Inerteringssystem vid nödsituationer

Med utgångspunkt från de särskilda säkerhetskraven från uppdragsgivaren och branschen (cement, kraftverk, kol, spannmål), erbjuder Yara lösningar baserade på egenutvecklad, beprövad och tillförlitlig teknik. Yara tillhandahåller heltäckande tjänster, allt från studiet av riskerna till installation av skyddssystem för explosioner och leverans av de inerta gaser som är nödvändiga för att systemen ska fungera.

Med mer än 500 referenser över hela världen, har Yara den sakkunskap om inertering som ger den lösning som uppfyller säkerhetskraven.

Anpassade inerteringslösningar vid nödsituationer för att förebygga pyrande bränder och explosioner i industrier

Yara utformar, installerar och underhåller pålitliga inerteringssystem vid nödsituationer, med hjälp av inerta gaser för att förebygga pyrande bränder och explosioner. Yara säkerhetssystem vid pyrande bränder och explosioner ger på ett effektivt sätt:

 • Skydd vid pyrande bränder
 • Explosionsskydd
 • Självantändningsskydd
 • Oxidationsskydd

Huvudsakliga branscher som betjänas av Yaras inerteringssystem vid nödsituationer

 • Cement
 • Kraftverk
 • Kalk
 • Kemisk och petrokemisk bransch
 • Färger och lacker
 • Läkemedelsbranschen
 • Avfallsförbränningsanläggningar
 • Livsmedel
 • Tillverkare av rengöringsmedel
 • Tillverkare av lim och lösningsmedel
Achim Rott
Achim Rott
Head of Sales Inerting, Cement & Lime
Inerting

Förebyggande åtgärder är nyckeln till säkerhet

Råvarubearbetning, hantering och förvaring skapar damm, gaser och ångor. Självantändning och att det pyr som resultat av dessa processer kan snabbt förvandlas till en brand eller explosion där personal, produktion och tillgångar kan utsättas för allvarliga risker.

Förebyggande åtgärder minskar sannolikheten för risker genom att vissa riskfaktorer reduceras eller elimineras. Genom att använda intelligenta inerteringssystem vid nödsituationer för explosionsskydd eller skydd mot pyrande brand, går det att reducera risken för att det ska uppstå kritiska driftsförhållanden.

Yara inerteringssystem använder inerta gaser för att förhindra bränder och explosioner. Inerta gaser är mycket stabila. De minskar syrehalten till under den kritiska koncentrationsnivån, som gör det omöjligt för en brand eller explosion att uppstå. Yara inerteringssystem gör dina industrianläggningar säkra, genom att förhindra att det bildas en explosiv atmosfär.

Kontrollera explosionen/brandtriangeln

För att en brand ska uppstå måste tre element av brandtriangeln existera: bränsle (gas, damm ...), oxidationsmedlet (syre i luften) och aktivatorn (värme) och för att en explosion ska inträffa måste det finnas ett fjärde element: inneslutning (kvarn, filter, silo) Det går inte att ta bort bränslet och aktivatorn från ekvationen, men oxidationsmedlet går att ta bort. Det är enligt den principen som Yaras insprutningssystem av inerta gaser fungerar.

Inerta gaser har egenskapen att de är okänsliga och genom att ersätta oxidationsmedlet minskar de syrehalten till under kritiska koncentrationsgränser. Genom att använda inerta gaser kan man förhindra antändning av damm, gaser eller ångor och förhindra oxidation och att fukt absorberas av vissa känsliga produkter.

Material som används: inerta gaser

Inerta gaser som anges nedan används i Yaras inerteringsprocesser:

 • Koldioxid
 • Ånga
 • Rökgas
 • Kväve
 • Ädelgaser

Förbränningsgaser och /eller ånga kan användas i de flesta applikationer, men är inte tillgängliga i uppstarts- och avstängningsfaser för industrianläggningar. I praktiken används vanligen koldioxid CO₂ och kväve. CO₂ rekommenderas oftast på grund av att den är lättare att förvara.

Yaras inerteringsteknologi för skydd vid pyrande brand och explosionsskydd bygger på exakt reglerad insprutning av inerta gaser som koldioxid CO₂ och N₂.

Vid, till exempel,normal drift av en kolkvarn, sker inertering naturligt genom förbränningsgaserna från ugnen. Om det uppstår ett tekniskt problem eller under uppstart eller avstängning, så finns det inga inerta gaser. Det är i dessa fall som Yara erbjuder en extra källa av tillförlitlig inert gas för att skydda industrianläggningar och anställda.

Uppfyllande av industriell säkerhetsstandard för industrianläggningen

All tryckutrustning som används i Yaras system för explosions- och brandskydd uppfyller European Pressure Equipment Directive PED 97/23/EU (eller PED 97/23/EC) och är TR-certifierade för tullunion och RTN, när detta är tillämpligt.

System för skydd av explosioner vid damm är utformade enligt CEN /TR 15281 Inerting Guideline and Technical regulation för säker drift TRBS 2152-2.

Skräddarsydda inerteringslösningar och säker försörjning

Yara erbjuder:

 • Kvalificerade specialister
 • Riskidentifiering
 • Utformning och utveckling av skräddarsydda inerteringssystem
 • CO₂/N₂-förvaring
 • Insprutningssystem
 • Kontrollsystem
 • Kundtjänst