Maltkorn v 24, 2017

Hittills ser markleveransen ut att ligga ungefär på förra årets nivå

I sydligaste Sverige är nu kornet i axgång och då bör naturligtvis kvävegödslingen vara gjord. Anser man att skördeläget nu, efter regnen, ser betydligt bättre ut och av denna anledning lagt för lite kväve samt befarar för låg proteinhalt är det fortfarande möjligt att använda Kalksalpeter med god kväveeffektivitet. För en 1 % proteinhaltsökning går det då åt ca 30 kg N/ha.

För de delar av norra Götaland och Svealand där sådden skedde i början av maj börjar det nu bli dags att ta ställning till totalt kvävebehov när grödan är i stadie 31-32 , 1-2-nods stadiet.

Som vi skrev redan förra vecka är kväveleveransen från marken väldigt varierande även i maltkornet. Av denna anledning blir det svårt att enbart utgå från standardiserade tabellrekommendationer. Hittills, där vi har mätdata, ser markleveransen ut att ligga ungefär på förra årets nivå eller något högre och klart över år 2015. Om vi jämför platsen med högst kväveleverans från marken, i detta fall platsen Kristianstad, med platsen som levererar minst, Grästorp, skiljer det ungefär 60 kg N per hektar i kvävebehov mellan platserna. Denna bedömning bygger på att fälten ger samma skörd och kvalitet. I Grästorpsförsöket bör vi sannolikt gödsla ca 160 kg N medan det i Kristianstad bör räcka med ca 100 kg N.

Maltkornsförsöken vecka 24

Diagram Kristianstad

Mätning i Kristianstad den 9:e juni visar fortsatt att platsen levererar mycket kväve, 30 kg N ovan jord i 0-ruta. Stadium är DC 37. Sådd 2:e maj. Bedömningen kvarstår att det sannolikt räcker med 90 - 100 kg N till ca 8 ton skörd. Ingen större skillnad i kväveupptag så här långt mellan 70 och 130 kg kombisådd N tyder också på att vi får ett lågt optimum.

Diagram Billeberga

Vid mätning i Billeberga den 11:e juni är grödan i DC 37. Grödan ser mycket bra ut och kväveupptaget är högt i gödslade led och även i 0-ledet har mer kväve blivit tillgängligt. 70 kg N börjar synas tydligt. Bedömningen kvarstår att ca 125 kg N totalt räcker till ca 8 -9 ton skörd.

Diagram Klagstorp

I Klagstorp den 11:e juni är vi redan i DC 37. Utvecklingen går fort. Platsen har en måttlig kväveleverans och gödslingsbehovet är sannolikt ca 120-130 kg N för 8-8,5 ton skörd. Ingen större skillnad i upptag mellan de gödslade leden.

Diagram Grästorp

Även i Grästorp visar mätningen den 11 juni på en, som vanligt, låg kväveleverans. Grödan ser ut att ha svårt att få tag på kväve trots den senaste tidens regn. Gott bestånd i grunden och låg markleverans gör att den tidigare bedömningen, att det kommer behövas cirka 160 kg N till en skörd på 8 ton, kvarstår. Grödan är nu i DC 37.

Diagram Östergötland

Sådd 4 maj och grödan är i DC 31, stråskjutning. Markleveransen av kväve är måttlig till hög. Man börjar se skillnader mellan de gödslade leden. Bra bestånd och en del regn de senaste dagarna gör att det är dags för kompletteringsgödsling. Bedömningen är att för en skörd på 8 ton går åt ca 110-120 kg N.

Diagram Västerås

Sådd 10:e maj. Vid mätning 13 juni var grödan bara i begynnande stråskjutning. Därför är det för tidigt att uttala sig om gödslingsbehov. Nästa vecka är det dags att besluta om tilläggsgödsling och hur stor den bör vara. Så här långt ser det ut som om markleveransen blir måttlig. Preliminärt bör då ca 120 kg N räcka till ca 7 ton.

Diagram Örsundsbro

Sådd 5:e maj. Vid mätning i Örsundsbro den 13 juni var grödan ännu inte i stråskjutning. Även om grödan tagit upp lite mer kväve än i Västerås är det även här för tidigt att uttala sig om gödslingsbehov. Det ser dock ut som om markleveransen även här blir måttlig.