Vecka 22, 2015

Hög skördepotential i höstvetet

Kväveupptaget fortsätter och framförallt i Mellansverige är tillväxten mycket god just nu. På några av platserna har hela 30 kg N tagits upp under den vecka som gått sedan förra mättillfället. Tillväxtbetingelserna är och har varit gynnsamma och grödorna är mycket täta och fina på flera platser. Skördepotentialen bedöms fortsatt som mycket god.

Markens egen kväveleverans är liten på de försöksplatser som ingår i kväveprognosen. Det beror dels på att mineraliseringen inte riktigt har kommit igång och dels på att ytterst lite restkväve fanns kvar i marken sedan förra året. Förfrukten har varit stråsäd på samtliga platser och ingen stallgödsel har använts.

Jämför gärna med Greppas nollrutemätningar, där ingår också fält med andra förfrukter och stallgödsel. Dessa finner du på www.greppa.nu

Utvecklingsstadierna varierar just nu mellan DC 31 och 32. Snart är det dags att börja tänka på om det behövs mer kväve. Om höstvetet fortsätter att utvecklas väl kan vi förvänta oss höga skördar. Med tanke på att det inte levererats så mycket N från marken är det mycket troligt att gödslingsoptimum kommer att bli högt även i år. 2014 behövdes mycket N för att uppnå ekonomiskt optimal giva.

Diagram Ängelholm v 22 2015

Tillväxten fortsätter (nu DC 37)och det högst gödslade ledet har tagit upp ca 20 kg N sedan förra veckan. Försöket ligger fortfarande efter de andra skånska försöken vad gäller tillväxt och utveckling. Försöket är jämnt, men beståndet är glest. Kväveinnehållet i ogödslat led ligger konstant på låga 15 kg N.

Diagram Smedstorp v 22 2015

Grödan är nu i DC 37 fortsätter att utvecklas väl. Beståndet är mycket tätt. Vi ser allt tydligare skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna. Upp till och med gödslingsnivå 160 kg N är upptaget per vecka nu lågt, vilket innebär att lättillgängligt N börjar ta slut. I högre gödslade led är upptaget lite högre. Inte heller i Smedstorp har nollrutan levererat något kväve sedan mätningarna startade.

Diagram Trelleborg v 22 2015

Utvecklingen gick lite långsamt i början, men under de senaste veckorna har vetet vuxit rejält i Teckomatorp. Grödan ger ett mycket frodigt intryck. Ca 20 kg N har tagits upp sedan förra veckan. Därmed har vetet i Teckomatorp vuxit ikapp det i Trelleborg. DC 37.

Diagram Teckomatorp v 22 2015

Kväveupptaget under förra veckan var ca tio kg i de högst gödslade leden. Liksom i Smedstorp börjar kvävet ta slut upp till 160 kg nivån. Markens leverans av kväve är fortfarande ganska liten, men några kg högre än i Ängelholm och Smedstorp. DC 37.

Diagram Harplinge v 22 2015

Tyvärr har fältet drabbats av gulrost. Det förklarar varför denna veckas mätvärden till och med är något lägre än de som uppmättes förra veckan. DC 37.

Diagram Mörbylånga v 22 2015

Höstvetet är fortfarande tätt, grönt och fint. Men under veckan har tillväxten gått långsamt och kväveupptaget varit litet. Mörbylånga är den plats som har störst upptag i ogödslat led (33 kg N). Även här är DC 37 uppnått.

Diagram Lidköping v 22 2015

Utvecklingen är stadig och kväveupptaget är jämnt. Vetet är grönt och frodigt och har kommit in i DC 37. Veckans kväveupptag var ca 15 kg. Det syns tydliga skillnader mellan leden.

Diagram Grästorp v 22 2015

Vetet är fortfarande i DC 32. Skillnaderna mellan de olika gödslingsnivåerna ökar.

Diagram Mellerud v 22 2015

Mellerud är en av de platser där vetet vuxit mest sedan förra mätningen. Kväveinnehållet har ökat med mer än 30 kg N. DC 32, på gränsen till 37.

Diagram Vreta Kloster v 22 2015

Här går utvecklingen stadigt framåt, ca tio kg N har tagits upp sedan förra mättillfället. Beståndet är frodigt och välutvecklat. Vetet är i DC 37. Ca 30 kg N är totalt upptaget i nollrutan, vilket delvis beror på att det fanns mer kväve här än på övriga platser när säsongen startade. (N-Min 58 kg N)

Diagram Klockrike V 22 2015

Vetet är fortfarande i DC 32. Tillväxten fortsätter lugnt och stabilt. Skillnaderna mellan leden blir allt tydligare, men det totala upptaget är nu betydligt lägre än det är på den andra östgötska platsen, Vreta Kloster. Det skiljer 30 kg i N-nivå i det högst gödslade ledet. Upptaget i nollrutan har inte ökat, fortfarande finns där bara 15 kg N.

Diagram Vintrosa v 22 2015

Grödan är fortfarande relativt gles, men kväveupptaget ökar ordentligt. 20 kg N har tagits upp sedan förra veckan. Marken levererar ännu inget N här heller. DC 32

Diagram Västerås v 22 2015

Nu har upptaget i Västerås verkligen kommit igång. Hela 30 kg N har lagrats in under förra veckan.

Diagram Hallstahammar v 22 2015

Vetet i Hallstahammar utvecklas också kraftigt nu. Även här har 30 kg N tagits upp under den gångna veckan. DC 32 på båda platserna.

Diagram Grillby v 22 2015

Den goda utvecklingen fortsätter i Grillby. Skillnaderna mellan de olika gödslingsnivåerna blir allt större. Kväveinnehållet i det högst gödslade ledet ökade med över 30 kg under senaste veckan. DC 32.