Kyligt väder och långsam utveckling

En kylig inledning på maj månad håller tillbaka utvecklingen i höstvetet, och därmed också kväveupptaget. I de försök där vi mäter kväveupptag har mycket lite hänt sedan förra veckan. Undantag är försöken i Skåne, som fortsatt ta upp kväve, och där vi ser tydliga gödslingseffekter.

Första veckan i maj bjöd på kyligt väder och en del regn. På många håll har det nu kommit åtminstone 10 mm, vilket gör underverk för att få ned kvävet från huvudgivan i marken och göra det tillgängligt för grödan. Höstvetets utveckling har helt naturligt dämpats av kylan. Tillväxten och därmed kväveupptaget har generellt varit låg i de försök vi mäter. Undantag är försöken i Skåne, som har kommit lite längre i utvecklingen. Där har kväveupptaget fortsatt sedan förra veckans mätning. Generellt ser det ut som om de platser som haft de kraftigaste, mest välbestockade bestånden från hösten också haft lättast att komma åt det gödslade kvävet under de torra förhållanden vi haft.

Ännu har vi på de flesta håll en bit kvar till stadium 37, när flaggbladet blir synligt och det är dags att börja fundera på kompletteringsgödsling. Innan dess vill vi gärna få lite mer regn för att nå full kväveeffekt och för att skördepotentialen skall bli lättare att bedöma. Vi återkommer nästa vecka med bedömning om totalt kvävegödslingsbehov på de tidigaste platserna.

Resultat från mätningar av kväveupptag i höstvete-försöken.
Kom ihåg att de siffror som här anges för upptagen mängd kväve är kväve i grödan ovan jord. Det finns kväve i rotsystemet också, i de här stadierna ungefär lika mycket som i bladmassan.

Billeberga kväveförsök v 19 2019

Billeberga.jpg

Billeberga, Skåne. Sorten är Julius på gränsen till stadium 37 (flaggbladet synligt). Beståndet är mycket frodigt, med ett högt kväveupptag i nollrutan. Inte mycket har hänt med kväveupptaget sedan förra veckan.

Försöksfält i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne. Sorten är Praktik i DC 32 (tvånodsstadiet). Vi har sedan förra veckan haft ett tydligt ökat kväveupptag i alla led utom i ogödslat. Skillnaden mellan ogödslat led och 80 kg N/ha är ca 30 kg ovan jord. Med kvävet i rötterna indikerar det att den givan sannolikt snart är förbrukad. Den tidigare torra väderleken har sannolikt medfört att högre givor lett till mer tillgängligt kväve för rötterna och också ett större upptag.

Försöksfält i Smedstorp

Smedstorp.jpg

Smedstorp, Skåne. Sorten är Torp, i tvånodsstadiet (DC 32). Tydligt kväveupptag i gödslade led sedan förra veckan.   

Färjestaden

Färjestaden.jpg

Färjestaden, Öland. Sorten är Mariboss, precis som förra veckan i begynnande stråskjutning, DC 30. Kväveupptaget i ogödslat led är relativt lågt och inte mycket har hänt med kväveupptaget sedan förra veckans mätning.

Grästorp Yara N-Prognos v 19 2019

Grastorp.JPG

Grästorp, Västergötland. Sorten är Reform, i tidig stråskjutning (DC 31). Lågt kväveupptag i ogödslat led.  Efter regn ser vi nu tydlig skillnad mellan ogödslat och gödslat även om skillnaden i bestånd ännu är liten.

Försöksfält i Lidköping

Lidkoping.JPG

Lidköping, Västergötland. Sorten är Norin, som förra veckan i tvånodsstadiet, (DC 32). Högt kväveupptag i ogödslat och tydlig gödslingseffekt, men kväveupptaget har på grund av kylan inte ökat sedan förra veckan.

Vikbolandet

Vikbolandet.jpg

Vikbolandet, Östergötland. Sorten är Reform, i tidig stråskjutning (DC 31). Relativt lågt kväveupptag i ogödslat led, ännu ingen gödslingseffekt och ingen skillnad i kväveupptag jämfört med förra veckan.

Klockrike v 19

Klockrike.jpg

Klockrike, Östergötland. Sorten är Reform, i tidig stråskjutning (DC 31). Relativt lågt kväveupptag i ogödslat led, ännu ingen gödslingseffekt och ingen skillnad i kväveupptag jämfört med förra veckan.

Västerås v 19 2019

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sorten är Julius, nu i tidig stråskjutning (DC 31). Relativt välbestockat bestånd med måttligt kväveupptag i ogödslat och fortfarande ingen tydlig gödslingseffekt.

Uppsala v 19 2019

Uppsala.jpg

Uppsala, Uppland. Sorten är Norin, nu i stråskjutning, DC 32. Relativt välbestockat med ganska högt kväveupptag i ogödslat led. Tydliga gödslingseffekter, men ingen skillnad i kväveupptag jämfört med förra veckans mätning.