Vecka 20, 2018

Extremt snabb utveckling på många platser

En varm vecka har givit mycket snabb utveckling och stort kväveupptag. I alla fall där kvävet varit tillgängligt för att man gödslat före regn.
Mätningarna är gjorda 13-14 maj och vetet hade då redan nått stadium 32 på många platser i södra och västra Götaland. Från ett sent år har vi plötsligt på grund av värmen fått ett år som är några dagar tidigare i utveckling än de två föregående.
Väl bestockade höstvetebestånd har inte lidit nämnvärt av den snabba utvecklingen,  men tunna bestånd riskerar att inte hinna bestockas och därmed minskar skördepotentialen.

Nu kan vi också bedöma markkväveleveransen ganska väl. Så här långt ser den som väntat ut att bli låg till medelhög, ungefär i nivå med 2015 och 2016. I försöken vi mäter i är det stråsäd som förfrukt. Greppa Näringen mäter i fält med olika förfrukter. I dessa mätningar finns en stor variation i markkväveleverans även med samma förfrukt och inom samma område. Detta visar återigen behovet att skaffa information från sina egna fält.

På platser med ca 50-60 kg skillnad i kväveupptag ovan mark mellan ogödslat och högre gödslingsgivor kan man nu räkna med att kvävet börjar ta slut i marken om man  inte lagt mer än 160 kg N. På platser som ex. försöken i Lidköping , Grästorp och Harplinge med bra bestånd bör man planera för att kompletteringsgödsla så fort vi närmar oss flaggbladsstadiet vilket i rådande värme går på några få dagar efter tvånodsstadium.

Tyvärr har vi råkat ut för tekniska problem med vår mätutrustning och har därför inga data att presentera för försöksplatserna i Skåne denna vecka.

Diagram Mörbylånga höstvete v 20 2018 Yara N-Prognos

DC 31. Kväveupptaget hämmas här av att huvudgivan kväve inte lagts förrän 2 maj och pga torkan inte givit effekt ännu. Finns möjlighet att vattna på en sådan här plats är det säkert mycket lönsamt. Sort Reform sådd 16 oktober. 

Diagram höstvete Harplinge Yara N-Prognos v 20 2018

DC 32. Snabb utveckling och stort kväveupptag sista veckan. Måttlig markkväveleverans. För en skördenivå på 9 ton ser kvävebehovet ut att hamna runt ca 210 kg totalt. Om man lagt 160 kg i grundgiva bör vi komplettera innan nästa regn. Sort Praktik sådd 29 september. 

Diagram Grästorp höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 31. Mycket stort kväveupptag senaste veckan. På grund av att markens kväveleverans är mycket låg bedömer vi att kvävebehovet för ca 9 ton blir ca 240 kg N.  Om man lagt 160 kg N bör en komplettering göras innan nästa regn. Sort Ellvis. 

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 32. Mycket snabb tillväxt och stort kväveupptag senaste veckan. Bra bestånd som bör kunna avkasta bra. Ganska hög markkväveleverans gör att ca totalt 230 kg N bör räcka till 11 ton skörd. Även här bör en komplettering utöver 160 kg N göras ganska snart.  Sort Reform sådd 28 september. 

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 31. Tunt bestånd och sen huvudgiva (7:e maj) gör att kväveupptaget ännu är litet. Ganska låg kväveleverans från marken. För tidigt att ta beslut om behov av kompletteringsgödsling.  Sort Norin sådd 28 september. 

Diagram Vintrosa höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 31. Stort kväveupptag och god utveckling senaste veckan. Låg markkväveleverans men om man lagt minst 160 kg N bör man kunna avvakta ytterligare några dagar för att få bättre beslutsunderlag innan kompletteringsgödsling. Sort Ellvis sådd 18 september. 

Diagram Västerås höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 23-30 . Fortfarande sen utveckling och lågt kväveupptag. Avvakta med att bedöma behov av kompletteringsgödsling.  Sort Julius 

Diagram Uppsala höstvete Yara N-Prognos v 20 2018

DC 23-30. Mycket positiv utveckling och stort kväveupptag senaste veckan. Ganska hög markkväveleverans. Här kan man lugnt avvakta eventuellt kompletteringsgödslingsbehov. Sort Julius sådd 27 september.