Vecka 18, 2015

Ökat kväveupptag – stråskjutningen har börjat!

I samband med att höstvetet kommer in i stråskjutningsfasen ökar kväveupptaget. Under den gångna veckan har det tagits upp mer kväve än tidigare på flera platser.

2015 är liksom 2014 ett tidigt år vad gäller utvecklingsstadierna. Men generellt sett är upptaget lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Detta beror främst på att vädret varit något kallare och regnigare under april. De platser som visar högst kväveupptag så här långt är de som har lite lättare och behagligare jordar som exempelvis Trelleborg, där jordarten är sandig lättlera.

Markens egen kväveleverans, mineraliseringen, har endast kommit igång i begränsad omfattning på några av platserna, vilket märks i ett relativt lågt upptag i de ogödslade rutorna. Det behövs förutom markfukt också värme för att mikroorganismerna i marken ska börja omvandla det organiska materialet till upptagbart N.

Diagram Ängelholm v 18 2015

På den kalla lerjorden i Ängelholm har grödan inte vuxit eller tagit upp mer N jämfört med förra veckan. Beståndet är relativt glest jämfört med flera andra platser. Utvecklingsstadium är fortfarande DC 23.

Diagram Smedstorp v 18 2015

Försöket mättes i fredags och hade då uppnått DC 31. Kväveinnehållet hade ökat med ca 10 kg under den vecka som gått sedan förra mätningen.

Diagram Trelleborg v 18 2015

Trelleborg är fortfarande den plats där det hittills tagits upp mest kväve. Grödan innehåller totalt drygt 60 kg N varav ca 20 kg togs upp förra veckan. Beståndet är jämnt och frodigt. Upptaget i den ogödslade nollrutan har ökat med 8 kg, vilket visar att mineraliseringen kommit igång. Jorden är visserligen mullfattig, men relativt varm och behaglig (mullfattig, sandig lättlera).

Diagram Teckomatorp v 18 2015

Grödan är fin och utvecklingsstadiet är nu 30. Men inget ytterligare kväve har tagits upp under den vecka som gått sedan förra mätningen.

Diagram Harplinge v 18 2015

I Harplinge är stråskjutningen i gång, kväveupptaget ökar. Grödan är dock relativt gles. Nollrutan visar ännu inte något ökat upptag trots att jorden är mullrik. Detta beror sannolikt på att den fortfarande är för kall. (Mellanlera)

Diagram Mörbylånga v 18 2015

Höstvetet i Mörbylånga har vuxit till bra sedan förra mätningen. Över 20 kg N har tagits upp under en vecka. Även här har stråskjutningen börjat. Grödan är fin, men tyvärr finns det ogräs som kan göra mätningen något missvisande.

Diagram Lidköping v 18 2015

I Lidköping har hela 25 kg N tagits upp sedan förra mättillfället. Grödan är nu i stadium 30. Fortfarande har ingen mineralisering skett, upptaget i nollrutan har inte ökat.

Diagram Grästorp v 18 2015

Utvecklingsstadium är i DC 30 och kväveupptaget är något lägre jämfört med Lidköping. Men vetet är i god tillväxt och har tagit upp ca 18 kg sedan förra veckan. Nollruteleveransen är ännu mycket låg, bara 15 kg N.

Diagram Mellerud v 18 2015

Även i Mellerud är stråskjutningen på gång (DC 30). Vetet växer bra och innehåller nu ca 20 kg mer N jämfört med förra mättillfället. Totalt upptag är ca 50 kg.

Diagram Vreta Kloster v 18 2015

Tillväxten i Vreta Kloster är i full gång. N-upptaget ökar för varje vecka. Grödan är fin, frodig och i DC 31. Även markens egen kväveleverans har kommit igång och höstvetet har tagit upp ca 27 kg N i den ogödslade rutan.

Diagram Klockrike

Även i Klockrike har stråskjutningen börjat. Grödan är dock mindre frodig än på Vreta Kloster, den andra platsen i Östergötland. Det totala upptaget är nu ca 35 kg N i gödslade led. Inget större upptag har skett i nollrutan.

Diagram Vintrosa v 18 2015

Höstvetet är nu i stadium 30 men kväveupptaget har ännu inte kommit igång.

Diagram Västerås v 18 2015

Diagram Hallstahammar v 18 2015

Tillväxt och kväveupptag har nu kommit igång på de båda platserna i Västmanland. Ännu har vetet inte kommit in i stråskjutningen, men ca 10 kg N har tagits upp sedan förra veckan.

Diagram Grillby v 18 2015

Grödan är i begynnande stråskjutning, DC 30. Kväveupptaget har kommit igång så smått. Totalt finns nu ca 35 kg N i gödslade led, vilket betyder att det tagits upp ca 10 kg N under de två veckor som mätningarna pågått.