Mät grödans upptag med N-Tester

N-Tester BT är ett verktyg som hjälper dig att bedöma behovet av kvävekomplettering i spannmål.

Kvävegödslingen bör årsmånsanpassas genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på en huvudgiva och en eller flera kompletteringsgivor. N-Tester BT är då ett utmärkt verktyg när man under tillväxten ska bedöma om en kompletteringsgödsling behöver göras. Den ger också besked om hur mycket kväve grödan behöver.

Ger snabbt besked

Mätningen är enkel och tar inte längre tid än det tar att gå över fältet. Du gör 30 mätningar i fältet och får därefter ett medelvärde för fältets kvävebehov direkt i din mobil.

Så här fungerar N-Tester BT

N-Tester BT kan enkelt beskrivas som en klorofyll- eller "grönfärgsmätare". Principen är enkel. En lysdiod sänder en ljusstråle genom bladet och en fotocell mäter hur mycket av ljuset som absorberas. Ju mer ljus som hindras av bladet, desto större är bladets innehåll av klorofyll, vilket i sin tur är ett indirekt mått på kväveinnehåll.

Absorbansen omsätts till ett siffervärde som visas i displayen. Ett högt värde indikerar ett bra kväveinnehåll, vilket innebär att det inte är lönsamt, eller endast marginellt lönsamt att kompletteringsgödsla. Ett lägre värde i displayen indikerar att det är lönsamt att tillföra ytterligare kväve.

Eftersom N-Tester BT ger en bild av läget vid mättillfället, rekommenderar vi att man mäter grödan vid ett antal tillfällen veckan före planerad gödsling för att se om grödan blir grönare, eller om den håller på att tappa färg. Detta ger en bild av hur kväveförrådet i marken ser ut och underlättar bedömningen om man ska sänka eller höja nivån på gödslingen utifrån det mätvärde man fått fram.

Används tillsammans med Atfarm

N-Tester BT används tillsammans med Atfarm. Det är i appen som du får kväverekommendationen. Alla dina mätningar sparas i appen. 

Läs mer om Atfarm

Observera! N-Tester BT är ett hjälpmedel för att bedöma kvävebehovet vid kompletteringsgödslingen. Hänsyn måste tas till egna erfarenheter av skiftet, historiska proteinhalter, användning av stallgödsel, samt olika faktorer som kan påverka grödans färg såsom svavel- eller magnesiumbrist, vatten- eller syrebrist.

Så kopplar du N-Tester BT till Atfarm

Koppla N-Tester till Atfarm

Vitkigt att tänka på

 • N-Tester är ett hjälpmedel. Egna erfarenheter och lokala förhållanden måste vägas in. Mätarens rekommendation tar ingen hänsyn till beståndstätheten utan utgår ifrån att beståndet är normalt. Hänsyn tas inte heller till hur mycket växttillgängligt kväve det finns i marken.
 • För kontroll av N-Testern använd den kontrollskiva som tillhör mätaren. Mätarens serienummer och kontrollskivans serienummer måste stämma överens.(gäller N-Tester BT)
 • Stark solinstrålning kan påverka resultatet. Håll därför N-Tester så att den hamnar i din kroppsskugga då du mäter.
 • Intensiv torka kan leda till en ökad klorofyllhalt i bladen och felaktig avläsning med N-Tester. Undvik därför att utföra mätningar på plantor som lider av synlig torkstress, t ex ihoprullade blad.
 • Svavelbrist kan liksom kvävebrist leda till att bladen blir ljusare. För att undvika en felaktig rekommendation måste grödans svavelbehov vara tillgodosett när N-Tester används.
 • I Potatis och andra grödor kan man användaReferensmetoden” för att bedöma kompletteringsbehovet.
 • Gör så här:
 • Anlägg en referensruta i fältet: Välj en plats där beståndet är representativt för hela skiftet. Mät ut en ruta på 3,5 x 4 meter (5 rader). Gödsla rutan med 50-100 kg extra kväve/ha tidigt på säsongen.
 • Mätningen görs på yttersta småbladet på tredje bladet uppifrån, 5-6 veckor efter uppkomst. Ett mätvärde tas från ordinarie bestånd och ett från referensrutan. I mätaren finns inte valet ”Potatis”. Välj i menyn ”Annan” gröda.
 • Beräkna följande: Dividera mätvärdet i beståndet med mätvärdet i referensrutan. Om kvoten är lägre än 0,96 rekommenderas kompletteringsgödsling.

