Kontroll av NOx-utsläpp vid kraftverk och andra industriella anläggningar

Control of NOx emissions in power plants and other industrial sites

Både kraftverk och andra industriella anläggningar som betongfabriker, förbränningsanläggningar, glastillverkning och raffinaderier måste i allt större utsträckning vara försedda med system för NOx-reduktion. Systemet är vanligen antingen SNCR (ej katalytisk process) eller SCR (katalytisk metod) där antingen ammoniak eller urea injiceras som reduktionsmedel. I Europa verkar ny lagstiftning inom ramen för IPPC-direktivet, granskat under namnet Industrial Emissions Directive, för att nya värden ska uppnås gällande minskning av utsläpp från industrianläggningar. Dessa texter gäller särskilt utsläpp av kväveoxider. Förutom detta EU-direktiv måste ytterligare förordningar följas både på nationell och lokal nivå.

Minska NOx-utsläppen till lägsta möjliga kostnad – ta del av Yaras 20-åriga erfarenhet

Sedan nittotalet har vi erbjudit ett sortiment av moderna lösningar för anläggningar som vill begränsa utsläppen av kväveoxider (NOx). De här lösningarna marknadsförs under varumärket NOxCare.

Vårt säljteam kan erbjuda flera lösningar som hjälper dig att minska dina NOx-utsläpp:

  • SNCR-teknik
  • SCR-teknik
  • SNCR/SCR-hybridteknik
  • Reduktionsmedel för minskning av utsläppen
  • After Sales

Vi har en bred kompetens: från design och konstruktion av system för att minska NOx-utsläpp, till att vara ett stöd i den dagliga driften. Yara kan också hjälpa till med uppgradering eller optimering av befintliga system för NOx-reduktion. Vi kan alltid hjälpa dig att optimera ditt system genom att: 

  • Hjälpa dig att välja rätt teknik 
  • Utveckla utrustning av hög kvalitet med små underhållskrav
  • Exakt beräkna injiceringen av reduktionsmedlet som behövs på din anläggning 
  • Ge råd om bästa förvaring av reduktionsmedlet och utrustning för din anläggning

Vårt mål är att du ska kunna minska dina NOx-utsläpp till lägsta möjliga pris.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary