaggbladsstadium, DC 37 så därför skall en ev. komplettering göras omgående. Vid 8 ton är bedömningen idag att det totala kvävebehovet är ca 120-130 kg N.

Diagram Klostergården maltkorn v 23 2016

Sådatum 20 april.Utvecklingen är i DC 37 dvs flaggbladsstadium. Platsen fortsätter att leverera mycket kväve och upptaget i ogödslat är nu hela 45 kg. Trots en bra gröda och totalt stort upptag av N är det liten skillnad mellan gödslingsleden på grund av den stora markleveransen. I detta fält bedömer vi inte att det behövs mer än ca 80-100 kg N totalt. Det bör räcka även till en skörd på ca 8 ton. Andra fält i området med motsvarande utvecklingsstadium bör nu kompletteras om markleveransen är lägre än på denna plats.

Diagram Mulltorp maltkorn v 23 2016

Sådatum 25 april. Beståndet har utvecklats väl trots torka tidigt och är nu ennodsstadium, DC 31. Markens kväveleverans är som alltid på denna plats relativt låg. Bedömningen just nu är att det behövs ca 30-40 kg N ytterligare för en skörd på ca 7 ton. Det går dock att avvakta till i nästa vecka för beslut då vi också får koll på väderleken som nu ser ut att bli svalare, fuktigare och mer gynnsam för den fortsatta utvecklingen.