Snabb utveckling i stråsäden och dags för komplettering!

Med värmen går utvecklingen i fält fort, och höstvetet närmar sig nu axgång eller är redan i ax. Kompletteringsgödslingar är högaktuella, både som första komplettering och en andragiva i fält med hög skördepotential och stort kompletteringsbehov. I vårkornet är det på de flesta håll dags för beslut om kompletteringsgödsling nu.

Höstvete

Våra kväveprognosfält är nu i DC 39 (flaggbladet fullt utvecklat) till DC 59 (hela axet framme). Bestånden är fina och skördepotentialen bedöms vara hög, så det gäller att följa upp med tillräcklig kvävegödsling för att utnyttja årets goda förutsättningar.

Beslut om kompletteringsgödsling tas normalt i flaggbladsstadiet, då vi oftast har bäst effekt av kompletteringskvävet, både i skörd och proteinhalt. Men försök visar att kvävegödsling med Kalksalpeter ända fram till blomning kan höja både skörd och proteinhalt.

Tabell.PNG

DC 30 = beg stråskjutning, DC 37 = flaggbladet just synligt, DC 45 = flaggbladsstadiet, DC 55 = axgång, DC 69 = sen blomning. (Källa: Strategiled i L3-2300, medel för 8 försök 2017-2018)

Diagrammet visar effekten av kompletteringsgödsling med 60 kg N/ha som Kalksalpeter vid olika tidpunkter. (Blå staplar är kärnskörd, röda prickar proteinhalt). Även sena kompletteringsgödslingar påverkar skördenivån, men ju senare kvävet läggs desto mindre påverkas skörden och desto mer påverkas proteinhalten.

Det innebär att sena kompletteringsgödslingar kan vara aktuella för att justera totalgivan både om skördepotentialen bedöms bättre än man trodde i flaggbladsstadiet och för att säkra att man når rätt proteinhalt.

Med årets goda skördeförutsättningar har många också ett stort kompletteringsbehov, vilket gjort att man delat kompletteringsgivan på två tillfällen. Sista givan läggs då i begynnande axgång. Det är viktigt att använda en dokumenterat snabbverkande och effektiv produkt som Kalksalpeter vid sena kompletteringsgödslingar.

För ytterligare information om kvävebehov vid olika skördenivåer och varierande markleverans av kväve, se tidigare nyhetsbrev. För exempel på gödslingsrekommendationer från våra prognosfält, se slutet av brevet.

Vårkorn och havre

Vårkornet är nu på de flesta håll minst i begynnande stråskjutning, och i de tidigaste fälten i syd syns redan borsten. Även i kornet ser många fält mycket bra ut, så nu gäller det att bedöma behovet av kompletteringsgödsling utifrån förväntad skörd och utifrån det egna fältets förutsättningar. Kompletteringsgödsling för att påverka skörden görs i begynnande stråskjutning (DC 31-37), medan senare gödslingar främst är aktuella för att säkra rätt proteinhalt i maltkorn och foderkorn för eget bruk.

I havre kan kompletteringsgödsling göras ända fram till vippgång.

Se tidigare nyhet för information om kvävebehov vid olika skördenivåer och varierande markkväveleverans.

Vårvete

I vårvete är det totala kvävebehovet större än för annan vårsäd, och man behöver planera för fler kvävegivor för att få rätt proteinhalt.

Gör den första kompletteringen i sen stråskjutning (DC 32-37), med Axan eller Kalksalpeter.

Andra kompletteringsgivan läggs i axgång (DC 51-55), med Kalksalpeter för att säkra snabb kväveverkan.

I tabellen nedan visas totalt kvävebehov vid olika gödslingsnivåer och olika hög markkväveleverans.

Vårvete
Skörd/ha
13-13,5%
protein

Totalt Kväveupptag i grödan
ca kg N/ha

Gödslingsbehov
vid genomsnittlig markleverans
(ca 18 N i nollruta i DC 31-32)
kg N/ha

Gödslingsbehov vid låg markleverans
(ca 10 N i nollruta i DC 31-32)
kg N/ha

Gödslingsbehov vid hög markleverans
(ca 30 N i nollruta i DC 31-32)
kg N/ha

5 ton 200 150 170 110
7 ton 250 190 210 150
9 ton 290 230 250 190

*)Gödslingsnivåerna förutsätter att grundgivan kombisåtts. Lägg till 10-15 kg om grundgivan bredspridits.

*)Vid högre önskad proteinhalt (14-14,5 % protein) krävs ytterligare 20 kg N/ha

Höstvete: Exempel på gödslingsrekommendationer utifrån våra prognosfält:

Tänk på att det kväve vi mäter är i ovanjordisk bladmassa, vi räknar med att det finns ungefär lika mycket till i rotsystemet i tidiga stadier, fram till flaggbladsstadiet.

