Mät grödans upptag med N-Tester

N-Tester BT är ett verktyg för att bedöma behovet av kvävekomplettering i spannmål.

Kvävegödslingen bör årsmånsanpassas genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på en huvudgiva och en eller flera kompletteringsgivor. N-Tester BT är då ett utmärkt verktyg när man under tillväxten ska bedöma om en kompletteringsgödsling behöver göras. Den ger också besked om hur mycket kväve grödan behöver.

Ger snabbt besked

Mätningen är enkel och tar inte längre tid än det tar att gå över fältet. Du gör 30 mätningar i fältet och får därefter ett medelvärde för fältets kvävebehov direkt i din mobil.

Carl-Magnus Olsson
Carl-Magnus Olsson
Rådgivning och försök lantbruk

Support N-Tester BT & atfarm

Här hittar du FAQ samt e-postadress till supporten

Support

Så här kopplar du samman N-Tester med atfarm

Man i fält
Man i fält

Här beställer du din N-Tester BT

Klicka här för att beställa din N-Tester BT

För att beställa N-tester BT behöver du skapa ett atfarm konto om du inte redan har ett. När du är inloggad i atfarm klickar du på ”uppgraderingar” längst ner till vänster och kommer då till beställningssidan.

Förbättrar odlingsekonomin

N-Tester BT hjälper till att styra gödslingen mot en ekonomiskt optimal kvävegiva.

Ger miljöfördelar

Genom att inte gödsla med kväve mer än vad grödan behöver, minskar risken för att restkväve finns kvar i marken efter skörd som riskerar att lakas ut. Även under växtsäsongen kan förlusterna av kväve minska genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på flera givor som läggs i takt med att grödan behöver kväve.

Brett användningsområde

Tack vare omfattande försöksverksamhet både i Sverige och i andra länder, kan Yara N-Tester användas i många olika grödor:

  • Höstvete (DC 37-59)
  • Vårvete (DC 37-59)
  • Vårkorn (DC 32-37)
  • Havre (DC 32-37)

Varje år sker uppdateringar av korrigeringsfaktorer för olika sorter. Vi uppdaterar utifrån ett växande dataunderlag och anpassar rekommendationerna till nya sorter på marknaden.

Så här fungerar N-Tester BT

N-Tester BT kan enkelt beskrivas som en klorofyll- eller "grönfärgsmätare". Principen är enkel. En lysdiod sänder en ljusstråle genom bladet och en fotocell mäter hur mycket av ljuset som absorberas. Ju mer ljus som hindras av bladet, desto större är bladets innehåll av klorofyll, vilket i sin tur är ett indirekt mått på kväveinnehåll.

Absorbansen omsätts till ett siffervärde som visas i displayen. Ett högt värde indikerar ett bra kväveinnehåll, vilket innebär att det inte är lönsamt, eller endast marginellt lönsamt att kompletteringsgödsla. Ett lägre värde i displayen indikerar att det är lönsamt att tillföra ytterligare kväve.

Eftersom N-Tester BT ger en bild av läget vid mättillfället, rekommenderar vi att man mäter grödan vid ett antal tillfällen veckan före planerad gödsling för att se om grödan blir grönare, eller om den håller på att tappa färg. Detta ger en bild av hur kväveförrådet i marken ser ut och underlättar bedömningen om man ska sänka eller höja nivån på gödslingen utifrån det mätvärde man fått fram.

Används tillsammans med atfarm

N-Tester BT används tillsammans med atfarm. Alla dina mätningar sparas i appen. 

Läs mer om atfarm

Observera! N-Tester BT är ett hjälpmedel för att bedöma kvävebehovet vid kompletteringsgödslingen. Hänsyn måste tas till egna erfarenheter av skiftet, historiska proteinhalter, användning av stallgödsel, samt olika faktorer som kan påverka grödans färg såsom svavel- eller magnesiumbrist, vatten- eller syrebrist.

Vill du mäta på dina egna fält?

Yaras återförsäljare samt rådgivare har de senaste åren använt Yara N-Tester som hjälpmedel i sin rådgivning. Kontakta din gödselsäljare eller rådgivare och be om en mätning.

Varje år uppdateras rekommendationerna med förbättrade kalibreringar, nya sorter, användning i fler grödor m m. För att få tillgång till de uppdaterade rekommendationerna tas en viss avgift ut.

För beställning av N-Tester mätning:

Kontakta din rådgivare eller växtodlingssäljare.

Äldre N-Testermodell

Den äldre modellen säljs inte längre utan har ersatts med N-Tester BT ovan. För dig som har den här modellen har vi samlat information nedan.

Du kan använda din Yara N-Tester tillsammans med appen atfarm för sortkorrigering till olika grödor.

N-Tester

Bruksanvisning äldre Yara N-Tester PDF 

Program för uppdatering av äldre Yara N-TesterRekommendationer och sortkorrigeringsvärden 2021