Vecka 21, 2015

God tillväxt under stråskjutningen

Stråskjutningen är i full gång och höstvetet växer till ordentligt nu. Tillväxtbetingelserna är gynnsamma och grödorna ser fina ut. Den lugna jämna tillväxttakten är positiv för vetet. Bestånden är ovanligt täta på flera av försöksplatserna och skördepotentialen kan i de flesta fall bedömas som mycket god.

Markens egen kväveleverans är liten på de försöksplatser som ingår i kväveprognosen. Det beror dels på att mineraliseringen inte riktigt har kommit igång och dels på att ytterst lite restkväve fanns kvar i marken sedan förra året. Förfrukten har varit stråsäd på samtliga platser och ingen stallgödsel har använts.

Jämför gärna med Greppas nollrutemätningar, där ingår också fält med andra förfrukter och stallgödsel. Dessa finner du på www.greppa.nu

Utvecklingsstadierna varierar just nu mellan DC 31 och 32.

Snart är det dags att börja tänka på om det behövs mer kväve. Om höstvetet fortsätter att utvecklas väl kan vi förvänta oss höga skördar. Med tanke på att det inte levererats så mycket N från marken är det mycket troligt att gödslingsoptimum kommer att bli högt även i år. 2014 behövdes mycket N för att uppnå ekonomiskt optimal giva.

Diagram Ängelholm v 21 2015

Tillväxten fortsätter och det börjar synas skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna. Försöket är dock det av de skånska försöken, som hittills tagit upp minst kväve. Jordarten som är mellanlera är kall och oftast ganska långsam. Försöket är jämnt, men beståndet är glest. Endast 320 skott per kvadratmeter räknades i början av säsongen. Detta kan jämföras med de kraftiga bestånd som finns på övriga sydsvenska platser. Nollrutan har bara levererat totalt 15 kg N, vilket säkert beror på att jordtemperaturen varit förhållandevis låg. Upptaget i gödslade led har varit ca 15 kg N sedan förra mättillfället.

Diagram Smedstorp v 21 2015

Höstvetet, som fortfarande är i DC 32 fortsätter att utvecklas väl. Beståndet är mycket tätt, hela 1300 skott fanns vid skotträkningen i mars! Ca 30 kg kväve har tagits upp sedan förra veckan i de gödslade leden. Vi ser tydliga skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna.

Diagram Trelleborg v 21 2015

Kväveupptaget under förra veckan var ca tio kg. Trelleborg är fortfarande den plats där det hittills tagits upp mest kväve. Grödan är mycket frodig och fin, dock lite ojämn. I gödslade led finns nu över 100 kg N. Tillgängligheten av tillfört gödselkväve har varit god. Kurvan är relativt flack och upptaget på 120 kg nivån är hela 90 kg N. Jordarten (mullfattig, sandig lättlera) är relativt varm och behaglig och markfukten har varit god.

Diagram Teckomatorp v 21 2015

Utvecklingen gick långsamt i början, men under de senaste två veckorna har vetet vuxit rejält i Teckomatorp. Totalt har ca 65 kg N tagits upp under 14 dagar! Upptaget i nollrutan har däremot inte ökat. Beståndet är mycket fint, ca 850 skott/m2.

Diagram Harplinge v 21 2015

Beståndet är jämnt och blir allt grönare. Drygt 10 kg N har tagits upp sedan förra mätningen. Även här har grödan nu uppnått DC 32.

Diagram Mörbylånga v 21 2015

Höstvetet i Mörbylånga fortsätter att utvecklas bra. Det är tätt, grönt och fint. Vid utläggningen i våras fanns 900 skott/m2. Totalt finns nu ca 100 kg kväve i de högst gödslade leden. Utvecklingsstadium fortfarande DC 32.

Diagram Lidköping v 21 2015

Diagram Grästorp v 21 2015

Upptagskurvorna för Grästorp liknar dem i Lidköping, men de ligger på en något lägre nivå. Totalt finns nu ca 75 kg N i grödan som just kommit in i DC 32.

Diagram Mellerud v 21 2015

Även i Mellerud är vetet i DC 32. Kväveupptaget har varit ganska stort under veckan som gått sedan förra mätningen, ca 20 kg N.

Diagram Vreta Kloster v 21 2015

Här är beståndet frodigt och välutvecklat. Vetet är fortfarande i DC 32. Totalt ligger kväveinnehållet i grödan nu på över 90 kg. Det är tydliga skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna. 30 kg N är totalt upptaget i nollrutan, vilket delvis beror på att det fanns mer kväve här än på övriga platser när säsongen startade. (N-Min 58 kg N).

Diagram Klockrike V 21 2015

Vetet kom in i stadium 32 förra veckan. Tillväxten fortsätter lugnt och stabilt. Skillnaderna mellan leden blir allt tydligare.

Diagram Vintrosa v 21 2015

Grödan är fortfarande relativt gles, 450 skott i våras vid försöksutläggningen. Vintrosa är den plats där det tagits upp minst N så här långt, men under den vecka som gått har kväveupptaget kommit igång ordentligt. Ca 15 kg N har tagits upp sedan förra mätningen. Vetet är fortfarande i DC31.

Diagram Västerås v 21 2015

Beståndet är fint, men den kyliga väderleken har gjort att grödorna i Västmanland vuxit relativt långsamt. Utvecklingsstadiet är fortfarande 31. Kväveupptaget har dock ökat och sedan förra mätningen har ca 15 kg tagits upp.

Diagram Hallstahammar v 21 2015

Utvecklingen här har varit snarlik den i Västerås. Denna veckan har det dock tagits upp lite mer N i Hallstahammar.

Diagram Grillby v 21 2015

Trots en trög start och ett lågt ingående skottantal i våras (330 skott per m2) har höstvetet i Grillby nu tagit ett stort steg vad gäller tillväxt och kväveupptag. Grödan har ökat sitt N-innehåll med hela 25 kg N sedan förra veckan.