Mät grödans kvävebehov med N-Tester

N-Tester BT är ett verktyg som hjälper dig att bedöma behovet av kvävekomplettering i spannmål.

N-Terster BT mätning i fält

Kvävegödslingen bör årsmånsanpassas genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på en huvudgiva och en eller flera kompletteringsgivor. N-Tester BT är ett utmärkt verktyg när man under tillväxten ska bedöma kompletteringsgödslingen. Den ger besked om hur mycket kväve grödan behöver.

Ger snabbt besked

Mätningen är enkel och tar inte längre tid än det tar att gå över fältet. Du gör 30 mätningar i fältet och får därefter ett medelvärde för fältets kvävebehov direkt i din mobil.

Bra för både plånbok och miljö

N-Tester BT hjälper till att styra gödslingen mot en ekonomiskt optimal kvävegiva. Genom att inte gödsla med mer kväve än grödan behöver, minskar risken för att restkväve finns kvar i marken efter skörd. Även under växtsäsongen kan förlusterna av kväve minska genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på flera givor i takt med att grödan behöver kväve.

John Yu
John Yu
Teknisk support Atfarm & N-Tester BT

Kontakta John via mail om du behöver teknisk support för Atfarm eller N-Tester BT. John talar norska.

Carl-Magnus Olsson
Carl-Magnus Olsson
Rådgivning och försök lantbruk

Frågor och svar om N-Tester BT

Så här fungerar N-Tester BT

N-Tester BT kan enkelt beskrivas som en klorofyll- eller "grönfärgsmätare". Principen är enkel. En lysdiod sänder en ljusstråle genom bladet och en fotocell mäter hur mycket av ljuset som absorberas. Ju mer ljus som hindras av bladet, desto större är bladets innehåll av klorofyll, vilket i sin tur är ett indirekt mått på kväveinnehåll.

Används tillsammans med Atfarm

N-Tester BT används tillsammans med Atfarm. Det är i appen som du får kväverekommendationen. Med satelittbilderna i Atfarm kan du förenkla mätningen med N-Testern i fält genom att hitta fältets "medelgröda" och genomföra mätningen med N-Testern i detta område. Du sparar tid genom att mäta i detta begränsade område! Alla dina mätningar sparas i appen. Kontrollera att din redan installerade app har den senaste versionen. Det gör du i App store för iPhone eller Play butik för Android.

Läs mer om Atfarm

Tack vare omfattande försöksverksamhet både i Sverige och i andra länder, kan N-Tester BT användas i många olika grödor. Varje år sker uppdateringar av korrigeringsfaktorer för olika sorter. Vi uppdaterar utifrån ett växande dataunderlag och anpassar rekommendationerna till nya sorter på marknaden.

 • Höstvete (DC 37-59)
  - DC 37-43 mäts på bladet under flaggbladet
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårvete (DC 45-59)
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårkorn (DC 32-37)
  - DC 32-37 mäts på det senaste fullt utvecklade bladet
 • Havre (DC 32-37) + (DC 45-55)
  - DC 32-37 mäts på senaste full utvecklade bladet
  - DC 45-55 mäts på flaggbladet
 • Höstråg DC 32-45
  -DC 32-45 mäts på bladet under flaggbladet

Stråsäd: Det är mycket viktigt att mätning sker vid rätt utvecklingsstadium och på rätt blad på plantan. Se bilderna.

Höstvete.jpg

Vårkorn.jpg

I Potatis och andra grödor kan man användaReferensmetoden” för att bedöma kompletteringsbehovet:

Referensmetoden:

  • Anlägg en referensruta i fältet (maxruta): Välj en plats där beståndet är representativt för hela skiftet. Mät ut en ruta på 3,5 x 4 meter (5 rader). Gödsla rutan med 50-100 kg extra kväve/ha tidigt på säsongen.
  • Mätningen görs på yttersta småbladet på tredje bladet uppifrån, 5-6 veckor efter uppkomst. Ett mätvärde tas från ordinarie bestånd och ett från referensrutan. I mätaren finns inte valet ”Potatis”. Välj i menyn ”Annan” gröda.
  • Beräkna följande: Dividera mätvärdet i beståndet med mätvärdet i referensrutan. Om kvoten är lägre än 0,96 rekommenderas kompletteringsgödsling.

Du beställer din N-Tester BT via Atfarm. För att beställa N-Tester BT behöver du skapa ett Atfarmkonto om du inte redan har ett. När du är inloggad i Atfarm klickar du på ”uppgraderingar” längst ner till vänster och kommer då till beställningssidan.

För att kunna mäta i fält behöver du koppla din N-Tester BT till Atfarm. I instruktionsfilmen nedan ser du hur det går till i en utförlig steg för steg film.

N-Tester är ett hjälpmedel. Egna erfarenheter och lokala förhållanden måste vägas in. Mätarens rekommendation tar ingen hänsyn till beståndstätheten utan utgår ifrån att beståndet är normalt. Hänsyn tas inte heller till hur mycket växttillgängligt kväve det finns i marken.

 • Stark solinstrålning kan påverka resultatet. Håll därför N-Tester så att den hamnar i din kroppsskugga då du mäter.
 • Intensiv torka kan leda till en ökad klorofyllhalt i bladen och felaktig avläsning med N-Tester. Undvik därför att utföra mätningar på plantor som lider av synlig torkstress, t ex ihoprullade blad.
 • Svavelbrist kan liksom kvävebrist leda till att bladen blir ljusare. För att undvika en felaktig rekommendation måste grödans svavelbehov vara tillgodosett när N-Tester används.

 

Äldre N-Testermodell

Den äldre modellen säljs inte längre utan har ersatts med N-Tester BT. För dig som har den här modellen har vi samlat information nedan. För den äldre modellen av Yara N-Tester finns kväverekommendationer och sortkorrigeringar att hämta via Atfarm. I appen atfarm väljer du den N-Tester du använder

För Yara N-Tester ”Classic” är det möjligt att uppdatera med årets nya rekommendationer via "N-Tester loader" Program finns i länken nedan "Program för uppdatering av äldre YaraN-Tester"
För dig som inte vill uppdatera denna N-Tester modell med N-Tester laoder så finns nu möjligheten att använda Atfarm appen istället. I samband med mätning, Välj ”Annan gröda” i N-Testern, efter avslutad mätning i fält får man fram ett tresiffrigt N-Testervärdet i displayen. Värdet kan sedan anges i Atfarm appen för att få kväverekommendation.

N-Tester
Till vänster i bild: äldre modell av Yara N-Tester. Till höger i bild:  Yara N-Tester "Classic"

Bruksanvisning äldre Yara N-Tester PDF 

Program för uppdatering av äldre Yara N-Tester

 

 Fördela dina 30 mätningar

 1. Välj inte N-rekommendation
 2. Skrolla ner och öppna "Visa fler detaljer"
 3. Här syns "Genomsnittlig N-Tester värde" som du ska ange i kalkylatorn, i detta exempel 383.

Bild som visar hur man gör i Atfarm

NYHET! Nollruta i mobilen

Kalkylator för kvävekomplettering i höstvete

Nu kan du mäta kväveupptaget i dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget och ligger till grund för beräkningen.

Till beräkningen

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

Beståndsutveckling

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Boka mätning av dina egna fält

Yaras återförsäljare samt rådgivare har de senaste åren använt Yara N-Tester som hjälpmedel i sin rådgivning. Kontakta din gödselsäljare eller rådgivare och be om en mätning.

Varje år uppdateras rekommendationerna med förbättrade kalibreringar, nya sorter, användning i fler grödor m m.