Yara N-Prognos™

Yara N-Prognos™ kan vägleda gödslingen i spannmål. Här redovisar vi kontinuerligt under april – juni kväveupptaget i ett antal officiella kvävegödslingsförsök i höstvete, vårkorn och vårvete. Försöken ligger på olika platser i södra och mellersta Sverige. Och gödslas med olika N-givor, från 0 till 320 kilo N per hektar. Mätningarna görs varje vecka och resultaten redovisas löpande i Yaras nyhetsbrev.

Årets mätningar är avlutade. Tack för i år!

Så här fungerar Yara N-Prognos

Höstvete 2021Vårkorn 2021

Vårvete 2021     Havre 2021

2018 Höstvete

Vecka 22: Fortfarande torrt på de flesta håll

Vecka 21: Kompletteringsgödsla – eller avvakta

Vecka 20: Extremt snabb utveckling på många platser

Vecka 19: Med värmen kommer ett ökat kväveupptag i höstvetet

Vecka 18: Varmare väder väntas, hög tid för huvudgivan av kväve!

Vecka 17: Äntligen är värmen här!

Försöksplatserna har valts med omsorg för att spegla olika förhållanden vad gäller temperatur och vattenhållande förmåga. Förfrukt är stråsäd och inga djurhållande gårdar finns med bland försöksvärdarna. Platserna ligger i olika delar av landet, från Skåne i söder upp till Mälardalen i norr.

2018 Maltkorn

Vecka 25: Nu avslutar vi kväveprognoserna för i år

Vecka 24: Aktuellt läge i vårsådda grödor

Vecka 23: Torrt, varmt och stor variation mellan maltkornsfälten 

Vecka 22: Begränsat kväveupptag i maltkorn på grund av torkan

Under 2018 kommer vi att följa utvecklingen i 7 st kväveförsök i maltkorn spridda från Skåne till Uppland. I försöken kommer effekten av olika kvävestrategier att studeras inkl. komplettering med kväve i olika stadier. I kväveprognosen följer vi kväveupptaget i grödan mätt med Yara Handsensor. Det ger ett bra mått på hur mycket kväve grödan innehåller i grönmassa ovan jord. Grundgödslingen är kombisådd med YaraMila vilket ger en snabb och bra effekt. Sorten är Irina i alla försök och förfrukten är stråsäd. Gårdsdriften är kreaturslös.