Säkerhetsdatabladen för Yaras produkter har skapats i överensstämmelse med gällande europeiska lagar och förordningar. Säkerhetsdatabladen finns på ett flertal språk och kan även användas i andra länder utanför Europa. Utanför Europa kan andra krav på innehåll och layout krävas.

Säkerhetsdatabladen har endast skapats i informativt syfte och endast för de länder som de skapats för. Eftersom användandet av informationen i säkerhetsdatabladet och användandet av produkten är utanför Yaras kontroll är det användarens skyldighet att avgöra och kontrollera produktens kondition och säkerheten i användandet av produkten.

För växtnäring

Säkerhetsdatablad för växtnäring

För miljöfrämjande lösningar och kemikalier

Säkerhetsdatablad för industriella lösningar 

 

Säkerhetsdatablad för AdBlue

 

Säkerhetsdatablad för teknisk ammoniumnitrat

 

Säkerhetsdatablad för foderfosfater