Vecka 23, 2015

Lugn utveckling i höstvetet

Utvecklingstakten i höstvetet är lugn på grund av den kyliga väderleken. Endast på en plats (Uppsala) har DC 39 nu uppnåtts. På övriga platser är grödan fortfarande i DC 37. I södra Sverige har kväveupptaget varit begränsat, medan de mellansvenska platserna har fortsatt växa till.

Tyvärr har vi haft problem med mätningarna på några av platserna denna vecka, framförallt på grund av regn. När bestånden är nertyngda och tillplattade och bladen delvis täckta av vatten, blir mätvärdena mindre tillförlitliga. Detta ser vi på ett par försöksplatser, där denna veckans värden till och med är lägre än de som redovisades förra veckan. En annan anledning till att värdena inte är helt ok kan vara att flaggbladet är på väg ut och att det har en annan vinkel än övrig bladmassa. Reflektansen av ljuset kan då bli annorlunda. Därför kan mätvärdena i stadierna runt 37 ibland vara något missvisande.

Enligt väderprognosen kommer det att bli varmare framöver och då kommer också höstvetet att växa till ordentligt. Sannolikt kommer mycket kväve att tas upp under de kommande veckorna, varför det är viktigt att se till att tillgången är god.

Vi har denna vecka tagit hjälp av N-Sensorns så kallade absoluta kalibrering och tagit fram gödslingsrekommendationer för en tilläggsgödsling på de olika försöksplatserna. Dessa kompletteringsgivor är framtagna i de led som gödslats med 160 kg N. Föreslagen gödsling finns angivna under respektive försöksplats. Vid bedömningen har även Yara N-Tester använts för avstämning och som jämförelse.

Det är intressant att notera att framtagna rekommendationer för kompletteringsgivan ligger på en högre nivå än förra året. Detta kan bero dels på att marken mineraliserar mindre än normalt och dels på att vi har haft kväveförluster.

Diagram Ängelholm v 23 2015

I de högst gödslade leden har kväveupptaget fortsatt, men upp till 160 kg nivån har det inte hänt något sedan förra mätningen. Detta tyder på att det är brist på lättillgängligt N i dessa lägre gödslade led. Jämfört med förra året ligger Ängelholm ett par veckor efter i utveckling och ca 30 – 40 kg efter i N-upptag. Beståndet är något glest, men ser bra ut och axen kan bli stora och välfyllda bara det inte kommer att råda brist på N framöver. Marken har bidragit med endast 15 kg N och mineraliseringen har inte kommit igång. Vi misstänker också att det kan ha skett förluster.

På denna plats blir rekommendationen att fylla på med mer N på 160 kg nivån redan nu för att inte riskera blomreduktion och därmed färre kärnor. Om man räknar med 9 tons skörd behövs ca 70 kg mer N.

Diagram Smedstorp v 23 2015

Grödan är fortfarande i DC 37 och mätvärdena ligger kvar på samma nivå som förra veckan. Beståndet är mycket tätt och bedöms ha en hög skördepotential. Sannolikt kommer det att tas upp mycket kväve i detta försök bara vädret blir bättre. Inte heller i Smedstorp har nollrutan levererat något kväve sedan mätningarna startade.

Här rekommenderar N-Sensorns absoluta kalibrering att komplettera med 65 kg N om vi utgår från en grundgiva på 160 kg.

Diagram Trelleborg v 23 2015

Inte heller i Trelleborg har det hänt så mycket under den vecka som gått sedan förra mättillfället. Försöket är jämnt och frodigt. Skörden bedöms kunna bli ca 10 ton. Eftersom markens leverans är något större än på övriga skånska platser och kväveupptaget är högre, blir kompletteringsbehovet något mindre. Uppskattat resterande kvävebehov om man grundgödslat med 160 kg N är 45 kg N.

Diagram Teckomatorp v 23 2015

Teckomatorp är en av de två platser där veckans mätvärden ligger under förra veckans. Beståndet var blött och packat när mätningen gjordes, vilket kan förklara det märkliga värdet. Eftersom vi står inför en kraftig tillväxt och förväntar oss ett stort kväveupptag framöver bedömer vi att det är dags att komplettera ett fält som detta om vi ska kunna komma upp i en skörd på ca 10 ton. 

Både Yara N-Tester och Yara Handsensorn (absoluta kalibrering) föreslår ytterligare 55 kg i de led som fått 160 kg N.

Diagram Harplinge v 23 2015

Förra veckan rapporterade vi att Harplingefältet drabbats av gulrost. Fältet är behandlat, men det är ännu svårt att bedöma skördepotential här och vi avvaktar med att diskutera kompletteringsbehovet.