Billeberga kväveförsök v 23 2019

Billeberga.JPG

Billeberga, Skåne. Sorten är Julius i full axgång (DC 59). Det finns förutsättningar för en hög skörd.  12 ton/ha kräver med denna höga markkväveleverans bara en totalgiva på ca 235 kg N per ha. Utöver grundgivan på 140 kg N har vi här kompletterat med 40 kg N i DC 37 och ytterligare 30 kg N i DC 45 som Kalksalpeter.

Försöksfält i Ängelholm

Angelholm1.JPG

Ängelholm, Skåne. Sorten är Praktik i DC 47. Frodigt bestånd med bra kväveupptag. Grödan är mycket bra, och vår tidigare bedömning om en möjlig skörd på 12 ton/ha står sig.  Stor markkväveleverans gör att vi ändå bara hamnar på en total kvävegiva om ca 235 kg N. Utöver grundgivan på 140 kg N har vi här kompletterat med 50 kg N i DC 37, och ytterligare 30 kg N i DC 43 som Kalksalpeter.

Försöksfält i Smedstorp

Smedstorp2..JPG

Smedstorp, Skåne. Sorten är Torp, i stadium 51. Markleveransen är ca 35 kg N. Sorten är en lågproteinsort som med denna markleverans bör kunna ge 12 ton med låg proteinhalt på en totalgödsling av  190 kg N. Utöver grundgivan på 140 kg kompletterades därför kvävegivan med 50 kg/ha i DC 37. Skall skörden användas till eget foder krävs ytterligare 60 kg N. Det höjer skördenivån med några hundra kilo och ger ca 1,5% högre proteinhalt. Komplettering för proteinhalt är fortfarande möjlig att göra.

Färjestaden

Farjestaden.JPG

Färjestaden, Öland. Sorten är Mariboss, i DC 47.  Grödan utvecklas väl och svarar bra på gödslat kväve. Mariboss är en lågproteinsort som vid denna låga markkväveleverans behöver ca 190 kg gödslat N/ha för 10 ton skörd med låg proteinhalt.  För eget foder är optimum ca 240 kg N/ha för drygt 10 ton. Det innebär kompletteringsgivor på 50 respektive 100 kg N/ha.

Grästorp Yara N-Prognos v 23 2019

grastorp.jpg

Grästorp, Västergötland. Sorten är Reform, i DC 47. Markkväveleveransen är låg (15 kg N/ha), men marken brukar kunna ge bra skördar och svarar väl på kvävegödsling. Vi räknar därför med en skörd på 11 ton/ha, vilket med denna låga markkväveleverans kräver en total gödsling på ca 280 kg. Det innebär en komplettering på 140 kg N som Axan. Vi lade 62 kg N i DC 37 och ytterligare 54 kg N i DC 47 med Kalksalpeter (som har större effektivitet än Axan, därför behövs mindre mängd).

Försöksfält i Lidköping

Skofteby.JPG

Lidköping, Västergötland. Sorten är Norin, i axgång (DC 55). Hög kväveleverans i ogödslat led.  Beståndet är bra och marken brukar ge höga skördar, så här räknar vi med 12 ton/ha, vilket med denna markkväveleverans kräver en totalgiva på ca 225 kg. Utöver grundgivan på 140 kg har vi här kompletterat med 85 kg N som Kalksalpeter, hälften i flaggbladsstadiet och hälften strax innan axgång.

Vikbolandet

Vikbolandet.JPG

Vikbolandet, Östergötland. Sorten är Reform, i DC 41. Försöket visar ett kraftigt kväveupptag och hög markkväveleverans. För 10 ton skörd beräknar vi ett totalt gödslingsbehov på ca 180 kg N/ha för kvarnvete. Utöver grundgivan på 140 kg har vi lagt en komplettering på 40 kg N som Kalksalpeter.

Klockrike v 23 2019

Klockrike.JPG

Klockrike, Östergötland. Sorten är Reform, i flaggbladsstadiet (DC 39). Markkväveleveransen är hög, så för en skörd på 10 ton räknar vi med ett totalt gödslingsbehov på ca 180 kg N/ha för kvarnvete. Utöver grundgivan på 140 kg har vi lagt en komplettering på 40 kg N som Kalksalpeter.

Västerås v 23 2019

Vasteras.jpg

Västerås, Västmanland. Sorten är Julius, i DC 41. Låg-normal kväveleverans från marken. Grödan ser mycket bra ut. Vi har tidigare lagt 50 kg N som komplettering och planerat för en giva till. Nu ser det ännu bättre ut, så vi räknar med att kunna få en skörd på 11 ton, vilket här kräver en totalgiva på ca 260 kg N. Vi lägger därför ytterligare 50 kg N i form av Kalksalpeter som slutjustering. 

Uppsala v 23 2019

Uppsala.jpg

Uppsala, Uppland. Sorten är Norin, i början av axgång, (DC 51). Bra bestånd med högt kväveupptag i ogödslat led. Med en förväntad skörd på 10 ton/ha, går det med såhär hög markkväveleverans åt totalt knappt 140 kg, vilket innebär att ytterligare gödsling inte är aktuell på just detta fält.