Avgasbehandling för NOx med selektiv, katalytisk reaktion (SCR)

Med SCR-teknik reduceras utsläppen av kväveoxider (NOx) med hjälp av en katalysator. SCR-tekniken kan ge en minskning av NOx i förbränningsprocessen på upp till 95 %, och passar därför kommande, striktare lagstiftning. Ny lagstiftning börjar gälla 2016 under det europeiska direktivet om industriella utsläpp. SCR-processen är den mest effektiva tekniken eftersom den ger bäst omvandlingseffekt.

Detta gäller för SCR-teknik

  • Rökgastemperaturen vid insprutningspunkten är mycket lägre än med ett SNCR-system. Appliceringstemperaturen ligger idealt kring 350°C.
  • Katalysatorn används för att gynna reaktionen av NOx med reduktionsmedlet (vattenfri ammoniak, ammoniaklösning eller urealösning) för att producera kväve och vatten. Goda reduktionsresultat garanteras, innebärande upp till 95 % minskning.
  • Förbrukningen av reduktionsmedlet hålls optimal med ett molförhållande nära ett mellan reduktionsmedlet och den NOx som ska bearbetas.

Om ditt SCR-system ska fungera optimalt behöver du ett lämpligt reduktionsmedel samt en pålitlig leverantör

Om du väljer SCR-teknik är valet av reduktionsmedel för bästa NOx-behandling mycket viktigt.

  • Kvaliteten på reduktionsmedlet spelar roll eftersom utsläpp och katalysatorgifter måste vara minimala. Katalysatorns tillverkare kräver reduktionsmedel med en viss specifikation. Denna måste du följa om katalysatorn ska hålla så länge som utlovats, och om kontraktsgarantin ska gälla. På Yara ser vi till att du har reduktionsmedel av rätt kvalitet för din SCR-katalysator
  • Dessutom är det viktigt att välja en pålitlig leverantör som kan garantera kontinuerliga leveranser av reduktionsmedlet, vare sig det gäller urea eller ammoniak. Om din leverans av reduktionsmedel uteblir kan ditt system inte vara i drift. Det leder till att verksamheten måste ligga nere, eftersom det inte längre går att uppfylla de krav på minskade NOx-utsläpp som står i anläggningens tillstånd, i enlighet med IPPC-direktivet och direktivet om industriella utsläpp.


Om du är intresserad av installation eller underhåll av SCR / SNCR-system:


kontakta vår expert på NOx-reduktionssystem.

YARA Environmental Technologies – Stationary
YARA Environmental Technologies – Stationary

Tillförlitlighet och kvalitet

Reduktionsmedel av låg kvalitet eller inte tillförlitliga leveranser till din anläggning kan påverka ditt system för NOx-kontroll negativt

Yara har producerat och levererat reduktionsmedel till sina kunder, ur NOxCare-sortimentet, i mer än tjugo år. Vårt unika nätverk av produktionsanläggningar ger en säker tillgång och säkerställer både kvalitet och tillförlitlighet. Leveranser av urea och ammoniak för NOx-reduktion från våra fabriker är rikstäckande.

Yara har tillhandahållit reduktionsmedel och lösningar för SCR-system världen över i nästan tjugo år. Yara delar gärna med sig av denna kompetens och kan hjälpa till i alla steg vid implementeringen av ett SCR-system.

Välj ett reduktionsmedel av hög kvalitet så att du inte gör din SCR-katalysator inaktiv

När du använder ditt SCR-system är det mycket viktigt att undvika kontaminerade reduktionsmedel. Kontaminerade reagenser kan göra katalysatorn inaktiv, därför är det viktigt att du väljer ett reduktionsmedel av hög kvalitet som levereras och förvaras korrekt. Inaktiva katalysatorer kan leda till kostsamma reparationer i förtid av ditt SCR-system. Yara tillhandahåller produkter som har utvecklats för att säkerställa kompatibilitet med samtliga SCR-katalysatorer, och vi kontrollerar våra reagensmedels egenskaper i vårt kvalitetssystem. Alla våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 18001.

Insprutning av reduktionsmedel

Insprutningen av reduktionsmedel måste beräknas exakt om ditt system för NOx-reduktion ska vara effektivt

Om SCR-system ska fungera optimalt måste spridningen av ammoniak och NOx i rökgasströmmen vara jämn. En ojämn spridning kan leda till en otillräcklig minskning av NOx och betydande spill av ammoniak. Det är även viktigt att avgöra korrekt dosering av reduktionsmedlet för konfigureringen av processen. Normalt är alla framtida driftskonfigurationer kända innan ett SCR-system designas och utvecklas.

Förhindra spill av ammoniak med rätt temperatur och insprutning

Spill av ammoniak är en branschterm som innebär att ammoniak passerar genom SCR-katalysatorn utan att reagera med NOx-gasen. Det kan hända om: 

  • Ammoniak överdoseras 
  • Blandningen innan katalysatorn är otillräcklig (ojämn fördelning av ammoniak och NOx) 
  • Temperaturen är för låg för att katalysatorn ska vara aktiv, eller om katalysatorn är helt eller delvis inaktiv på grund av skador.

Spill av ammoniak innebär onödiga kostnader för SCR-systemet och är skadligt för miljön. Tack vare Yaras expertis kan vi förebygga spill av ammoniak.

Minska dina kostnader

Yara: experten på kostnadseffektiv och tillförlitlig drift av SCR-system

Våra reduktionsmedel för minskning av NOx, som marknadsförs under varumärket NOxCare, håller högsta kvalitet. Merparten av vår ammoniak tillverkas från naturgas, vilket anses vara den renaste processen. Vi levererar det reduktionsmedel du väljer från vårt nätverk av anläggningar, vilket försäkrar dig om en tillförlitlig försörjning. När du väljer Yara garanterar vi både tillförlitlighet och kvalitet.

Vill du minska dina driftskostnader för ditt SCR-reduktionsmedel?

Valet av reduktionsmedel, dos och insprutningsmetod har en betydande påverkan på dina SCR-driftskostnader. Våra experter ger dig råd och teknisk support så att du kan driva din SCR-installation kostnadseffektivt. Det är viktigt att noga beräkna och justera insprutning och flöde, så att du endast använder den mängd reduktionsmedel som behövs. Med vår hjälp kan du optimera dina kostnader för ammoniak och urea.

Kontakta någon av våra experter om du vill lära dig att använda och optimera ditt SCR-system genom att använda rätt reduktionsmedel.

När du väljer en teknik för minskning av NOx-utsläpp måste du även beakta kostnaden för och möjligheten att använda SNCR-teknik. Investeringskostnaden för ett SNCR-system är mycket lägre än för ett komplett SCR-system, och effektiviteten kan vara tillräcklig för dina behov.

Läs mer om Yaras SNCR-system för minskning av NOx-utsläpp.