Sista N-Prognosen för i år

Nu är vetet i merparten av de mätta områdena i axgång eller kommer vara det till nästa vecka. Därav är detta sista N-Prognosen för året.

Efter en period med varmt väder prognosticeras nu svalt och ostadigt i både Götaland och Svealand. Nederbörden under de senaste två veckorna har varierat kraftigt, från några mm till 50-60 mm eller mer. Det ger naturligtvis kraftigt varierande förutsättningar framåt. Särskilt gäller det grödor på lätta mindre vattenhållande jordar och vårsäd. 

Kompletteringen med kväve i höstvete borde varit gjord men det är fortfarande möjligt att påverka skörd och proteinhalt där skörden ser ut att kunna bli bättre än tidigare uppskattat.

I vårkorn kan man absolut komplettera med bra skördeeffekt minst fram till flaggbladsstadium, DC 37, som framgår av bifogat diagram från försök i maltkorn. Skörd och proteinhalt blir ungefär densamma som om allt kväve lagts från början eller om man delat upp givan med komplettering fram till DC 37. Man kan därför komplettera under stråskjutningen där man bedömer att behov finns dvs där skördeförutsättningarna är gynnsamma och markleveransen är låg. Det går också att mäta med N-Tester och få en indikation om behov.

Kvävestrategi i maltkorn

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Calle mäter en nollruta med mobilen

Mät dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget.

Nollruta i mobilen

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

I Kalmartrakten har vetet gått i ax och därför saknas det mätningar därifrån. För resterande platser är utvecklingen i axgång eller stundande axgång, där höstvetet i Närke låg mellan DC 45-55, Södermanland i DC 45-51 samt Östergötland med DC 41-51. Kväveupptaget har ökat markant i gödslat fält, från föregående vecka mellan 10-45 kg N ovan jord. I Nollrutorna var det på vissa platser ingen eller bara en liten ökning av kvävenivån från förra veckan medan det på andra fält hade ökat med uppemot 15 kg N/ha, särskilt på platser där leveransen redan var hög.

Markleveransen ligger varierat med både låga, normala och höga nivåer. I Östergötland, Södermanland och Närke varierar det totala kvävebehovet mellan 110-230 kg N för 8 ton kvarnvete och för 10 ton ligger det behovet mellan 150-260 kg N.   

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Öst

Kväveförsök Klockrike

Höstvetet, sort Informer, har nu uppkommit till utvecklingsstadium DC 45 (flaggbladets slida vidgad). Kväveupptaget i Nollrutan på 42 kg N ovanjord är densamma som föregående vecka. Markleveransen kan nu sägas ha stabiliseras och ligger på ett högt värde. I de gödslade leden ses ett större upptag än föregående vecka. Upptaget har ökat med 10-17 kg N och platsen har kommit igång igen efter lite regn.

Rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete på 12 % protein och för 10 ton ligger på ca 195 kg N/ha och komplettering har i försöket getts den 28 maj upp till den nivån.

Diagram Klockrike

Diagram 2 Klockrike

Diagram Klockrike

Nollruta i Klockrike

Kväveförsök Vintrosa

Höstvetet, sort Etana, har i försöket uppkommit till DC 55. Kväveleveransen i Nollrutan är fortsatt mycket låg. I gödslade led har kvävenivåerna fått en stor uppgång på 20-30 kg N. I båda diagrammen syns hur de lågt gödslade leden har tappat i kvävenivå jämfört med de högt gödslade leden (60+140 samt 60+190 kg N/ha).

Rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete för 10 ton skörd ligger på ca 260 kg N/ha och komplettering har i försöket getts den 30 maj upp till den nivån.

Vintrosa diagram

Vintrosa diagram 2

Vintrosa diagram

Nederbörd Vintrosa

Kväveförsök Lidköping och Grästorp

Höstvetesort för Lidköpings kväveförsök är Etana medan på Grästorp är sorten Informer. Höstvetet var på båda platser i axgång, i Grästorp i stadium DC 55 och i Lidköping i full axgång med DC 59. Gödslingar gjorda i DC 37 ser på båda platser ut att ha gett god effekt i tillväxt. Med nuvarande väderprognos skulle det absolut vara möjligt att komplettera med ytterligare kväve med god skördeeffekt.

Vi räknar med att båda fälten, Lidköping och Grästorp, ska kunna ge minst 10 ton skörd och det beräknade totala kvävebehovet blir därmed 200 respektive 240 kg N/ha. Lägre i Lidköping på grund av den högre markleveransen.

Lidköping diagram

Lidköping diagram

Lidköping diagram

Lidköping nederbörd

Grästorp diagram

Grästorp diagram

Grästorp diagram

Grästorp nederbörd

Område MITT, Västmanland

Höstvetefälten i område MITT är nu antingen i axgång eller i axgång om några dagar med ett utvecklingsstadium mellan DC 41-59. I de flesta fält har Nollrutan fortsatt öka markant och börjar nu ligga på en hög nivå.

Uppmaningen lyder fortsatt att jobba med sina egna fält och förutsättningar eftersom beräknat gödslingsbehov på de olika platserna varierar stort, mellan ca 85-220 kg N/ha för 8 ton kvarnvete och för 10 ton skörd mellan 125-255 kg N/ha.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Mitt

Kväveförsök Västerås

Utvecklingsstadium i höstvetet, sort Informer, har nu uppkommit i DC 43. Kväveupptaget har ökat något i Nollrutan, till 28 kg N och börjar nu ligga på en mer normal nivå. Det har även skett en uppgång i kvävenivåer i gödslade led, omkring 15-20 kg N ovan jord. I första diagrammet syns det hur de högt gödslade leden, speciellt led gödslat med 60+190 kg N/ha, drar ifrån från de lägre gödslade leden. Fortsatt kan det också konstateras från det andra diagrammet hur en tidig giva har varit fördelaktig. Ledet som bara fick 150 kg N 17 april har inte tagit upp mer kväve än ledet som fick 30 kg N 3 april + 40 kg N 17 april dvs bara halva kvävemängden totalt. 

För 8 tons kvarnvete behövs en total kvävegiva på ca 190 kg N/ha och 230 kg N/ha för 10 tons nivån. På grund av torka och relativt svag utveckling av grödan gödslas det inte för mer än 8 ton skörd.  

Västerås diagram

Diagram Västerås

Västerås diagram

Nederbörd Västerås