Yara N-Tester™

Yara N-Tester är ett hjälpmedel för att bedöma behovet av kvävekomplettering i spannmål.

N-tester i fält

Kvävegödslingen bör årsmånsanpassas genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på en huvudgiva och en eller flera kompletteringsgivor. Yara N-Tester är då ett utmärkt hjälpmedel när man under tillväxten ska bedöma om en kompletteringsgödsling behöver göras. Den ger också besked om hur mycket kväve grödan behöver.

Ger snabbt besked

Mätningen är enkel och tar inte längre tid än det tar att gå över fältet. Man gör 30 mätningar i fältet och får därefter ett medelvärde för fältets kvävebehov.

Förbättrar odlingsekonomin

Yara N-Tester hjälper till att styra gödslingen mot en ekonomiskt optimal kvävegiva.

Ger miljöfördelar

Genom att inte gödsla med kväve mer än vad grödan behöver, minskar risken för att restkväve finns kvar i marken efter skörd som riskerar att lakas ut. Även under växtsäsongen kan förlusterna av kväve minska genom att grödans sammanlagda kvävebehov delas upp på flera givor som läggs i takt med att grödan behöver kväve.

För mycket upptaget kväve i grödan ökar känsligheten mot sjukdomar, t ex mjöldagg. Detta kan leda till att onödigt mycket växtskyddsmedel behövs.

Brett användningsområde

Tack vare omfattande försöksverksamhet både i Sverige och i andra länder, kan Yara N-Tester användas i många olika grödor: 

  1. Höstvete, rågvete, råg, vårvete (stadium 37-45) 
  2. Vårkorn, höstkorn (stadium 31-32) 

Varje år sker uppdateringar av korrigeringsfaktorer för olika sorter. Vi uppdaterar utifrån ett växande dataunderlag och anpassar rekommendationerna till nya sorter på marknaden.

Så här fungerar Yara N-Tester

Yara N-Tester kan enkelt beskrivas som en klorofyll- eller "grönfärgsmätare". Principen är enkel. En lysdiod sänder en ljusstråle genom bladet och en fotocell mäter hur mycket av ljuset som absorberas. Ju mer ljus som hindras av bladet, desto större är bladets innehåll av klorofyll, vilket i sin tur är ett indirekt mått på kväveinnehåll.

Absorbansen omsätts till ett siffervärde som visas i displayen. Ett högt värde indikerar ett bra kväveinnehåll, vilket innebär att det inte är lönsamt, eller endast marginellt lönsamt att kompletteringsgödsla. Ett lägre värde i displayen indikerar att det är lönsamt att tillföra ytterligare kväve. I den nya modellen av Yara N-Tester visas inget siffervärde i displayen som behöver översättas till kg N/ha med hjälp av ett diagramkort. I stället visas kg N/ha direkt i displayen.

Eftersom Yara N-Tester ger en bild av läget vid mättillfället, rekommenderar vi att man mäter grödan vid ett antal tillfällen veckan före planerad gödsling för att se om grödan blir grönare, eller om den håller på att tappa färg. Detta ger en bild av hur kväveförrådet i marken ser ut och underlättar bedömningen om man ska sänka eller höja nivån på gödslingen utifrån det mätvärde man fått fram.

Observera! Yara N-Tester är ett hjälpmedel för att bedöma kvävebehovet vid kompletteringsgödslingen. Hänsyn måste tas till egna erfarenheter av skiftet, historiska proteinhalter, användning av stallgödsel, samt olika faktorer som kan påverka grödans färg såsom svavel- eller magnesiumbrist, vatten- eller syrebrist.

Yara N-App

Yara N-App är framtagen för att underlätta arbetet med att bestämma storleken på tilläggsgivor av kväve. Du får med hjälp av appen möjlighet att på ett enkelt sätt avgöra i vilket utvecklingsstadium din gröda befinner sig och få en tydlig bild av behovsberäkningen baserat på ditt Yara N-Tester™ värde. 

Yara N-App är gratis och finns tillgänglig för iOS i Apple ”App Store” samt för Android i ”Google Play”. Sök efter ”Yara N-App”

YaraIrix

YaraIrix är ett verktyg som gör det möjligt att mäta kvävebehovet i flera grödor vid olika utvecklingsstadier.

Genom att kombinera tekniken i din smartphone med Yara N-Tester blir YaraIrix ett kraftfullt mätverktyg. Ladda ner YaraIrix-appen kostnadsfritt och börja ta bilder av dina grödor.
Läs mer om YaraIrix

Vill du mäta på dina egna fält?

Yaras återförsäljare samt rådgivare har de senaste åren använt Yara N-Tester som hjälpmedel i sin rådgivning. Kontakta din gödselsäljare eller rådgivare och be om en mätning.

Varje år uppdateras rekommendationerna med förbättrade kalibreringar, nya sorter, användning i fler grödor m m. För att få tillgång till de uppdaterade rekommendationerna tas en viss avgift ut.

Bruksanvisning Yara N-Tester PDF 

Program för uppdatering av Yara N-Tester

Rekommendationer och sortkorrigeringsvärden 2019

 

Yara N-Tester BT

Om du vill få en gödslingsrekommentdation för höstvete, rågvete, råg och vårvete (i stadierna 37-45) eller för vårkorn och höstkorn (stadium 31-32), bör du välja Yara N-Tester BT.

Här kan du beställa Yara N-Tester BT

Carl-Magnus Olsson
Carl-Magnus Olsson
Rådgivning och försök lantbruk
Knud Nissen
Knud Nissen
Ansvarig precisionsodling