Maltkorn v 24, 2016

Snart stråskjutning i Mälardalen och axgång i Skåne

I Skåne har vi slutat att mäta i försöken då vårkornet redan gått i ax. I Mälardalen har vi däremot börjat mäta då grödan kommit i tidig stråskjutning.

Generellt är det bra bestånd men i vissa områden kan torka hålla tillbaka utvecklingen. I vissa delar av Mellansverige har det regnat så pass mycket att det på lerigare jordar kan förekomma kväveförluster. Försöket i Västerås ser ut att vara ett exempel på detta. Här är det ogödslade ledet mycket svagt, medan övriga platser haft en ganska hög leverans av markkväve.

"Var därför observant på gulnande korn i detta område. Gulnande efter kraftigt regn beror på kväveförluster och kan avhjälpas med kompletteringsgödsling."

För er som odlar whiskymalt är det ännu viktigare att korrigera för att inte få för låg proteinhalt.

Diagram Mulltorp maltkorn v 24 2016

Sådatum 25 april. Beståndet har utvecklats väl trots tidig torka och är nu i 1 till 2-nodsstadiet, DC 31-32. Senaste veckan har utvecklingen gått långsamt. Det relativt kalla vädret och sjönära läge gör att medeltemperaturen de senaste dagarna varit ca 12 grader istället för nästan 20 grader veckan innan. Torka medför också att det totala kväveupptaget är ganska lågt och med en tydlig skillnad mellan 70 och 100 kg N. Markens kväveleverans är som alltid på denna plats relativt låg. Rekommendationen är att nu lägga ca ytterligare 30 N för en skörd på ca 7 ton dvs totalt 130 kg N.

Diagram Staby, Örsundsbro maltkorn v 24 2016

Sådatum 13 april.Bra bestånd i begynnande stråskjutning, DC 30. Kväveleveransen från marken mätt i ogödslat var 20 kg N, vilket är måttligt. Det är inte någon större skillnad ännu i kväveupptag från 70-130 kg kombisådd N. Det är därför ännu lite tidigt för att avgöra det slutgiltiga gödselbehovet. Vi avvaktar därför att gödsla utöver 100 kg N till nästa vecka då vi bättre kan avgöra om det finns ett behov.

Diagram Brunnby Västerås maltkorn v 24 2016

Sådatum 10 maj. Bra bestånd i begynnande stråskjutning, DC 30. Kväveleveransen från marken mätt i ogödslat var 6 kg N, vilket är mycket lågt. Det har kommit ganska mycket regn i två omgångar efter sådd. 130 kg N ledet börjar visa ett visst högre upptag än 70 kg ledet. Här kan vi förvänta oss ett ytterligare gödslingsbehov både för att klara skörd och proteinhalt.

Vi räknar med att bestämma den slutgiltiga gödslingen nästa vecka då det ännu inte är akut och lite svårbedömt. Sannolikt bör vi hamna på ca 25-30 kg N i tillskott utöver 100 kg kombisådd N för att klara 5,5-6 ton skörd med rätt proteinhalt eftersom markkväveleveransen är så liten.