Kompletteringsdags i de tidigaste höstvetefälten


I syd och väst är vi nu framme i stadium 32-37 i många fält vilket gör att vi med hjälp av mätningar i nollrutor kan börja beräkna markens kväveleverans och få en rekommendation för totalt gödslingsbehov. Från Östergötland och norrut på östsidan är utvecklingen i allmänhet bara i början av stråskjutningen och vi får vänta ytterligare minst en vecka för att få rekommendationer. En veckas vänta är också lagom för att den gödsling som gjorts efter regnen i början av april skall få effekt som går att se i grödan ordentligt.

I syd och väst ser det ut som om markens kväveleverans i år ligger lite åt det låga hållet. Vår standardrekommendation för kväve är baserad på ett medeltal för kväveleverans i Nollruta på 28 kg per ha på kreaturslös drift och med stråsäd som förfrukt. Om raps skall ge 40 kg N som förfruktseffekt borde värdet på Nollrutan visa 45 kg N i ovanjordisk biomassa. Det finns en stor variation som vanligt men i många fall ser rapsen som förfrukt knappast ut att leverera mer än stråsäd. Det bör vara sannolikt att den blöta hösten och vintern i syd och väst har medfört förluster av kväve framför allt efter ”goda” förfrukter som raps och ärter samt också förlust av delar av den extra mineralisering som man räknar med på gårdar med stallgödsel i växtföljden. ( se områdesvisa kommentarer och diagram)

Rådet blir därför i syd och väst att, trots prisnivåerna, minst ligga kvar på normal gödselgiva med stråsäd som förfrukt och öka något om man räknat med förfruktseffekt av raps, ärter eller stallgödsel. Om behovet av kompletteringsgödsling är stort, 50 kg N eller mer bör man komplettera i stadium 37-39. Eventuellt kan man då dela kompletteringen för att än bättre anpassa sig till förutsättningarna 2 veckor senare.
Med ett litet kompletteringsbehov är det inte så bråttom, särskilt om väderprognosen inte visar något regn och i kvarnvete som har en högre kvävebehov totalt än stärkelse- och etanol-vete. Det kan då absolut vara skäl att vänta ända tills ca 1 vecka före axgång och då lättare kunna ta ett välgrundat beslut.

Tillväxten har varit måttlig på grund av torka och svag kväveeffekt av huvudgivan men ser nu ut att komma igång på allvar efter regnen och vi hoppas den prognos om regn fredag-söndag i stora delar av Svealand och Götaland slår in och då bör skördeförutsättningarna vara goda. Det behövs inte maximal tillväxt i tidiga stadier för att veteskörden skall bli god. Det är väl så viktigt vad som händer från sen stråskjutning – blomning. Den ganska svala period som väderprognosen visar, dessutom med en del regn är därför mycket positiv.

Från stadium 37 kan vi också använda Yara N-Tester i höstvete för att få en indikation om kvävestatus och gödslingsbehov. En förutsättning för att få ett användbart resultat är naturligtvis att man har fått effekt av senaste gödslingen. På de flesta platser fick vi regn i förra veckan i tillräcklig mängd för att ge kväveeffekt. Efter regnet bör vi vänta ca 10-14 dagar, under den temperatur som varit, för att tillväxten skall visa sig i grödan fullt ut och kunna mätas med N-Testern. På de fält som kommit tillräckligt långt i utvecklingen kan man därför börja mäta i början av nästa vecka. Följ gärna upp ytterligare någon gång närmare axgången för att se utvecklingen och om kvävet börjar ta slut. 

Vårsäd.
Längst i söder har tidigt sådd gröda nu kommit in i stråskjutningen. I vårkorn kan det därför vara aktuellt att kvävekomplettera inom 1-2 veckor.
Vi återkommer med mätningar i Nollrutor kommande vecka. Utifrån status för kväveleverans i höstvetefälten bör man nog räkna med ett något högre kvävebehov än normalt i Skåne.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne Halland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Syd.JPG

Syd – Skåne och södra Halland
Många fält är nu i flaggbladsstadium, DC 37, det är därmed dags att fundera på slutligt kvävebehov. Tillväxten i gödslade fält har varit ganska liten men kommer sannolikt att ta fart på allvar nu efter regnen och ett par lite varmare dagar. Nollrutorna indikerar ganska låg nivå på markens kväveleverans särskilt efter ”bättre” förfrukter och på stallgödselgårdar där man räknar med i kväveefterverkan. Sannolikt har den blöta hösten och vintern medfört förluster som behöver kompenseras med gödsling. 28 kg N i Nollrutan i stadium 32-37 är medelnivå efter stråsäd. För att ge 40 kg N i efterverkan borde fälten med höstraps som förfrukt ligga på ca 45 kg N i ovanjordisk biomassa i Nollrutan. Som generellt råd bör man ligga på eller strax över normal kvävenivå, i förhållande till skördeförutsättningar, efter stråsäd och runt ca 20 kg N högre än normalrekommendation efter höstraps. Se tabellen för rekommenderade kvävemängder till 8 eller 10 ton kvarnvete.

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift.

Öst.JPG

Öst – Kalmar, Östergötland, Södermanland, Närke
I Kalmar-området är vi nu i DC 32-37, samma som Skåne. Upptagen mängd kväve har ökat långsamt senaste veckan och nederbördsmängden var liten förra veckan. Sannolikt bör man invänta nederbörd innan ev. beslut om kompletteringsgödsling görs om man inte har möjlighet att bevattna. Stor variation i Nollrutornas kväveupptag så någon generell slutsats går inte att dra.

I Östergötland-Närke är de flesta fält i tidig stråskjutning och upptaget av kvävegödsel har ännu varit mycket litet där inget kväve lades förrän efter 8 april när sista regnet kom före förra veckans nederbörd. Man bör därför avvakta med beslut kring slutlig kvävenivå ytterligare någon vecka när vi vet mer om hur bestånd och väder utvecklas.

Område VÄST Västra Götaland

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

Väst.JPG

Väst – Västra Götaland
I medeltal har utvecklingen inte kommit lika långt som i Skåne men det finns många fält med lite tidigare sorter som Norin och Etana som är i stadium 32-37 vilket innebär att vi bör fundera över totalt kvävebehov och kompletteringsgödsling. Efter en trög period har regnet förra veckan medfört en hygglig tillväxt och ökat kväveupptag i gödslad gröda under veckan. Nollrutornas kväveupptag är generellt lågt i förhållande till normal-rekommendation. I Väst brukar markens kväveleverans, och därmed gödslingsbehovet, vara lägre än i övriga landet och så ser det ut att bli även i år. Om man generaliserar ser det ut som om vi bör ligga ca 10-20 kg N/ha över den normala tabellrekommendationen för förfrukt stråsäd. Med förfrukt höstraps hamnar vi ca 10-20 kg lägre, dvs ungefär som normal rekommendation efter stråsäd.

Område MITT, Västmanland, Uppsala

Klicka på diagrammet för större bild eller utskrift

Mitt.JPG

Mitt – Västmanland, Uppland
Fälten är här i tidig stråskjutning och det är alltför tidigt att uttala sig om totalt kvävebehov. Förra veckans regn och förhoppningsvis ytterligare i helgen sätter förhoppningsvis fart på tillväxten.

Det finns fortsatt hopp om goda skördar trots lågt kväveupptag i fälten då grödorna inte hunnit så långt i utveckling och att regnet nu bör ge god tillgång för gödslat kväve.