Det har kommit mycket regn i området och marken har varit vattenmättad i perioder. Det är högst troligt att det förekommit förluster genom denitrifikation, vilket också kan förklara varför det endast tagits upp kväve i de allra högst gödslade leden

Diagram Mörbylånga v 23 2015

I Mörbylånga ser grödan mycket fin ut! Kväveupptaget fortsätter och i de högst gödslade leden är veckans upptag ca 15 kg N. Skördepotentialen är mycket stor i fältet under förutsättning att markfukten är god, vilket den hittills har varit. Förra gången vi hade försök här var skörden över 12 ton.

För att nå en så hög skörd krävs mycket N. Eftersom markleveransen är relativt god på denna plats bedömer vi att det totala kvävebehovet i form av mineralgödsel ligger på ca 220 kg. En kompletteringsgiva i 160 kg ledet skulle således hamna på 60 kg N.

Diagram Lidköping v 23 2015

Vi ser inga skillnader i mätresultat sedan förra veckan. Men eftersom kurvan lutar brant och det är stora skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna bedömer vi att det är hög tid att komplettera i detta bestånd. På grundgivan 160 kg rekommenderas ytterligare 70 kg N. Att totala N-behovet förväntas bli högt grundar vi på att markleveransen är liten, att det myckna regnandet har medfört förluster samt att skörden förväntas bli mycket hög.

Diagram Grästorp v 23 2015

Denna plats liknar Lidköping, men upptaget är på en lite lägre nivå. Kurvan är redan brant, vilket indikerar att det behövs mer N. Vi resonerar likadant som i Lidköping och rekommendationen här blir ytterligare något högre. Om vi förväntar en hög skörd (potentialen både här och i Lidköping borde i försöken ligga runt 10 ton i år) bör kväveoptimum hamna runt 235 kg. Kompletteringsgivan blir då 75 kg N i 160 kg ledet.

Diagram Mellerud v 23 2015

Mätvärdet denna vecka är tyvärr sannolikt felaktigt, det ligger långt under förra veckans. Utvecklingsstadiet är precis i DC 37 och detta kan påverka reflektansen en kortare period precis när flaggbladen är på väg ut.

Eftersom kurvan lutar och skörden bör bli stor kommer det att behöva gödslas med mer N här också. Men på grund av den osäkra mätningen avvaktar vi till nästa vecka med att ge en rekommendation för denna plats. Eftersom grödan just kommit in i DC 37 är det inte heller så bråttom.

Diagram Vreta Kloster v 23 2015

Här går utvecklingen stadigt framåt, ca 15 kg N har tagits upp sedan förra mättillfället. Beståndet är frodigt och välutvecklat. Vetet är fortfarande i DC 37. Nollruteupptaget ökar lite och är uppe i 33 kg N. Det är tydliga skillnader mellan leden. 

Om man antar att skörden blir ca 9,5 ton i försöket ger sensorns absoluta kalibrering rekommendationen att lägga 35 kg N i det led som grundgödslats med 160 kg N. Den relativt låga givan baseras på att marken levererar N och att förlusterna förefaller vara små.

Diagram Klockrike V 23 2015

Utvecklingen i Klockrike går lite långsammare än i Vreta Kloster. DC 37 är uppnått. Skörden bedöms bli runt 8,5 ton. Markleveransen är relativt låg och det syns tydliga skillnader mellan de olika gödslingsnivåerna, kurvan lutar ganska brant. Utifrån detta resonemang bör en kompletteringsgiva ges relativt snart. Total N-behovet bör ligga runt 225 kg. Om vi utgår från en grundgiva på 160 kg N hamnar kompletteringsgivan på 75 kg N.

Diagram Vintrosa v 23 2015

Grödan är fortfarande relativt gles, men kväveupptaget ökar. Kurvan är dock relativt flack och DC 37 är just uppnått. Vi bedömer att man kan vänta med att ta ställning till kompletteringsgivans storlek till efter nästa veckas mätning när beslutsunderlaget förhoppningsvis är bättre. OBS! Fotot är från förra veckan, v22.

Diagram Västerås v 23 2015

Diagram Hallstahammar v 23 2015

Utvecklingen på dessa båda platser är snarlika. Markens leverans av kväve har inte ökat under hela tillväxtperioden. Under de senaste två veckorna har tillväxt och kväveupptag däremot ökat rejält och skördepotentialen bedöms som god. 

Om man vill ge en tilläggsgiva av kväve redan nu hamnar bedömningen på båda platserna på att totalgivan bör ligga på ca 195 kg N.

Diagram Grillby v 23 2015

Den goda utvecklingen fortsätter i Grillby. Uppsala är nu den plats som kommit längst i sin utveckling (Sorten är Norin) och totala kväveupptaget är hela 132 kg N!

Markleveransen är låg och skörden uppskattas kunna bli ca 9 ton om betingelserna fortsätter vara goda. Upptagskurvan lutar brant och med tanke på att grödan redan är i DC 39 är det hög tid att kompletteringsgödsla. Vi bedömer att optimum på denna försöksplats kommer att bli ca 225 kg N och en kompletteringsgiva på 160 kg nivån blir därför 65 kg kväve.