Stråsäd: Det är mycket viktigt att mätning sker vid rätt utvecklingsstadium och på rätt blad på plantan. Se bilderna.

Höstvete och vårvete

Höstvete.jpg

Höstvete: Mät i DC 37-59
• Stadium 37-43, mät bladet under        flaggbladet.
• Stadium 45-59 mät flaggbladet
• Vårvete: Mät i DC 45-59
• Stadium 45-59 mät flaggbladet

Vårkorn och havre

Vårkorn.jpg

Vårkorn och havre
• Mät i DC 32-37.
• Mät på det yngsta fullt utvecklade       bladet.
• Havre: DC 45-55, mät på flaggbladet

 

Carl-Magnus Olsson
Carl-Magnus Olsson
Rådgivning och försök lantbruk

Teknisk support N-Tester BT & Atfarm

Här hittar du FAQ samt e-postadress till supporten

Support

N-Tester BT Manual Svenska

Söker du information om äldre N-Testermodell?

Man i fält
Man i fält

Här beställer du din N-Tester BT

Klicka här för att beställa din N-Tester BT

För att beställa N-tester BT behöver du skapa ett Atfarmkonto om du inte redan har ett, du behöver också rita in ett fält. När du är inloggad i Atfarm klickar du på ”uppgraderingar” längst ner till vänster och kommer då till beställningssidan.

Brett användningsområde

Tack vare omfattande försöksverksamhet både i Sverige och i andra länder, kan Yara N-Tester användas i många olika grödor:

 • Höstvete (DC 37-59)
  - DC 37-43 mäts på bladet under flaggbladet
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårvete (DC 45-59)
  - DC 45 -59 mäts på flaggbladet
 • Vårkorn (DC 32-37)
  - DC 32-37 mäts på det senaste fullt utvecklade bladet
 • Havre (DC 32-37) + (DC 45-55)
  - DC 32-37 mäts på senaste full utvecklade bladet
  - DC 45-55 mäts på flaggbladet

Varje år sker uppdateringar av korrigeringsfaktorer för olika sorter. Vi uppdaterar utifrån ett växande dataunderlag och anpassar rekommendationerna till nya sorter på marknaden.

Stråsäd - beståndsutveckling och skördeparametrar

Beståndsutveckling

För att kunna planera och optimera gödslingen till stråsäd krävs kunskap om hur skörden byggs upp. Det är viktigt att veta när växtnäringen bör vara tillgänglig och vilka utvecklingsstadier som är kritiska vad gäller tillgång till framförallt kväve.

Läs mer här

Boka mätning av dina egna fält

Yaras återförsäljare samt rådgivare har de senaste åren använt Yara N-Tester som hjälpmedel i sin rådgivning. Kontakta din gödselsäljare eller rådgivare och be om en mätning.

Varje år uppdateras rekommendationerna med förbättrade kalibreringar, nya sorter, användning i fler grödor m m. För att få tillgång till de uppdaterade rekommendationerna tas en viss avgift ut.

Förbättrar odlingsekonomin och ger miljöfördelar

N-Tester BT hjälper till att styra gödslingen mot en ekonomiskt optimal kvävegiva. Genom att inte gödsla med kväve mer än vad grödan behöver, minskar risken för att restkväve finns kvar i marken efter skörd som riskerar att lakas ut. Även under växtsäsongen kan förlusterna av kväve minska genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på flera givor som läggs i takt med att grödan behöver kväve.

Äldre N-Testermodell

Den äldre modellen säljs inte längre utan har ersatts med N-Tester BT ovan. För dig som har den här modellen har vi samlat information nedan.

Du använder din Yara N-Tester tillsammans med appen Atfarm för sortkorrigering till olika grödor.

N-Tester

Bruksanvisning äldre Yara N-Tester PDF 

Program för uppdatering av äldre Yara N-Tester