Trygga gödslingsbeslut med rätt information

Yaras verktyg gör det enklare för dig att uppskatta markens kväveleverans och grödornas kvävebehov. Med andra ord en kunskap som utgör grunden för en optimal skörd med efterfrågad kvalitet.