Välj mellan SNCR- och SCR-teknik när du konstruerar ett nytt system för NOx-kontroll

Om du behöver minska utsläppen av NOx på en befintlig anläggning där ett system för NOx-kontroll redan är installerat kan Yara hjälpa dig att avgöra vilken teknik som passar bäst med tanke på: 

 • Förbränningsprocess
 • Driftsparametrar 
 • NOx-nivåer i avgaskanalerna 
 • Önskad nivå av NOx-reduktion, i enlighet med IPPC-förordningar eller direktivet om industriella utsläpp.

Förutom rådgivning kring vilken typ av NOx-reduktionsmedel som passar bäst i din process kan Yara hjälpa dig att avgöra om SNCR-teknik, SCR-teknik eller en hybrid skulle vara mest lämplig för dina behov av NOx-reduktion.

 

Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary

Välj mellan SNCR och SCR när du ska bygga ett system för NOx-reduktion

Sekundära system för kontroll av utsläppen av kväveoxider (NOx) från anläggningar kan bygga på antingen SNCR- (selektiv, ej katalytisk reduktion) eller SCR-teknik (selektiv, katalytisk reduktion). SNCR- och SCR-teknik används båda inom NOx-kontroll. Ibland är det inte så lätt att avgöra vilken lösning som passar bäst.

Om du behöver minska NOx-utsläppen på en befintlig anläggning som för närvarande inte har något system för NOx-kontroll, kan Yara hjälpa dig att välja bästa möjliga teknik för din förbränningsprocess, driftsparametrar med NOx-nivåer i avgaskanalerna och den NOx-reduktion som måste uppnås.

Vi gör en teknisk utvärdering av din anläggning och beaktar din CAPEX och OPEX. Våra experter kan sedan designa, bygga och installera SNCR, SCR eller ett anpassat hybridsystem åt dig. Vi kan även ge råd kring vilket reduktionsmedel du bör använda.

Som världsledande med fler än 200 installationer är Yara en perfekt partner när det gäller att utrusta anläggningar med NOx-kontrollsystem som innehåller SNCR-teknik eller SNCR/SCR-hybridteknik.

Kontakta våra experter om du vill ha mer information.

Läs mer om de olika typer av reduktionsmedel som används i SNCR- och SCR-system, samt om kraven på förvaring och hantering.

Minska dina kostnader och öka effektiviteten i systemet

Ökar dina driftskostnader när du använder ditt system för NOx-kontroll? Detta kan bero på:

 • För stor förbrukning av reduktionsmedel för NOx-reduktion
 • Ineffektiv bearbetning av rökgaser
 • Frekvent behov av underhåll och utbyte av reservdelar

Oavsett vilken strategi för NOx-bearbetning du använder kan du lösa de här problemen. Yara kan hjälpa dig att utvärdera din process för NOx-reduktion och ge råd om hur du kan minska dina kostnader och öka effektiviteten i installationen.

Mätning av förbränning, rökgaser och NOx-utsläpp från ditt system för NOx-reduktion

Våra experter utvärderar ditt nuvarande system och analyserar din förbränning och nivån av NOx-reduktion. Med vår mobila testenhet kan de:

 • Samla in information om din förbränningsprocess
 • Bedöma nivån på utsläppen och mäta flödet i ditt skorstensrör
 • Utföra temporära korrigeringar i ditt befintliga system för NOx-bearbetning

På så sätt kan vi avgöra bästa möjliga strategi för att ditt system ska kunna uppfylla dina krav på bättre NOx-reduktion, eller en minskning av dina driftskostnader.

Utifrån simuleringar och resultatet från bedömningen kan Yaras experter optimera ditt befintliga system för reduktion av kväveoxider. Nivåerna av NOx-utsläpp minskas effektivt, och reduktionsnivåerna kan till och med garanteras. Förbrukningen av NOx-reduktionsmedel optimeras så att du får bästa möjliga prestanda utan för hög insprutning, så att du även minskar dina kostnader.

Om du är intresserad av en teknisk analys för optimering av din NOx-reduktion kan du kontakta våra experter på NOx-teknik.

Läs mer om SNCR- och SCR-system här.

Här finns mer information om reduktionsmedel för NOx-minskning: vattenfri ammoniak, ammoniaklösning och urealösning.

Uppgradera ditt system för NOx-kontroll om du vill optimera dina kostnader eller måste följa nya regler och förordningar

I takt med att standarderna för NOx-utsläpp ändras kanske din nuvarande lösning för NOx-reduktion inte längre håller måttet. Från 2016 börjar direktivet om industriella utsläpp att gälla.

Du kanske har installerat utrustning för NOx-kontroll som inte längre klarar de nya standarderna? Har du svårt att få tag på reservdelar till ditt system, eller har de blivit dyrare? De här problemen kan du lösa genom att uppgradera ditt nuvarande system med den senaste tekniken.

Yara är världsledande när det gäller SNCR-installationer. Vi kan utvärdera och mäta kapaciteten i ditt system för NOx-reduktion, och sedan rekommendera hur ditt system kan uppgraderas i syfte att förbättra prestandan. En uppgradering av systemet kan innebära:

 • Utbyte eller uppgradering av delar i originalutrustningen så att flödet av reduktionsmedlet optimeras
 • Uppgradering av programvara som förbättrar systemets funktion
 • Utbyte av elektroniska system som inte längre säljs av den ursprungliga tillverkaren mot ny teknik.

Om du vill ha mer information om teknisk kontroll och möjliga uppgraderingar av ditt system för minskning av NOx-utsläpp kan du kontakta våra experter på teknik för NOx-reduktion.

Yaras anläggningar i Europa

Yara Porsgrunn
 • Porsgrunn, Norge
 • Köping, Sverige
 • Le Havre, Frankrike
 • Sluiskil, Nederländerna
 • Brunsbüttel, Tyskland