Vecka 24 Nyhet - Kväveprognos i vårvete

För första gången rapporterar vi i år från en försöksserie med kvävestegar i vårvete. Precis som i höstvete och i vårkorn följer vi utvecklingen i grödan och mäter kväveupptag vid olika gödslingsnivåer.

Fina försöksfält!

Vi mäter kväveupptag med Yara Handsensor under några veckor i officiella försök som finansieras av Jordbruksverket, Sverigeförsöken och Yara. Grundgödslingen är gjord med 80 kg N som kombisådd YaraMila och tilläggsgödslas enligt plan med Kalksalpeter i olika steg. Ännu syns bara skillnad mellan ogödslat och gödslat, eftersom andra givan inte hunnit komma vetet tillgodo. Men efterhand som tillfört N börjar göra nytta, kommer kurvorna att luta alltmer. Försöket omfattar 6 enskilda platser som ligger i Västergötland, Skåne, Västmanland, Uppland, Närke och Östergötland.

Samtliga försöksfält är väl etablerade och ser mycket fina ut.

Försöksplan och platsdata för vårvete, klicka här

Högre kvävebehov än i fjol

Med tanke på de jämna och fina bestånden generellt sett i vårvetefälten, vågar vi hoppas på höga skördar. I dagsläget tror vi på skördar i storleksordningen 7-8 ton. Detta innebär ett relativt stort totalt kvävebehov för att uppnå 13,5 % i proteinhalt. (Totalt behov = N från marken + N från mineralgödsel)

Slutliga N-behovet beror naturligtvis på om vädrets makter är goda och ger tillräcklig nederbörd under de närmaste veckorna.

Stora skillnader i markleverans

Från höstveteförsöken vet vi att markens egen mineralisering inte varit lika stor som vanligt innevarande år. Kalla och torra förhållanden under våren har medfört att kväveleveransen varit minimal. Men i några av vårvetefälten ser vi nu att värme och nederbörd medfört att markens mikroorganismer kommit igång med sitt arbete att mineralisera organiskt bundet N.

Variationen i markleverans är mycket stor mellan platserna. Bara 7 kg N är upptaget i grönmassan i Uppland, medan hela 52 kg N återfinns i nollrutan i Svalöv. Dessa skillnader ger olika behov av tilläggsgödsling med Kalksalpeter.

Exempel:

Om vi sätter 8 ton som förväntad skörd (kvalitetsmålet 13,5 % protein) och utgår från markkväve i nollrutan, skulle totala gödselkvävebehovet landa på ca 180 kg N för Svalöv, ca 210 för Nybble och hela 240 kg N för Närlunda. 

Snabb utveckling

Med värme och relativt god markfukt just nu går vetets utveckling mycket fort. För att klara såväl hög skörd som rätt proteinnivå är det viktigt att verkligen följa väderprognosen i syfte att hitta gödslingstillfällen strax före nederbörd.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Grästorp

wGrästorp.jpg

Frambo, Grästorp, Västergötland
Sort: Skye
Stadium: 37

Svalöv

WSvalövjpg.jpg

Svalöv, Skåne
Sort: Diskett
Stadium: 41

Västerås

Närlunda.jpg

Närlunda, Västerås, Västmanland
Sort: Diskett
Stadium: 31

Enköping

wEnköping.jpg

Viggeby, Litslena, Uppland
Sort: Skye
Stadium: 30

Vintrosa

wNybble-Örebro.jpg

Nybble, Vintrosa, Närke
Sort: Diskett
Stadium: 37

Vreta Kloster

WÖstergötland.jpg

Klostergården, Östergötland
Sort: Skye
Stadium: 32