Bra tillväxt och stort kväveupptag i höstvetefälten

På de flesta håll har det nu kommit ytterligare regn och många fält ser mycket lovande ut. Kväveupptaget har varit stort veckan som gått och med det varmare vädret kan vi anta att det nu ökar ytterligare. Därmed kan kvävet från huvudgivan snart vara slut, och i alla fält som nått DC 37 är det dags att ta ställning till kompletteringsgiva.

Både de höstveteförsök där vi mäter kväveupptag för N-prognosen och de mätningar Greppa Näringen gör i nollrutor med Yara Handsensor visar en stor variation i kväveupptag i ogödslade nollrutor. En del fält har stort kväveupptag i nollrutan, typiskt kraftiga bestånd som tagit upp mycket kväve redan i höstas. Många fält ligger också på normala/låga nivåer. Man kan inte säga att det generellt är en mycket större markkväveleverans än normalt.  Därför behöver kompletteringsgivan så långt möjligt bedömas i det enskilda fältet, antingen genom mätning/bedömning i nollrutor och maxrutor, eller genom mätning med Yara N-tester.

Gör en bedömning i DC 37 (då flaggbladet växer ut). För fält med stor skördepotential kan det bli aktuellt med relativt stora kompletteringsgivor (se ex. Billeberga och Grästorp nedan) Det kan då vara praktiskt att dela givan och lägga en nu och en framåt axgång, då förväntad slutskörd bättre kan bedömas.  Kompletteringsgivor med Kalksalpeter kan höja både skörd och proteinhalt ända fram till blomning. Det innebär att om det inte finns gödslingsbehov i DC 37 bör man följa utvecklingen i grödan och komplettera senare vid behov

Hur mycket kväve behövs?

Se tabellen för gödslingsbehov vid olika skördenivåer och olika markkväveleverans.

ATabell.PNG

Exempel på gödslingsrekommendationer utifrån våra prognosfält:

Tänk på att det kväve vi mäter är i ovanjordisk bladmassa, vi räknar med att det finns ungefär lika mycket till i rotsystemet i tidiga stadier, fram till flaggbladsstadiet.

Lyssna här!

Billeberga kväveförsök v 21 2019

Billeberga.jpg

Billeberga, Skåne. Sorten är Julius i DC 41 (flaggbladets slida växer ut). Beståndet är mycket frodigt, med ett högt kväveupptag i nollrutan, 50 kg N/ha, Förutsättningarna finns för en hög skörd på ca 12 ton/ha, vilket med denna höga markkväveleverans kräver en totalgiva på ca 235 kg N per ha. I ledet som fått 140 kg N, har nu merparten av det kvävet tagits upp, och det är dags för en komplettering på totalt 95 kg, Givan kan gärna delas på två, där den första delen läggs nu direkt.

Försöksfält i Ängelholm

Angelholm.jpg

Ängelholm, Skåne. Sorten är Praktik i DC 37 (flaggbladsstadiet).
Nollrutan har tagit upp ca 50 kg N och vid 140 kg givan är upptaget ca 110 kg i grödan ovan jord. Det indikerar att kvävet från huvudgivan nu snart är slut. Grödan är mycket bra, och vi räknar i dagsläget med en möjlig skörd på 12 ton/ha, vilket vid denna stora markkväveleverans kräver en total kvävegiva på ca 235 kg N. Det innebär en komplettering på totalt 95 kg N. Givan kan med fördel delas upp i två givor, huvuddelen nu och 30-40 kg N framåt axgång.

Försöksfält i Smedstorp

Smedstorp.jpg

Smedstorp, Skåne. Sorten är Torp, i stadium 37 (flaggbladsstadiet). Bra tillväxt och kväveupptag under förra veckan. Markleverensen är 38 kg N, och i 140 kg –ledet har grödan nu tagit upp 96 kg/ha, vilket innebär att gödslat kväve snart är slut.   Sorten är en lågproteinsort som här bör kunna ge 12 ton med låg proteinhalt på en totalgödsling på 190 kg N. Skall skörden användas till eget foder bör gödslingen upp till 250 kg N/ha, vilket ger ett par hundra kilo kärna till och ca 1,5% högre proteinhalt, vilket  har stort värde i en gris-foderstat.

