Vecka 23 Komplettera före regnen!

Tillväxten är mycket god i våra höstvetefält. Tre av försöksplatserna har vi ännu inte kompletteringsgödslat (Örebro, Uppland och Västerås). På dessa platser är vetet nu i stadium 37 och ser mycket bra ut. Här rekommenderar vi komplettering direkt, så att kvävet kommer ut före regnen som utlovats senare denna vecka. Två av de skånska platserna har utvecklats mer positivt än förväntat tack vare nederbörd för några dagar sedan. Här höjer vi skördeprognosen och gör omgående ytterligare komplettering. På de försöksplatser där vi tidigare bedömde kompletteringsbehovet som mycket stort, valde vi att dela sista givan i två. Här lägger vi nu en sista delgiva.

Brått att köra ut N före utlovade regn

Som vi poängterat tidigare är totala behovet av N större än vanligt på grund av den låga markleveransen. Om ett kraftigt och bra bestånd lider brist på N under stadierna sen stråskjutning till axgång kommer reduktion av småax och blommor att ske. All reduktion riskerar minska skördepotentialen. Senare kvävebrist påverkar inlagringen i  kärnan och proteinbildningen. Inom ett par dagar utlovas regn i stora delar av landet. Eftersom många vetefält nu är på väg in i axgång på många ställen är det viktigt att komma ut med bedömt kvävebehov före regnen i helgen.

Markleveransen fortsatt låg   

På några av lokalerna ser vi en ökad mineralisering. Men på de flesta platser är totala markleveranserna av N fortsatt mycket låg. Våra försöksmätningar överensstämmer väl med Greppa Näringens nollrutemätningar, som visar på rekordlåga kvävenivåer i ogödslade rutor.

Det kan vara intressant att jämföra med tidigare år med liknande förhållanden. En effekt av att inte agera på årets förutsättningar kan (förutom att skörden blir lägre) bli att mer spannmål levereras in med låga proteinhalter. Vi minns till exempel 2015, där höga skördar uppnåddes och markleveransen var låg (dock något högre än i år). Statistiken för detta år visar att en stor andel av inlevererad brödvete inte höll proteingränsen.

Effekt av kompletteringsgivan?

I de kväveförsök som ingår i vår prognos, finns ett led där vi kompletteringsgödslar på 140 kg nivån efter bedömt behov. För de platser där vi redan kompletterat, har vi denna veckans diagram lagt till en punkt över upptagskurvan vid 140 kg N, som visar hur mycket av kompletteringskvävet som redan lagrats in i grödan. 1:a kompletteringstillfället varierar något mellan platserna, men var för ca 2 veckor sedan (15 – 19 maj).

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Asmundtorp diagram

Wasmundtorp.jpg

Asmundtorp, Skåne (Reform)
Utvecklingen går fort, under en vecka har vetet gått från DC 39 till 47 (flaggbladets slida öppnar sig). Kväveupptaget fortsätter att öka kraftigt och sedan förra mättillfället har kväveinnehållet i grönmassan ökat med 38 kg. För två veckor sedan bestämde vi att kompletteringsgödsla med 60 kg N på 140 kg nivån. Dessa totalt 200 kg N räcker till en skörd om ca 8 ton vid en relativt låg mineralisering.

Eftersom grödan utvecklats bra och mer regn väntas, höjer vi skördeprognosen till 10 ton och lägger ytterligare 36 kg N.

Effekten av det tidigare tillförda kompletteringskvävet har varit god och mer än 30 kg av de 60 som lades ut som Kalksalpeter är redan upptagna.

diagram i Ängelholm

WAngelholm.jpg

Ängelholm, Skåne (Ellvis)
Flaggbladets slida är vidgad, vilket innebär stadium 45. Förra veckans goda tillväxt fortsätter och vetet innehåller nu 114 kg N. Den 18/6 kompletterades med 53 kg kväve. På grund av en trög tillväxtstart och torra förhållanden vågade vi då inte tro på en högre skörd än 8 ton, men nu när är grödan är frodigare och tar upp mycket kväve höjer vi skördeuppskattningen till 10 ton och lägger ut ytterligare 36 kg N före helgens nederbörd.

Diagram Hammenhög

WHammenhog.jpg

Hammenhög, Skåne (Informer)
I Hammenhög är stadium 43 uppnått (axets slida börjar vidgas). Tillväxten på platsen har under hela mätperioden varit god och väldigt jämn. Hela 140 kg kväve finns i ovanjordisk grönmassa nu. Detta är högst upptag av alla platser. Utifrån en för året relativt hög markleverans av kväve och skördeuppskattningen 12 ton, kompletterade vi den 18 maj med 70 kg N. Denna gödsling har redan gjort nytta och kväveupptaget i kompletteringsgödslat led är lika högt som på 200 kg nivån.

