Normala temperaturer men behov av regn


Vecka 18 är första veckan med prognosmätningar i alla områden upp till Uppland. Mätningarna görs i samarbete med Greppa Näringen vilket gör att vi kan redovisa ett stort antal fält i mätningarna. Skillnaden i temperaturer mellan syd och nord har i vår varit lite större än de senaste åren vilket också avspeglas i hur långt utvecklingen kommit. Längst i syd är vi inne i stråskjutningen och graderade DC 30 – 31 vid mätningen i de flesta fält. Kommer vi lite mer norrut så är stråskjutningen ännu inte igång.

Avsaknaden av regn i många delar av landet väcker med goda skäl en del oro. Om man inte har bevattningsmöjligheter finns i detta läge tyvärr inget annat att göra än att vänta och se. Har grödan fått en ordentlig startgiva eller huvudgivan och innan senaste regnet så finns kvävet på plats till grödan. Ligger det mesta kvävet kvar uppe på marken kommer nästa regnskur transportera det ner i profilen och man får anpassa justeringarna efter förhållandena längre fram. Från tidigare års erfarenheter vet vi att arbete med bladgödsling av kväve och spridning av extra Kalksalpeter i detta läge ger mycket liten lön för mödan.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Bild SYD.JPG

Område syd - Skåne och Halland

Kväveupptaget i syd är igång ordentligt. Som vanligt är variationen stor på markleverans av kväve mellan fälten, förfrukt påverkar men en bra förfrukt behöver inte betyda hög leverans och vice versa. De fält som i veckans mätning har en lite högre markleverans kommer med säkerhet fortsätta att leverera mer kväve, i dessa fall är det viktigt att följa Nollrutorna så att inte för mycket kväve läggs i onödan.

Värden som redovisas i tabellen är kväve i ovanjordisk biomassa. Räknar man med det kväve som är upptaget och inlagrat i rötterna ger det ett dubblerat värde. Många fält har ca 25 kg mer kväve i ovanjordisk biomassa än det är i Nollrutan, vilket motsvarar 50 kg totalt upptaget mineralkväve.

Än så länge har fälten säkert haft tillräckligt med kväve från tidig gödsling för att utvecklas väl men i fält med låg leverans från marken samt tidig giva på upp till 60 kg N skulle man önska sig regn snarast för att de inte ska börja reducera sidoskott och tunna ut.

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild.

Bild Öst.JPG

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro

Mätningarna i öst speglar hur temperaturen varit hitintills under våren. Kalmar län har värden som liknar de Skånska och Halländska och också samma analys. I övriga delen av östra mätområdet har tillväxten inte kommit speciellt långt och det är än så länge små mätbara skillnader mellan fält och nollrutorna. Här har säkert inte gödslingen gjorts förrän efter senaste regnet. Inget större kvävebehov finns heller förrän stråskjutningen drar igång.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild

Bild Väst.JPG

Område väst - Västra Götaland

I väst hade endast enstaka fält kommit in i stråskjutningen vid veckans mätningar. Kväveupptaget har dock tagit fart och stråskjutningen står för dörren och med det ett betydligt större kvävebehov. Väst brukar visa en lägre markleverans och så är fallet även i år. Kommande veckors mätningar kommer sannolikt visa på större skillnader.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild

Bild Mitt.JPG

Område mitt - Västmanland och Uppland

I Västmanland har vetet nyss börjat växa och mätningar gjordes endast i fyra fält. Kväveupptaget är lågt men med värme så tar det fart så huvudgivan bör vara på plats i alla fält. Vi återkommer med mätningar i fler fält när tillväxten tar fart.