Färjestaden

Farjestaden.jpg

Färjestaden, Öland. Sorten är Mariboss, i tvånodsstadiet (DC 32). Lågt kväveupptag i ogödslat led.  De senaste två veckorna har kväveupptaget varit stort i de gödslade leden. Den fortsatt låga kväveleveransen från marken och snabba tillväxten på platsen gör vi bör överväga att tilläggsgödsla. Mariboss som är en lågproteinsort behöver ca 190 kg gödslat N/ha för optimal gödsling vid ca 10 ton skörd på denna plats. För eget foder skulle optimum vara ca 240 kg N/ha.

Grästorp Yara N-Prognos v 21 2019

Grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland. Sorten är Reform, i flaggbladsstadiet (DC 37). Kväveupptaget i ogödslat är lågt (18 kg/ha), men marken brukar kunna ge bra skördar och svarar väl på kvävegödsling. Kraftigt kväveupptag i gödslade led under veckan som gått och ett tillräckligt bra bestånd för att kunna räkna med ca 11 ton/ha i skörd, vilket på denna plats med låg kväveleverans kräver en totalgiva på ca 280 kg/ha. Kompletteringsbehovet blir då totalt 140 kg kväve. Vi lägger 75 kg kväve nu och avvaktar med resten till strax innan axgång.

Försöksfält i Lidköping

Lidkoping.jpg

Lidköping, Västergötland. Sorten är Norin, i DC 41 (flaggbladets slida växer ut), hög kväveleverans i ogödslat led och stort kväveupptag i gödslade led den senaste veckan.  Beståndet är bra och marken brukar ge höga skördar, så här räknar vi med att kunna få 12 ton/ha. En totalgiva på ca 225 kg bör här kunna ge optimal skörd och proteinhalt. Det innebär ytterligare 85 kg vid en grundgiva på 140 kg/ha.  Eftersom Kalksalpeter har bättre kväveeffektivitet än ammoniumnitrat-kväve lägger vi bara 70 kg N/ha. Allt ser fortsatt bra ut så vi går ut med hela den givan nu i detta tidiga fält.

Vikbolandet

Vikbolandet.jpg

Vikbolandet, Östergötland. Sorten är Reform, i stråskjutning (DC 32). Tillräckligt mycket regn har kommit för att gödslingen nu skall ha tydlig effekt.  Grödan har också hunnit ta upp mer kväve från marken. Den lilla skillnaden mellan ogödslat och gödslat i kväveupptag gör att det ännu finns gott om kväve kvar att ta upp och att vi ännu inte behöver ta ställning till kompletteringsgödsling.

Klockrike v 21 2019

Klockrike.jpg

Klockrike, Östergötland. Sorten är Reform, i stråskjutning (DC 32) Precis samma läge som på Vikbolandet d.v.s. tillräckligt mycket regn har kommit för att gödslingen nu skall ha tydlig effekt. Grödan har också hunnit ta upp mer kväve från marken. Den lilla skillnaden mellan ogödslat och gödslat i kväveupptag gör att det ännu finns gott om kväve kvar att ta upp och att vi ännu inte behöver ta ställning till kompletteringsgödsling.

Västerås v 21 2019

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sorten är Julius, i ennodsstadie (DC 31). Kraftigt kväveupptag och gödslingseffekt sedan förra veckan. Ännu gott om tid innan det är dags att fundera på kompletteringsgödsling.

Uppsala v 21 2019

Uppsala.jpg

Uppsala, Uppland. Sorten är Norin, i flaggbladsstadium, (DC 37). Bra bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led. Tydliga gödslingseffekter, och totalt mycket högt kväveupptag i gödslade led. Med en förväntad skörd på 10 ton/ha, går det med såhär hög markkväveleverans åt totalt knappt 140 kg, vilket innebär att ytterligare gödsling inte är aktuell i dagsläget på just detta fält.