Försöksfält i Lidköping

WLidkoping.jpg

Skofteby, Lidköping, Västergötland (Norin)
Utvecklingsstadium 47 har uppnåtts, men ingen ökning av kväveinnehållet i grödan har kunnat uppmätas sedan förra veckan. Skördepotentialen bedöms som fortfarande som hög, ca 11 ton. Med låg mineralisering uppskattas resterande kvävebehov till hela hundra kg, en giva som delats. Den 15/5 kompletterades med 60 kg kväve på 140 kg nivån och nu läggs ytterligare 40 kg N inför utlovat regn.

Grästorp Yara N-Prognos 2020

WGrastorp.jpg

Grästorp, Västergötland (Reform)
Under veckan har utvecklingen gått från stadium 37 till 47. Även kväveupptaget har ökat. 22 kg mer kväve finns i grönmassan jämfört med förra veckan. Vi bedömer att skördepotentialen är lite lägre här än i Skofteby, ca 9 ton, men pga en riktigt låg markleverans och god tillväxt nu, lägger vi ytterligare 30 kg N som Kalksalpeter. Detta innebär att totala kvävegivan blir 232 kg N. (62 kg N som första komplettering lades 19 maj)

Vreta Kloster

WVreta-Kloster.jpg

Vreta kloster, Östergötland (Mariboss)
Fortsatt god utveckling i Vreta Kloster, vetet är nu i stadium 39.  Vi bedömde skörden till ca 10 ton för 2 veckor sedan och kompletterade med 30 kg på 140 kg nivån. Denna komplettering, som gjordes 19/5, har redan gett mycket god effekt. Vi följer utvecklingen för att se om det behövs ytterligare kväve, men markens egen leverans ökar här och mineraliseringen bidrar alltmer till kväveförsörjnigen. Att sorten är Mariboss gör också att totala N-behovet blir lägre än i kvarnvetesorter odlade för bröd.

Färjestaden diagram

WFarjestaden.jpg

Färjestaden, Öland (Julius)
Här kan vi notera ett högt kväveupptag sedan förra mätningen. 32 kg mer kväve finns nu i grödan. Upptaget i nollrutan är oförändrat sedan 3 veckor, vilket tyder på att marken ännu inte mineraliserar något kväve. Skördepotentialen är svår att bedöma här. Vetet var mycket sent sått (30/10) men är väl utvecklat. Den kompletteringsgiva om 66 kg N som lades ut 19/5 för en skörd på 9 ton har redan börjat göra nytta. Fortsätter den positiva utvecklingen kan vi komma tillbaka med mer kväve om någon vecka, förutsatt nederbörd.

Vintrosa

WÖrebro.jpg

Vintrosa, Örebro (Reform)
I Vintrosa har stadium 37 uppnåtts. Ett riktigt stort kväveupptag sedan förra veckan kan konstateras. Ca 40 kg N har lagrats in i grönmassan under 7 dagar. Höstvetet har hög potential, ca 10 ton skörd förväntas och markleveransen är låg. Vi bedömer att ett totalt  behov är upp mot 240 kg N. Detta innebär att på 140 kg nivån bör tillföras ytterligare 100 kg kväve. Vi lägger 80 kg nu för att återkomma med mer N om den goda utvecklingen fortsätter.

Västerås 2020

WVasteras.jpg

Västerås, Västmanland (Julius)
Även på denna plats är stadiet 37 och det är dags att bedöma behovet av ytterligare N. Beståndet på Brunnby är fortsatt relativt glest och skördepotentialen inte så hög som på övriga försöksplatser, uppskattningsvis ca 7 ton. Men markens leverans är låg och kväveupptaget har under senaste veckan varit ca 30 kg N.

Upptagskurvan lutar allt mer och vi kompletterar nu  på 140 kg nivån med 60 kg N.

Uppland diagram

WVange.jpg

Vänge, Uppland (Norin)
Fantastisk utveckling i Vänge sedan förra veckan! Ca 40 kg mer kväve finns nu i ovan jord i grödan. Skördepotentialen är stor, ca 9 ton. Markens kväveleverans förefaller ha kommit igång, vilket gör att vi kan minska kompletteringsgivan något. Vi kommer att gödsla med 55 kg nu före regnen i ett första steg. Om den positiva utvecklingen fortsätter kompletterar vi med ytterligare kväve om några dagar.