YaraNutriox™: en effektiv, förebyggande metod mot H₂S

intro

Svavelväte, eller H₂S, är en giftig gas som kan bildas i avloppssystem, reningsverk och anläggningar för spillvatten från industri. Den bildas i avlopp på grund av den biologiska aktiviteten i avloppsvattnet. 

Det finns många system för att bekämpa lukt från svavelväte. En del döljer bara problemet, andra system som YaraNutriox verkar förebyggande. YaraNutriox är en naturlig process som utvecklats av Yara sedan sent 80-tal. Den används av kommuner vid 100-tals platser där det finns problem med svavelväte. 

YaraNutriox är en metod som förhindrar bildandet av svavelväte och de lukter som därvid uppstår. YaraNutriox-processen verkar vid problemets källa genom att YaraNutriox, som är en special nitratlösning, doseras in exakta mängder där och när den behövs, i avloppssystem eller reningsverket. Med hjälp av komplexa modeller och doseringsutrustning får du en optimal dosering, så att du kan åtgärda luktklagomål från närboende och minska risken för att personalen exponeras för den mycket giftiga gasen.

Sedan 2010 har EU klassat H₂S som en giftig gas. Gasen är dödlig vid höga koncentrationer (>1 000 ppm), och förekomsten upptäcks ofta genom den karaktäristiska doften av ruttna ägg. Över en viss koncentration bedövar svavelvätet luktsinnet så att lukten inte går att känna. Därför är det viktigt med förebyggande åtgärder, som YaraNutriox från Yara.

Vad luktar det?

what do you smell?

Om du känner en lukt som liknar ruttna ägg är det troligt att du exponeras för svavelväte.

Lär mer

Kontakta oss

Contact us
Contact us
Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S