Vecka 21, 2018

Beslut om att kompletteringsgödsla – eller avvakta.

Fortsatt värme och torka ger snabb grödutveckling. På platser som fått regn efter huvudgivan är kväveupptaget också stort. På platser utan regn efter senaste gödslingen visar mätningarna i gödslade led att grödan inte fullt ut kunnat ta upp det gödslade kvävet. Mätningarna är gjorda 19-21 maj och vetet hade då nått stadie 41 i Skåne och stadie 32-37 i övriga landet.  Vi är nu några dagar tidigare i utveckling än de senaste åren, men med en enorm variation mellan fält


Fortfarande kan väl bestockade höstvetebestånd nå hög skörd. Vid fortsatt hög temperatur och torka sänks dock potentialen en del i jämförelse med åren 2015 och 2017, då vi hade en sval och för spannmål gynnsam period inför axgång.

Tunna bestånd med sämre rotutveckling stressas mer av värme och vattenbrist. De riskerar därmed att färre ax och kärnor utvecklas och därmed sänkt skördepotential. Det är nu dags att besluta om tilläggsgödsling på  de platser som kommit längst. På fyra platser där grödan varit väletablerad från start och som fått regn efter huvudgivan har grödan kommit långt och förbrukat mycket kväve. Vi väljer där att kompletteringsgödsla med Kalksalpeter, som har säkrast och bäst effekt under torra förhållanden. På de platser där mycket av det tillförda kvävet ännu inte kunnat tas upp av grödan och/eller grödan ännu inte kommit så långt i sin utveckling avvaktar vi med beslut om tilläggsgödsling.

På grund av tekniska problem kan vi för vissa platser bara redovisa den senaste mätningen.

Diagram Lund Yara N-prognos höstvete v 21 2018

Bra bestånd, nu i stråskjutning (st 41). Sen huvudgiva(28 april), och otillräcklig nederbörd därefter gör att en del av tillfört kväve ännu inte tagits upp. Vi avvaktar därför med kompletteringsgiva. Sorten är Ellvis,  sått 25 september.

Diagram Ängelholm Yara N-Prognos v 21 Höstvete 2018

Tunt bestånd i stadie 43. Markens kväveleverans är låg. Även här är huvudgivan lagd sent, 27 april, och kväveeffekten hittills svag. Vi avvaktar därför med kompletteringsgiva.  Sort Norin, sått 30 september.

Diagram Borrby höstvete Yara N-prognos v 21 2018

Bra bestånd i stadie  32, Inget regn efter huvudgivan gör att kväveeffekten hittills är svag. Vi avvaktar därför med  kompletteringsgödsling. Sort Brons, sått 26 september

Diagram Mörbylånga höstvete v 21 2018 Yara N-Prognos

Svagt bestånd i stadie  32. Huvudgivan av kväve lagd sent,  2 maj, med mycket begränsat upptag hittills på grund av torkan Vi avvaktar därför med beslut om kompletteringsgödsling, Sort Reform, sått 16 oktober. 

Diagram höstvete Harplinge Yara N-Prognos v 21 2018

Bra bestånd i stadie 41. För en uppskattad skörd på 10,5 ton ser kvävebehovet ut att hamna runt 217 kg N/ha totalt.. Grundgivan 160 kg N/ha kompletteras därför omgående med 47 kg N som Kalksalpeter. Sort Praktik, sått 29 september. 

Diagram Grästorp höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Bra bestånd i stadie 37. Markens kväveleverans är mycket låg och man ser tydligt att lägre kvävegivor nu halkar efter i kväveupptag, vilket tyder på att kvävet börjar ta slut. Bra utveckling så här långt gör att skördenivån bedöms kunna bli 10,5 ton/ha vilket ger ett totalt kvävegödslingsbehov runt 270 kg N/ha.  Utöver tidigare lagda 160 kg N kompletterar vi därför omgående med 94 kg N som Kalksalpeter. Sort Ellvis. 

Diagram Lidköping höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Stadie 37. Bra bestånd som bedöms kunna avkasta bra. Ganska hög markkväveleverans gör att 230 kg N/ha totalt beräknas räcka till 12 ton/ha i skörd. Utöver tidigare lagda 160 kg N kompletterar vi omgående med 61 kg N/ha  som Kalksalpeter. Sort Reform, sått 28 september. 

Diagram Vikingstad höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Stadie 37. Trots sen huvudgiva (7 maj) har fältet efter regn haft en bra utveckling under senaste veckan. Måttlig  kväveleverans från marken. Eftersom grödan ännu inte hunnit förbruka större delen av gödslat kväve väntar vi till nästa vecka med att besluta om kompletteringsgödsling.  Sort Norin,  sådd 28 september. 

Diagram Vintrosa höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Stadie 32. Låg tillmåttlig  markkväveleverans och ett bra bestånd med god effekt av tidigare gödslingar gör att vi redan nu beslutar att tilläggsgödsla. Platsen brukar kunna ge god skörd och har normalt hög optimal kvävenivå. Vi räknar med 11 ton/ha och ett totalt kvävebehov runt 245 kg N/ha. Vi kompletterar grundgivan på 160 kg N/ha  med 72 kg N/ha  som Kalksalpeter.  Sort Ellvis, sått 18 september.

Diagram Västerås höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Stadie 31 . Fortfarande sen utveckling och lågt kväveupptag. Ingen kompletteringsgödsling aktuell ännu.  Sort Julius. 

Diagram Uppsala höstvete Yara N-Prognos v 21 2018

Stadie 32. Låg markkväveleverens, men bra utveckling och kväveupptag i gödslade led. Vi avvaktar utveckling och väder innan beslut om tilläggsgödsling. Sort Julius sådd 27 september.