God tillväxt i höstvetet, men fortsatt låg markleverans

Nederbörd och mer gynnsamma temperaturer har påverkat kväveupptag och tillväxt positivt på alla försöksplatser. Höstvetet ser överlag bra ut och vi kan hoppas på goda skördar. Det är snart dags att fundera på kompletteringsgödsling, men ännu är rådet att avvakta, eftersom det på de flesta platser finns en del kväve kvar outnyttjat i markprofilen.

Fina höstvetefält så här långt

Grödorna ser fina ut på samtliga försöksplatser. Den nederbörd som kommit på de flesta håll har gjort nytta och kväveupptaget har ökat rejält under den senaste veckan. I de skånska försöken behövs dock mer regn för att tillfört kväve ska kunna omvandlas till nitrat och transporteras ner till rötterna för upptag.

Fortsatt låg markleverans

Jämfört med tidigare år och framförallt om vi jämför med 2019 är upptagen mängd N i ogödslade led lägre. I år har vi varken restkväve kvar i marken från förra säsongen eller någon mineralisering av större betydelse. Detta ska tas i beaktande när kompletteringsgivan så småningom diskuteras.

Följ utvecklingen och avvakta med kompletteringsgödsling

Tiden för att börja fundera på behov av ytterligare kväve närmar sig. I Hammenhög i Skåne är vetet redan i DC 37 (flaggbladet synligt). Ännu finns dock fortfarande outnyttjat N kvar i profilen och därför är rådet att avvakta och följa tillväxt och väderprognos. Med värme och markfukt kan utvecklingen gå fort och mycket kväve tas upp på kort tid. Skördepotentialen anses överlag som god och förutsatt fortsatt goda tillväxtbetingelser kan totala kvävebehovet komma att bli högt på samtliga platser, vilket innebär att kompletteringsbehovet blir stort.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundtorp diagram

Asmundtorp.jpg

Asmundtorp, Skåne
Utvecklingsstadium är nu 32, men höstvetet är på god väg till 37. I det försöksled som gödslats med 200 kg N är totala upptaget i grönmassan nu knappt 50 kg N. Det betyder en ökning under senaste veckan på drygt 20 kg N. Kväveupptaget i ogödslat led har inte ökat, vilket visar att markens egen mineralisering inte kommit igång. I Asmundtorp finns fortfarande en hel del outnyttjat mineral N kvar på 140 kg nivån och ännu bör man avvakta med att bedöma kompletteringsbehovet.

diagram i Ängelholm

Ängelholm.jpg

Ängelholm, Skåne
Kväveupptag och tillväxt på Ängelholmsleran brukar gå långsamt i början av säsongen. Sedan förra veckan har kväveinnehållet dock ökat med ca 25 kg i ovanjordisk grönmassa. Kurvorna är just nu väldigt lika dem i Asmundtorp. DC 32.

Diagram Hammenhög

Hammenhög.jpg

Hammenhög, Skåne
I Hammenhög är höstvetet nu i stadium 37. (Flaggbladet just synligt) Över 25 kg N har lagrats in i ovanjordiska delar sedan förra mättillfället. Hammenhög är den av våra försöksplatser med högst kväveupptag i nollrutan. Men upptaget har inte ökat nämnvärt under mättiden, så någon vidare mineralisering förefaller inte ha skett.

Försöksfält i Lidköping

Lidköping.jpg

Skofteby, Lidköping, Västergötland
Höstvetet växer så det knakar i Skofteby. Med 32 kg ökning av N-mängd i högst gödslade ledet, är det den plats som är frodigast av alla. Ännu råder ingen kvävebrist, men det gäller att följa utvecklingen och planera för en komplettering inom ett par veckor.

Grästorp Yara N-Prognos 2020

Lidköping.jpg

Grästorp, Västergötland
Totala N-inlagringen i Grästorp är fortfarande lägre än på den andra platsen i Västergötland (Skofteby). Men höstvetet växer bra nu och vi har kunnat uppmäta en ökning om ca 20 kg N i grönmassan sedan förra veckan. Det kan vara intressant att jämföra med förra årets kurvor för Grästorp. Vi ser då att utvecklingen i såväl kväveupptag som tillväxtstadium är snarlika de vi såg 2019. Med kunskapen att skörden på platsen då blev ca 12 ton vid gödslingsoptimum, finns god anledning till optimism även vad gäller årets skördepotential.

Vreta Kloster

Vreta.jpg

Vreta kloster, Östergötland
Äntligen växer det i Vreta Kloster. Försöket ser bra ut och tydliga skillnader mellan leden observeras. Utvecklingsstadium 32

Färjestaden diagram

Färjestaden.jpg

Färjestaden, Öland
I försöket i Färjestaden kan vi se hur stor betydelse markfukten har för tillväxt och upptag. Efter bevattning har kväveupptaget verkligen skjutit fart. DC 31.

Vintrosa

Vintrosa.jpg

Vintrosa, Örebro
I Vintrosa är grödan nu i DC 31. Tillväxten har börjat efter kall och torr start på säsongen. Den nederbörd som kommit gör god nytta och vi tror på fortsatt god utveckling. Nollrutan på denna plats visar årets lägsta kvävetillgång.

Västerås v 20 2020

Västerås.jpg

Västerås, Västmanland
Höstvetet på denna plats är tämligen glest och kväveinnehållet fortfarande lågt. Ca 10 kg ökning har dock uppmätts sedan förra veckan. Utvecklingen går framåt och vetet är nu i DC 31.

Uppland diagram

Vänge.jpg

Vänge, Uppland
Försöket är fint och börjar bli frodigt. Ca 33 kg N har uppmätts i grödan. Drygt 30 mm regn senaste veckan har gjort gott för tillväxt och kväveupptag. Stadium 31.