Regn i grevens tid men vad händer nu?


Vecka 19 är andra veckan med prognosmätning i alla planerade områden, nu med fullt antal mätningar även i Västmanland och Uppland. Längst i syd är vi inne stråskjutningen och graderar de flesta fält i stadium 30-31 och tidiga sorter i stadium 32. I den norra delen av mätområdet, Uppland och Västmanland, är fortfarande den stora majoriteten av fälten fortfarande i bestockningsfasen.

Det har varit torrt men med en stor skillnad mot 2018, temperaturerna har inte varit höga. På lerjordar med lite större vattenhållande förmåga har det funnits vatten att hämta inom rotdjupet. Mycket lätta jordar får större problem en torr period som den vi haft och nederbörden framöver är där ännu viktigare.

Avsaknaden av regn har gjort att kväve i många fält legat en längre tid uppe på marken. I sak är det inget problem så länge som grödans tillväxt inte hållits tillbaka oönskat mycket av kvävebrist. Vår bedömning är att det i de flesta fall inte inneburit någon större skördebegränsande effekt, läs mer under respektive område. Dock kan vi vara säkra på att regnen kom i grevens tid, om vi inte hade fått regn nu hade det blivit negativa konsekvenser. Slutsatsen är att det än så länge finns möjligheter till fina skördar i hela landet under förutsättning att man fått minst 4-5 mm nederbörd vid ett tillfälle så fukten nått ner till rötterna och tagit med sig nitratkväve ner.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild

Bild syd.JPG

Område syd - Skåne och Halland
I de mätningar vi gjort i söder i Nollrutorna finns en tendens att leveransen av kväve från marken är något lägre än förra året vid motsvarande tidpunkt och utvecklingsstadium. Det kan rimma väl med den blöta hösten och vintern i området och vi bör ha en beredskap för att kvävebehovet kan komma att bli lite högre än normalt för skördenivån, särskilt efter förfrukter där vi normalt förväntar en hög kväveefterverkan.

Kväveupptaget i gödslat fält har normal nivå jämfört med samma utvecklingsstadium andra år. Alla fält är inne i stråskjutningen men det kväve som marken levererat plus kväve lagt innan aprilregnen har i de flesta fall räckt till att förse plantorna med dess behov. Undantaget är bestånd som inte var väl bestockade i våras och inte fick kväve alls innan regnen i april.  

Nu står vi inför en period med höga behov av kväve, när vi om ca 3 veckor går in i axgång ska plantan ha tagit upp 75% av hela sitt kvävebehov. Utöver de regn som redan kommit så får vi hoppas på lagom mängd vatten utspridd vid några tillfällen de närmsta veckorna samt inte alltför höga temperaturer.

Förutsatt att fälten fått full huvudgiva så rekommenderar vi att man nu väntar med kvävekompletteringar. Om en vecka kommer vi kunna börja beräkna gödslingsbehov utifrån nollrutorna och om ca 2 veckor kan vi mäta med Yara N-Tester.

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild

Bild Öst.JPG

Område öst - Kalmar, Östergötland, Södermanland och Örebro
Mätningarna i öst varierar en hel del mellan norr och söder. I Kalmar län har plantorna kommit långt och de fält som vi mäter i har alla fått en kvävegiva innan regnen i början av april. Överlag så ser de N-Sensor mätta fälten fina ut. Variationen i 0-rutornas kväveleverans är dock mycket stor så någon generell slutsats går inte att dra mer än att behovet av att mäta i sitt eget fält är stort.

Från Östergötland och norrut ser vi en hel del fält som inte fått något mineralgödselkväve växttillgänglig alls.  Dessa fält har i de flesta fall ännu inte kommit in i stråskjutningen, vilket gör att kvävebehoven fram till nu varit ganska låga. Fält som inte var alltför tunna i våras, ännu inte kommit in i stråskjutningen och fått kväve transporterat till rötterna nu, med veckans regn, bör ha klarat sig bra och fortfarande ha kvar en fin avkastningspotential. En del tidigt sådda fält har stort upptag av kväve från mark. Generellt får vi avvakta ytterligare någon vecka innan vi kan se årsmånen i området.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild

Bild Väst.JPG

Område väst – Västra Götaland
Område väst skiljer sig inte jättemycket från område syd. Många fält är i stråskjutning och har, med de regn som nyss kommit, fått transport av det kväve som plantorna behöver. Nollrutemätningarna indikerar på ganska låga markleveranser i flertalet fält.  Sannolikt kommer många fält att ha ett större kvävebehov än de generella rekommendationerna. Så är det ofta i det västra området. Det är ännu för tidigt att börja komplettera men det finns skäl att hålla koll på sina egna nollrutor och vara med så att kompletteringarna kommer i tid framöver om behovet är stort. Nästa vecka bör vi kunna börja ta ställning till kvävebehov utifrån 0-rutor i de tidigare fälten. Det totala upptaget av kväve med fältets gödsling är i de flesta fallen tillfredsställande med den tidiga gödslingen som gjordes i mars.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild

Bild Mitt.JPG

Område mitt - Västmanland och Uppland
I Västmanland och Uppland hade många fält inte fått mineralkväve växttillgängligt förrän med tisdagens regn. Det syns tydligt från mätningarna med avsaknad av skillnad mellan nollruta och övriga fältet. Precis som i östra området har det inte skadat avkastningspotentialen alltför mycket förutsatt att de inte var alltför tunna i våras, ännu inte kommit in i stråskjutningen och fått kväve transporterat till rötterna nu. Skördepotentialen sätts av rätt mängd nederbörd och lagom låga temperaturer framöver.