Vecka 22 Kraftig tillväxt i kornfälten

Som alltid är kornets utveckling snabb när tillväxten väl satt igång. Nederbörd och värme har positivt påverkat kväveupptag och beståndsutveckling och det börjar bli dags att bedöma behovet av ytterligare kväve. Generellt är kornfälten fina och vi förväntar oss överlag höga skördar, förutsatt att vädret fortsatt är gynnsamt. Längst i syd är maltkornet redan i stadium 37 i tidigt sådda fält, medan fälten i andra delar av landet nu är i tidig stråskjutning.

Varierande markleverans av kväve

Maltkornet ser fint ut och totala kvävebehovet kan komma att bli stort där skördepotentialen är hög. Generellt sett är markens kväveleverans låg, vilket gör att behovet av tillfört mineralgödsel N är något högre än normalt. Men det finns avvikelser från detta, främst efter sockerbetor i Skåne, där högre kväveleverans har uppmätts. Några exempel på detta finns nedan.

Totalt kvävebehov i maltkorn

I tabellen anges maltkornets totala kvävebehov vid olika skördenivåer. Dessutom ges riktvärden för gödslingsbehov med mineralgödsel vid olika markleveranser av N. Värdena i tabellen är riktvärden och ska användas som sådana, men kan vara till hjälp när beslut fattas om kompletterande gödsling. Maltkornet kan med fördel kompletteras i stadium 31-32, men även senare kompletteringsgödsling är möjlig.

Tabeller behov vid olika skördenivåer2.png

Nollrutemätningar:

Som ett komplement till försöksmätningarna i Skåne, där utvecklingen i praktiska fält kommit längre än i försöken, mäter vi i av lantbrukare anlagda nollrutor på 5 platser södra och östra delen av landskapet. Dessa fält mättes liksom försöken 25/5. I Aggarp och Östra Wemmenhög var förfrukten höstvete, medan förfrukten var sockerbetor i alla tre maltkornfälten i Lunnarp. Intressanta skillnader i kväveleverans mellan de olika fälten leder till olika rekommendationer för komplettering när vi nu bedömer resterande kvävebehov på dessa platser. Bedömningarna ska ses som exempel, där vi kan jämföra totalt gödslingsbehov utifrån markleverans och en antagen skördepotential om 8 ton. Sannolikt kan skörden i praktiken bli ännu högre, vilket naturligtvis också skulle innebära ett större behov av kväve.

Aggarp (Planet)
Fint fält i Aggarp, vid mättillfället i DC 31.

Kväveupptaget i nollrutan har inte ökat under mätperioden, men grödan i fältet runtomkring är frodig och har tagit upp hela 81 kg. Grundgödslingen i fältet ligger på 102 kg N. Vi bedömer totala kvävebehovet till 130 kg, vilket vid 8 tons skördepotential skulle innebära kompletteringsbehov på 28 kg N.

Nollruta Aggarp

W0-Aggarp.jpg

Lunnarp 1 (Irina)
Grundgödslingen i Lunnarp är samma för de olika fälten. 84 kg N.

I fält 1 har 28 kg N tagits upp i nollrutan. Här vill vi komma upp till en total nivå om ca 100 kg N.

Nollruta Lunnarp1

W0-Lunnarp1.jpg

Lunnarp 4 (Irina)
Nollruteupptaget i fält 4 är något lägre än i fält 1 och har inte ökat under mättiden. 21 kg N finns i grönmassan i ogödslade rutan. Här blir därför totala behovet högre, 120 kg N.

Nollruta Lunnarp4

W0-Lunnarp4.jpg

Lunnarp 5 (Irina)
På detta fält är upptaget i nollrutan mycket stort. Hela 44 kg N finns i grönmassan i ogödslade rutan.

Även upptaget i fältet är högt, 83 kg N. Om vi räknar på 8 tons skörd skulle behovet vara 70 kg N totalt som mineralgödsel.

Nollruta Lunnarp5

W0-Lunnarp5.jpg

Östra Vemmenhög (Irina)
Även här är fältet mycket fint. Kväveupptaget där är 81 kg. En låg nollruteleverans (18 kg N upptaget) leder till att för 8 ton skörd krävs här totalt 120 kg N. Eftersom fältet är grundgödslat med 92 kg N blir kompletteringsgivan 28 kg N.

Nollruta Östra Vemmenhög

W0-Östra-Vemmenhög.jpg

Försöksmätningar:
Maltkornet på samtliga platser var vid mättillfället 25/5 i stadium 30, men tillväxten går fort och redan nästa vecka är det dags att ta ställning till kompletteringsbehov.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Billeberga kväveförsök

wBilleberga.jpg

Billeberga (Irina)
Utvecklingen har gått något framåt här, men kväveupptaget är inte lika stort som på de andra två skånska platserna. Förhoppningsvis kommer tillväxten igång på denna lite kallare lokal nu när värmen kommit och det också regnat en del.

Kvänum

1Kvänum.jpg

Kvänum (Irina)
Första mätningen gjordes nu 25 maj vid utvecklingsstadium 30.

Upptaget är ännu överlag lågt och i nollrutan har bara 7 kg lagrats in i grönmassan.

 

Södra Sandby

WSödra-sandby.jpg

Södra Sandby (Planet)
Trots att försöket såddes relativt tidigt har tillväxten varit långsam i starten. Stadium 30 var uppnått 24/5. Säkert har det hänt en del sedan dess och många maltkornfält i trakten är nu i stadium 31-32 eller till och med ännu längre komna.

Försöket är jämnt och det har tagits upp en hel del kväve under den vecka som gått. Kväveinnehållet i grönmassan har ökat med 23 kg. Det skiljer ca 10 kg i upptag mellan gödslingsnivåerna 100 och 130 kg, men det bör finnas mer N kvar att ta upp. Efter nästa mätning bestämmer vi hur mycket mer vi ska tillföra på 100 kg grundnivå. Det kommer sannolikt att behövas mer N och detta ska finnas på plats före nästa veckas regn. Intressant blir också att följa markens kväveleverans, upptaget i nollrutan är relativt stort, 28 kg N.

Kristianstad

wKristianstad.jpg

Kristianstad (Irina)
Även här var kornet vid mättillfället i stadium 30.

Gödslade led syns i förhållande till nollrutorna och sedan förra veckan har 21 kg tagits upp. Men det syns inga större skillnader mellan leden, kurvan lutar inte, vilket visar att kvävet ännu inte har tagit slut.

Motala

WMotala.jpg

Motala (Irina)
Även i Motala är kväveupptaget i nollrutan lågt. Det syns också skillnader mellan de gödslade leden. På 130 kg nivån har kväveinnehållet i grödan ökat med hela 23 kg.